Services - 158403-2019

Display compact view

05/04/2019    S68    European Investment Bank - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Zamość: EIB - Design and installation of traffic safety equipment at level crossings on railway line No. 65- stage II

2019/S 068-158403

Nr WL1-227-024-19

Nazwa i adresy

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu , ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, POLSKA

Adresy internetowe:

https://lhs.com.pl/

Komunikacja

SWZ można pobrać nieodpłatnie ze strony zamawiającego www.lhs.com.pl

Szczegółowe informacje dot. w/w postępowania zamieszczone są na platformie zakupowej Zamawiającego eB2B https://lhs.eb2b.com.pl/

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową Sp. z o.o. w Zamościu (zwanym dalej Regulaminem), zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego https://lhs.com.pl/pl/firma/przetargi/platformazakupowa-pkp-lhs lub dostępnym do wglądu w siedzibie PKP LHS Sp. z o.o. w Dziale Przetargów i Zamówień pok. nr 29.

Główny przedmiot działalności

Działalność PKP LHS to:

– Zarządzanie infrastrukturą linii LHS w tym infrastrukturą stacji kolejowych, budynków i budowli zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej nr 65,

– transport towarów w ramach usługi trakcyjnej oraz usługi dodatkowe, wiążące się z przewozami towarów,

– świadczenie usług trakcyjnych.

Nazwa postępowania

Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn.: „Zabudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych linii kolejowej nr 65-etap II”

Numer referencyjny: WL1-227-024-19

Główny kod CPV

45000000

Rodzaj zamówienia

Projektuj i buduj

Krótki opis

Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn.: „Zabudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych linii kolejowej nr 65-etap II zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał. nr 2 do SWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – urządzenia automatyki kolejowej – urządzenia samoczynnych sygnalizacji przejazdowych - zał. nr 3 do SWZ oraz § 2 projektu umowy - zał. nr 10 do SWZ.

Informacje o częściach

Nie dopuszcza się składanie ofert na wykonanie częściowe przedmiotu zamówienia.

Dodatkowy kod lub kody CPV

45200000-9, 45230000-8, 45231400-9, 45233000-9, 45233140-2, 45234000-6, 45234100-7, 45234115-5, 45234116-2, 45300000-0, 45316000-5, 45316100-6, 45316110-9, 45314000-1, 45314310-7, 45315000-8, 45315600-4.

Miejsce świadczenia usług

Linia kolejowa nr 65 – etap II

Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn.: „Zabudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych linii kolejowej nr 65-etap II zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał. nr 2 do SWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – urządzenia automatyki kolejowej – urządzenia samoczynnych sygnalizacji przejazdowych - zał. nr 3 do SWZ oraz § 2 projektu umowy - zał. nr 10 do SWZ.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej powinno obejmować: projekty budowlane i wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary, kosztorysy w wersji edytowalnej wraz z pozyskaniem map do celów projektowych, uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót i realizację robót budowlanych pn.: „Zabudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych linii kolejowej nr 65 – etap II”.

3. Kosztorysy powinny być sporządzone wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. (Dz.U.2004.130.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

4. Wykonawca sporządzi również informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.6.2003 r. (Dz.U.2003.120.1126) w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5. Uzyskanie prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcie zgłoszenia od właściwego organu administracji państwowej należeć będzie do Wykonawcy.

6. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem umowy na gruncie. Niezapoznanie się Oferenta z przedmiotem umowy na gruncie z przyczyn leżących po stronie oferenta nie może stanowić powodu do ewentualnych zastrzeżeń czy roszczeń w stosunku do zamawiającego.

7. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego etapu postępowania w formie aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania dodatkowego etapu postępowania poprzez negocjacje. Informacje o dodatkowym etapie postępowania zostały zawarte w Rozdziale IX pkt 5 SWZ.

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 i ust. 2 w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód, uzgodnień i pozwoleń oraz prawomocnego pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Termin zakończenia robót budowlanych, polegających na zabudowie urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych i przygotowaniu ich do podłączenia do sieci transmisyjnej, ustala się na dzień: 30.6.2020 r., z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 i 4.

Termin wskazany w § 4 ust. 1 pkt 2 nie obejmuje podłączenia wybudowanych urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych do budowanej przez Spółkę innym zadaniem sieci transmisyjnej.

Wykonawca zobowiązuje się do podłączenia urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych do wybudowanej sieci transmisyjnej w przeciągu 28 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego takiej możliwości.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 30.6.2020 r., wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód, uzgodnień i pozwoleń oraz prawomocnego pozwolenia na budowę od dnia podpisania Umowy.

Informacje o ofertach wariantowych

Nie dopuszcza się składanie ofert na wykonanie wariantowe przedmiotu zamówienia.

Warunki udziału oraz dokumenty wymagane na potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ.

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, składający ważną ofertę, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 9 Regulaminu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:

– wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń obejmującej: budowę lub przebudowę urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na 10 przejazdach kolejowo-drogowych kat. A lub B lub C w ramach jednej lub wielu umów,

– wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane obejmujące: budowę lub przebudowę urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na 10 przejazdach kolejowo-drogowych kat. A lub B lub C w ramach jednej lub wielu umów.

c) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia tj.:

– jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do projektowania bez ograniczeń pełniącą funkcję projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych z co najmniej 5-letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na ww. stanowisku,

– jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do kierowania robotami bez ograniczeń pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych z co najmniej 5-letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na ww. stanowisku,

– jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym do projektowania bez ograniczeń pełniącą funkcję projektanta w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym z co najmniej 5-letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na ww. stanowisku,

– jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym do kierowania robotami bez ograniczeń pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym z co najmniej 5-letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na ww. stanowisku.

– jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń pełniącą funkcję projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 5-letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na ww. stanowisku,

– jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez ograniczeń pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 5-letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na ww. stanowisku,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:

– wykażą posiadanie w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (liczonego jako średnia arytmetyczna) średniego rocznego przychodu netto ze sprzedaży, w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN

(w przypadku konsorcjum, łącznie 10 000 000,00 PLN),

– posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN (w przypadku konsorcjum, co najmniej jeden),

– posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 10 000 000,00 PLN (w przypadku konsorcjum, co najmniej jeden).

3. Dokumenty jakie powinni złożyć Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostały określone w Rozdziale IV SWZ „Wymagane dokumenty”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających na przykład przychody lub obroty lub zysk/stratę lub zobowiązania i należności lub inne wskaźniki i mierniki finansowe wybrane i określone przez zamawiającego – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe (zamawiający może wskazać krótszy okres), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

— należy wykazać posiadanie w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (liczonego jako średnia arytmetyczna) średniego rocznego przychodu netto ze sprzedaży, w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN (w przypadku konsorcjum, łącznie 10 000 000,00 PLN),

2. informacja banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN (w przypadku konsorcjum, co najmniej jeden) wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na kwotę nie niższą niż 10 000 000,00 PLN (w przypadku konsorcjum, co najmniej jeden).

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. wykaz – zał. nr 4 do SWZ wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń obejmującej:

– budowę lub przebudowę urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na 10 przejazdach kolejowo-drogowych kat. A lub B lub C w ramach jednej lub wielu umów.

Do oferty należy dołączyć referencje lub protokoły odbioru potwierdzające wykonanie ich z należytą starannością. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów wydanych przez Zamawiającego.

2. wykaz – zał. nr 5 do SWZ wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych obejmujących:

– budowę lub przebudowę urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na 10 przejazdach kolejowo-drogowych kat. A lub B lub C w ramach jednej lub wielu umów.

Do oferty należy dołączyć referencje lub protokoły odbioru potwierdzające wykonanie ich z należytą starannością. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane wykonawca nie ma obowiązku

Przedkładania dokumentów wydanych przez Zamawiającego.

Prace wskazane w zał. nr 4 i 5 mogą być wykonane łącznie lub w odrębnych zadaniach.

W zakresie warunku dysponowania osobami i sprzętem wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

1. wykaz osób – zał. nr 6 do SWZ – wykonawca wykaże dysponowanie niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1.

Funkcja: Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

– jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do projektowania bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

Doświadczenie: co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na ww. stanowisku obejmującym swym zakresem projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

2.

Funkcja: Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

– jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do kierowania robotami bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

Doświadczenie: co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na ww. stanowisku obejmującym zakresem kierowanie budową lub robotami budowlanymi.

3.

Funkcja: Projektant w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

– jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym do projektowania bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

Doświadczenie: co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na ww. stanowisku obejmującym swym zakresem projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

4. Funkcja: Kierownik robót w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

– jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym do kierowania robotami bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

Doświadczenie: najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na ww. stanowisku obejmującym swym zakresem kierowanie

Budową lub robotami budowlanymi.

5.

Funkcja Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

– jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

Doświadczenie: co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na ww. stanowisku obejmującym swym zakresem projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

6. Funkcja Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

– jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

Doświadczenie: co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na ww. stanowisku obejmującym swym zakresem kierowanie

Budową lub robotami budowlanymi.

Z zastrzeżeniem, że dla każdej pozycji Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania uprawnień odpowiadających wskazanym powyżej, wydanych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów.

Z wykazem Wykonawca do oferty załączy dokumenty potwierdzające, że ww. osoby posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa, instrukcje nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dla każdej ze wskazanych osób Wykonawca dołączy aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Każda z ww. osób wskazana przez Wykonawcę w wykazie powinna złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania o treści zgodnej ze wzorem dołączonym do SWZ.

Zmiana osoby, przedstawionych w ofercie może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę. W przypadku zmiany nowa osoba musi spełniać wymagania w stopniu nie mniejszym niż zadeklarowany w ofercie.

Dostępność do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

1. wykaz – zał. nr 7 do SWZ przewidzianych do zabudowy głównych urządzeń srk oraz dołączenie kopii bezterminowych świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu pociągów.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; w przypadku spółki cywilnej należy także przedłożyć umowę spółki,

2. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 9 „Regulaminu...” i spełniają warunki udziału określone w SWZ przez zamawiającego.

Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. C - cena waga kryterium – 95 %,

2. G - okres gwarancji waga kryterium – 5 %,

Zamawiający obliczy punkty uzyskane przez ofertę wykonawcy wg wzoru:

Suma punktów uzyskana przez ofertę Wykonawcy P = C + G.

Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdz. III ust. 2 SWZ, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego eB2B https://lhs.eb2b.com.pl/

Wymagane wadia i gwarancje

Wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 100 000,00 PLN (sł.: sto tysięcy 00/100 zł).

2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) w pieniądzu (należy wpłacić na konto PKO Bank Polski o/Zamość nr 61 1020 1026 0000 1202 0285 2796 z podaniem numeru postępowania w tytule przelewu – WL1-227-024-19),

b) w gwarancjach bankowych,

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. 15.5.2019 r. godz. 10.00.

4. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływy terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania na podstawie §9 ust 1 pkt 11 Regulaminu, a jego oferta uznana za odrzuconą.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych oryginały tych dokumentów należy złożyć w oddzielnej kopercie w kancelarii spółki (bud. C pok. 6), natomiast ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli:

a) upłynął termin związania złożoną ofertą,

b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

c) zamawiający unieważnił postępowanie.

7. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia pisemnego wniosku przez wykonawcę, który:

a) wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona,

d) wpłacił wadium, ale nie przystąpił do postępowania.

8. Złożenie przez wykonawcę, który został wykluczony z postępowania lub którego oferta została odrzucona wniosku o zwrot wadium, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez niego prawa do wniesienia skargi na postępowanie.

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je bez odsetek na rachunek bankowy Wykonawcy, chyba że pieniądze przechowywane były na oprocentowanym rachunku bankowym. W takim przypadku zwrot wadium następuje wraz z odsetkami, w wysokości wynikającej z umowy o prowadzenie rachunku, na którym kwota wadium była przechowywana, stosownie do okresu w jakim pieniądze te były przechowywane, pomniejszonej jednak o koszty obsługi przedmiotowego rachunku, w tym koszt przelewu pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

10. Uwaga: Zamawiający wymaga aby zapisy gwarancji wadialnej składane w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wskazywały na warunki ujęte w § 12 ust. 12 Regulaminu, zgodnie z którymi Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w wyniku negocjacji,

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z zależnych od wykonawcy przyczyn leżących po jego stronie.

W przypadku nie ujęcia w/w zapisów w gwarancji wadialnej Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie §9 ust 1 pkt 11 Regulaminu.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy – 5 % zgodnie z projektem Umowy,

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

a) w pieniądzu,

b) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski o/Zamość nr 61102010260000120202852796, w innym wypadku odpowiedni dokument składa się w siedzibie zamawiającego w budynku A pok. nr 20.

4. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w projekcie Umowy.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (konsorcjum) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz dokumenty wymienione w § 10 ust. 1 Regulaminu przedstawia każdy z wykonawców, a pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu mogą być przedstawione minimum przez jednego wykonawcę lub przez wszystkich wykonawców łącznie; ponadto do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz obowiązująca strony „umowa konsorcjum” zawierająca dokładne określenie celu gospodarczego, działań, które mają zostać podjęte dla zrealizowania zakładanego celu gospodarczego oraz zadań konsorcjantów, określenie czasu trwania konsorcjum, postanowienie o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego, określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum, postanowienie wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków strony umowy konsorcjum bez zgody pozostałych uczestników.

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Termin składania ofert

Data: 15.5.2019 r.

Czas lokalny: godz. 10.00

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert

Data: 15.5.2019 r.

Czas lokalny: godz. 10.30

Miejsce:

1. Ofertę należy złożyć w PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, POLSKA, odpowiednio – Kancelaria (bud. C pok. 6),

2. Otwarcie ofert nastąpi w PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, POLSKA - sala konferencyjna (bud. C pok. 41).

Procedury odwoławcze

Składanie odwołań

1. Skargę w postępowaniu może złożyć wykonawca, który jest uczestnikiem postępowania tj. złożył ofertę.

2. Wykonawca może złożyć skargę na naruszenie Regulaminu przez zamawiającego, jeżeli w wyniku tego naruszenia jego interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 Regulaminu.

3. Skargę wnosi się do Zarządu PKP LHS Sp. z o.o. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o czynności o której mowa w § 39 ust. 3 Regulaminu, z zastrzeżeniem że skargę na treść Specyfikacji warunków zamówienia wykonawca może złożyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej lub dla postępowań, które nie wymagają zamieszczenia na stronie internetowej w terminie 3 dni od dnia przekazania wykonawcy Specyfikacji warunków zamówienia. Jeżeli termin wniesienia skargi upływa w niedzielę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy termin wniesienia skargi upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

Szczegółowe dane dot. postępowania zawarte są w SWZ oraz na stronie internetowej Zamawiającego Eb2b.