Services - 158411-2023

17/03/2023    S55

Pologne-Chełm: Location d'aéronefs avec équipage

2023/S 055-158411

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Numéro national d'identification: REGON 110607010
Adresse postale: Pocztowa 54
Ville: Chełm
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Code postal: 22-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Krzysztof Łopuszyński
Courriel: klopuszynski@panschelm.edu.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/panschelm
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/panschelm/proceedings
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/panschelm/proceedings
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dzierżawa statku powietrznego jednosilnikowego SEP(L) na potrzeby OKL PANS w Chełmie

Numéro de référence: K-ZP.251.59.2023
II.1.2)Code CPV principal
60424100 Location d'aéronefs avec équipage
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa statku powietrznego jednosilnikowego SEP(L), który zostanie wykorzystany do realizacji szkolenia lotniczego studentów specjalizacji Pilotaż PANS w Chełmie, w zakresie szkolenia do uzyskania licencji CPL(A). Zamówienie obejmuje dzierżawę statku powietrznego: Piper Arrow PA 28, bądź równoważny samolot jednosilnikowy, tłokowy (lądowy) – SEP(L) – 1 szt., 230 godz. nalotuSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Lieu principal d'exécution:

Lotnisko PANS w Chełmie w Depułtyczach Królewskich

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa statku powietrznego jednosilnikowego SEP(L), który zostanie wykorzystany do realizacji szkolenia lotniczego studentów specjalizacji Pilotaż PANS w Chełmie, w zakresie szkolenia do uzyskania licencji CPL(A). Zamówienie obejmuje dzierżawę statku powietrznego: Piper Arrow PA 28, bądź równoważny samolot jednosilnikowy, tłokowy (lądowy) – SEP(L) – 1 szt., 230 godz. nalotu 1. Typ statku powietrznego: Piper Arrow PA 28, bądź równoważny samolot jednosilnikowy, tłokowy (lądowy) – SEP(L). Certyfikowany do przewozu co najmniej czterech osób, wyposażony w przestawne śmigło i chowane podwozie. Samolot powinien posiadać zasięg nie mniejszy niż 1000 km. wyprodukowany po 2000 r., musi posiadać sprawny nadajnik ratowniczy ELT zamontowany na stałe do konstrukcji płatowca. W przypadku braku takiego nadajnika, właściciel samolotu musi zapewnić na czas użytkowania samolotu przez PANS w Chełmie dostęp do przenośnego nadajnika ratowniczego ELT. Wyposażony w radiostację, która umożliwia prowadzenie łączności radiowej na częstotliwościach w zakresie od 118 MHz do 136,922 MHz włącznie. 2. Lotnisko bazowe: Depułtycze Królewskie (EPCD) 3. Nadzór techniczny: Właściciel samolotu ma obowiązek prowadzenia CAMO. CAMO właściciela musi przeprowadzić szkolenie w zakresie prowadzenia Pokładowego Dziennika Technicznego dla personelu wytypowanego przez PANS w Chełmie. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu przekazania statku powietrznego na terenie lotniska bazowego. Właściciel samolotu ma obowiązek przeprowadzenia obsług technicznych na koszt własny: a) jeżeli organizacja obsługowa znajduje się w promieniu nie większym niż 200 km, przewiduje się możliwość przebazowania SP w celu wykonania obsługi na koszt właściciela SP. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ich usunięcie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o ile Wykonawca i Zamawiający nie uzgodnią dłuższego terminu na ich usunięcie, lub w tym terminie dostarczyć statek powietrzny zamienny, tego samego typu, wolny od wad, spełniający warunki określone w umowie. 4. Ubezpieczenie: właściciel statku powietrznego ma obowiązek przedstawić aktualną polisę ubezpieczeniową (OC, NNW) oraz włączyć do polisy OC użytkownika statku powietrznego – OKL PANS w Chełmie; Zakres ubezpieczenia musi obejmować: Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Aerocasco, obejmujące szkody częściowe oraz całkowite w następstwie wypadku, incydentu lub zdarzenia lotniczego 1 000 000 zł OC użytkownika statku powietrznego 250.000 SDR NNW członków załogi PLN 20 000/1 os. – na wypadek śmierci PLN 40 000/1 os. – 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu 5. Nadzór instruktorski: OKL PANS w Chełmie; 6. Audyt Statku Powietrznego: Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu statku powietrznego oraz wglądu w dokumentację SP przez upoważnionych pracowników OKL PANS w Chełmie, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, nega tywny wynik audytu może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy. 7. Obowiązki właściciela: właściciel statku powietrznego ma obowiązek wpisania w świadectwo rejestracji, PANS w Chełmie jako użytkownika statku powietrznego. Samolot będzie dostarczany na miejsce szkolenia w oparciu o plan szkolenia przekazywany na dany miesiąc do wynajmującego przez Kierownika Szkolenia HT Ośrodka. 8. Ilość godzin nalotu: do 230 h. 9. Okres realizacji zamówienia: do 30.06.2023 roku, z możliwością przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych bądź z powodu okoliczności wpływających na realizację procesu kształcenia studentów (np. nie spełnianie wymagań regulaminowych uczestnika szkolenia do przystąpienia do kolejnego etapu szkolenia lotniczego). 10. Szacunkowy koszt zamówienia: Zamawiający zapewnia paliwo i olej na 230 h lotu, zamawiający nie zapewnia paliwa i oleju do wykonywania obsług;

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Rok produkcji statku powietrznego / Pondération: 20,00
Critère de qualité - Nom: Awionika cyfrowa / Pondération: 20,00
Prix - Pondération: 60,00
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 14/04/2023
Fin: 30/06/2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 14/04/2023
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 12/07/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 14/04/2023
Heure locale: 12:30
Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

a. sprawy merytoryczne: Anna Oskierko– tel. +48 825621016; e-mail: aoskierko@panschelm.edu.pl ; b. sprawy formalne: Krzysztof Łopuszyński – tel. +48 825640456, e-mail: klopuszynski@panschelm.edu.pl Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy zakupowej.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: 1) braku podstaw wykluczenia; 2) spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 1) Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ należy go pobrać, ze strony prowadzonego postępowania, zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis ESPD dostępny pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl 2) Uzupełniony ESPD należy podpisać podpisem kwalifikowanym. 3) Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowieniainstrukcja. pdf dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w języku polskim). 4) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IX niniejszej SWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Specyfikacji. 4. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. w formie konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W tym przypadku, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym odpowiednio dla każdego z Wykonawców. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które części przedmiotu zamówienia (dostawy lub usługi) wykonają poszczególni Wykonawcy.Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587800
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z p. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023