Lieferungen - 15843-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Wałcz: Gepäck, Sattlerwaren, Säcke und Taschen

2018/S 009-015843

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 250-526725)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
ul. Ciasna 7
Wałcz
78-601
Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Ćwiertka, Agata Andrukajtis
Telefon: +48 261472324
E-Mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Fax: +48 261472184
NUTS-Code: PL42

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.1rblog.wp.mil.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa worków fortyfikacyjnych

Referenznummer der Bekanntmachung: 121/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
18900000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę worków fortyfikacyjnych, z podziałem na trzy zadania, zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w niniejszym rozdziale w ilości i asortymencie przedstawionym w tabelach ujętych w Rozdziale IV SIWZ,

Zadanie nr 1. Dostawa worków fortyfikacyjnych małych WF-M w ilości 105 000 szt.

Zadanie nr 2. Dostawa worków fortyfikacyjnych małych WF-M w ilości 105 000 szt.

Zadanie nr 3. Dostawa worków fortyfikacyjnych dużych WF-D w ilości 100 000 szt.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 250-526725

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, dostawy worków o przeznaczeniu fortyfikacyjnym i/lub budowlanym i/lub rolnym i/lub spożywczym i/lub dostawy plandek i/lub pokrowców i/lub wyrobów rymarskich (wykonywanych z wykorzystaniem technologii szycia), których suma odpowiada co najmniej wartości:

Zadanie nr 1:309 185 PLN.

Zadanie nr 2:309 185 PLN.

Zadanie nr 3:491 508 PLN.

Oraz wykonał te dostawy w sposób należyty.

Uwaga:

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem. Dostawy ujęte w wykazie w poszczególnych zadaniach nie mogą się powtarzać.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, dostawy worków o przeznaczeniu fortyfikacyjnym i/lub budowlanym i/lub rolnym i/lub spożywczym i/lub dostawy plandek i/lub pokrowców i/lub plecaków i/lub wyrobów rymarskich (wykonywanych z wykorzystaniem technologii szycia), których suma odpowiada co najmniej wartości:

Zadanie nr 1:309 185 PLN.

Zadanie nr 2:309 185 PLN.

Zadanie nr 3:491 508 PLN.

Oraz wykonał te dostawy w sposób należyty.

Uwaga:

W przypadku kiedy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań winien zsumować wartość poszczególnych zadań i na łączną kwotę przedstawić wykaz dostaw i tak np.: jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadania od 1 do 3 wykaz winien opiewać na wartość 1 109 878,00 PLN.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: