Marché de travaux - 158416-2023

Submission deadline has been amended by:  200773-2023
17/03/2023    S55

Pologne-Varsovie: Travaux de plomberie

2023/S 055-158416

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
Numéro national d'identification: PL
Adresse postale: al. Krakowska 110/114
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 02-256
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Niewczas
Courriel: joanna.niewczas@ilot.lukasiewicz.gov.pl
Téléphone: +48 571357415
Fax: +48 221123900
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://ilot.lukasiewicz.gov.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://ilot.eb2b.com.pl
I.3)Communication
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie lotnictwa

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie projektu wykonawczego oraz robót budowlanych polegających na modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową parkingów

Numéro de référence: AZLZ.26.31.2023
II.1.2)Code CPV principal
45330000 Travaux de plomberie
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przeniesienia separatora tłuszczowego oraz wykonanie robót polegających na przebudowie instalacji sanitarnych kanalizacji deszczowej, przeniesieniu separatora tłuszczowego, wykonaniu nowej kanalizacji teletechnicznej oraz nowej nawierzchni wraz z zagospodarowaniem zieleni i małej architektury, a także wykonaniu parkingów przy budynku X i budynku T4.

2. Zakres zamówienia obejmuje III etapy:

1) Etap I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (Projekty wykonawcze z przedmiarem i kosztorysem);

2) Etap II – ROBOTY BUDOWLANE na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego;

3) Etap III – ODBIORY I ROZRUCHY INSTALACJI.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PFU) określa załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45210000 Travaux de construction de bâtiments
45233140 Travaux routiers
45310000 Travaux d'équipement électrique
45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
71220000 Services de création architecturale
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
45111291 Travaux d'aménagement du terrain
45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przeniesienia separatora tłuszczowego oraz wykonanie robót polegających na przebudowie instalacji sanitarnych kanalizacji deszczowej, przeniesieniu separatora tłuszczowego, wykonaniu nowej kanalizacji teletechnicznej oraz nowej nawierzchni wraz z zagospodarowaniem zieleni i małej architektury, a także wykonaniu parkingów przy budynku X i budynku T4.

2. Zakres zamówienia obejmuje III etapy:

1) Etap I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (Projekty wykonawcze z przedmiarem i kosztorysem);

2) Etap II – ROBOTY BUDOWLANE na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego;

3) Etap III – ODBIORY I ROZRUCHY INSTALACJI.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PFU) określa załącznik nr 1 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 5
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do wykonania zamówienia tj.:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na rozbudowie/przebudowie/budowie budynku, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto każda robota (a w przypadku, jeżeli wartość została w umowie wyrażona w walucie obcej – co najmniej równowartość 500 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia);

2) dysponuje zespołem minimum 4 osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w tym:

a) projektant posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

b) kierownik budowy, legitymujący się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

c) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnej legitymujący się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

d) kierownik robót w specjalności drogowej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej.

Osoby, o których mowa w pkt 2) muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w sposób umożliwiający swobodną komunikację oraz posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie tej ustawy. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie ma ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 poz. 1646 z późn. zm.) lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 poz. 1117 z późn. zm.).

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe (na wezwanie Zamawiającego):

1) JEDZ stanowiący załącznik nr 2 do SWZ jest plikiem o rozszerzeniu xml. Instrukcja wypełnienia JEDZ udostępniona przez Urząd Zamówień Publicznych stanowi załącznik nr 2a do SWZ.

W przypadku gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum lub spółka cywilna), JEDZ składa każdy z Wykonawców i podpisuje dokument, który jego dotyczy.

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa dodatkowo oprócz własnego JEDZ, JEDZ podpisany przez podmiot udostępniający zasoby.

2) wykaz robót budowlanych – wg treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ;

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w ww. wykazie Wykonawca wykazuje roboty, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył;

3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – wg treści określonej w załączniku nr 6 do SWZ;

4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

7) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) oraz pkt 4) ustawy Pzp (dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego), sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

8) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - wg treści określonej w załączniku nr 7 do SWZ

9) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, a w przypadku podmiotów udostępniających zasoby – załącznik nr 8a do SWZ.

2. Rozdział IX SWZ zawiera szczegóły dotyczące sposoby oceny, wymagań w przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) lub wykonawca powołuje

się na zasoby innych podmiotów.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 17/04/2023
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 15/07/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 17/04/2023
Heure locale: 12:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Szczegółowy sposób złożenia oferty został opisany w rozdziale XV SWZ.

2. Wykonawca składa również wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki zakazu udzielania zamówień, o których mowa w art. 5k rozporządzenia RADY (UE) 2022/576 oraz przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 1 pkt 3) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022.835) – wg treści określonej w załączniku nr 10 do SWZ, a w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby – wg treści określonej w załączniku nr 10a do SWZ.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawcy.

5. Oświadczenie konsorcjum lub spółki cywilnej składane wraz z ofertą, w którym Wykonawcy występujący wspólnie wykażą, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - wg treści określonej w załączniku nr 9 do SWZ. Oświadczenie składa każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia.

6. Wadium: 30 000 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w rozdziale XVII SWZ – Wykonawca składa wraz ofertą w oryginale gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

7. Uwaga! Przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z jego specyfiką i zakresem. W tym celu należy wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie wizji lokalnej w sposób, o którym mowa w rozdziale XIII ust. 1 SWZ.

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zawarł na swój koszt i utrzymywał w mocy przez okres związania umową, następujące ubezpieczenia:

1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadanego mienia (OC);

2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – o ile w ramach UMOWY wykonywane będą samodzielne czynności zawodowe w zakresie projektowania, z możliwością uwzględnienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o której mowa powyżej, przy utrzymaniu odrębności limitu ochrony;

3) każde inne wymagane prawem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego obowiązek zawarcia dotyczy Wykonawcy lub osób, którymi posługuje się on w związku z realizacją Umowy.

Szczegółowy zakres ubezpieczeń został określony w §1 ust. 6-13 wzoru umowy.

9. Zamawiający w toku prowadzenia przetargu nieograniczonego zastosuje odwróconą kolejność oceny ofert określoną w art. 139 ustawy Pzp tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023