Marché de travaux - 158432-2023

17/03/2023    S55

Pologne-Żary: Travaux de construction

2023/S 055-158432

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Żarski
Numéro national d'identification: REGON 970777803
Adresse postale: Aleja Jana Pawła II 5
Ville: Żary
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Code postal: 68-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Kira Izabela Pijar
Courriel: k.pijar@powiatzarski.pl
Téléphone: +48 684790658
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d’achat
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2a16534-c258-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Powiat Żarski
Adresse postale: al. Jan Pawła II 5
Ville: Żary
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Code postal: 68-200
Pays: Pologne
Courriel: k.pijar@powiatzarski.pl
Téléphone: +48 684790658
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/#
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2a16534-c258-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Rozbudowa głównego budynku szpitala przy ul. Pszennej 2 w Żarach na potrzeby oddziału geriatrii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji, centralnej izby przyjęć- etap II”

Numéro de référence: WIGN.272.04.2023
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Celem planowanej rozbudowy jest przeniesienie istniejących funkcji medycznych znajdujących się poza budynkiem głównym szpitala oraz utworzenie centralnej izby przyjęć i diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego. II. Charakterystyka obiektu budynku szpitala – części rozbudowy: Istniejący Pawilon nr 2 zostanie rozbudowany o nowy budynek w kształcie litery L częściowo połączony ze skrzydłem zachodnim o trzech kondygnacjach naziemnych i częściowym podpiwniczeniem przy budynku istniejącym. Obiekt kryty dachem płaskim z instalacjami technicznymi zlokalizowanymi na dachu osłoniętymi żaluzjami akustycznymi i wizualnymi. Całość inwestycji jest realizowana na działkach nr 91/15, 91/17, 91/12, 91/1. III. Zakres prac etapu II: 1. Roboty rozbiórkowe: • budynek garaży z przybudówką – budynkiem odpadów medycznych, • budynek laboratorium, • rampa podjazd techniczny, • wszelkie utwardzenia w obrębie projektu zagospodarowania terenu. 2. Roboty budowlane: • Wykonanie robót wykończeniowych łącznie ze ściankami działowymi I i II pietra, • Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie windy w północnej części nowego budynku, • Budowa budynków kontenerowych na odpady medyczne (pow. 30m2)wraz z instalacjami z przyłączami, • Kompleksowy remont budynku tlenowni, wraz z przebudową wszystkich instalacji w budynku, • Budowa stacji sprężarek powietrza i pomp próżniowych, • Budowa wiaty na odpady stałe – szt. 2, • Budowa wiaty rowerowej wraz z wyposażeniem w stojaki rowerowe wolnostojące w ilości 10 szt. wykonane z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej, • Wykonanie instalacji wewnętrznych I i II piętra: - instalacje teletechniczne, - instalacje gazów medycznych, - instalacje elektryczne, - instalacje sanitarne (w tym część kotłowni), - instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. • Budowa zbiornika wody zapasowej w pomieszczeniu piwnicy w budynku rozbudowywanym 3. Zagospodarowanie terenu: • Budowa parku terapeutycznego łącznie z montażem urządzeń, ogrodzeniem, zielenią i wykonaniem powierzchni bezpiecznych • Wykonanie dodatkowego utwardzenie terenu z kostki betonowej łącznie z podbudową, nie objętego projektem zagospodarowania – przy parku terapeutycznym - ok 220 m2 • Zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem od strony północnej realizowanej inwestycji • Budowa parkingów, chodników, dróg dojazdowych i wewnętrznych, utwardzeń pod wiaty ( rowerową i odpadów stałych) • Budowa szlabanu wyjazdowego, • Urządzenie terenów zieleni, • Oświetlenie zewnętrzne dla utwardzeń (parkingów), dróg, parku terapeutycznego, • Budowa trzech zbiorników wody deszczowej z dwoma separatorami i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowych • Montaż elementów małej architektury (kosze parkowe do segregacji z daszkiem + ławki) • Przebudowa terenów przyległych do budynku istniejącego i zaprojektowanych utwardzeń z wymianą istniejącej podbudowy (jak dla projektowanych dróg) i nawierzchni na kostkę betonową (na PZT zazn. kolorem żółtym z opisem „Teren w najbliższym otoczeniu budynku …”) Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszej SWZ, a załączone przedmiary stanowią element pomocniczy do przygotowania oferty cenowej.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 15 077 379.68 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

ul. Pszenna 2 , 68-200 Żary

II.2.4)Description des prestations:

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z wykonaną na podstawie dokumentacji projektowej, , ustawą Prawo budowlane oraz zapisami Umowy. Obowiązkiem wykonawcy będzie prowadzenie dziennika budowy. W skład dokumentacji projektowej wchodzą: a) projekt zagospodarowania terenu b) projekt architektoniczno- budowlany c) projekt techniczny d) projekt wykonawczy e) STWIORB f) Przedmiary robót jako element pomocniczy Dokumentacja projektowa- stanowi Załącznik nr do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Okres udzielonej gwarancji / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 15 077 379.68 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 19
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 2) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. 3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz zawierać wszystkie wymagane przez zamawiającego elementy i dane. 6) Przy sporządzaniu oferty należy zachować zasadę pisemności przy czym przez "pisemność" należy rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą(e) wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy. 8) Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, elektroniczne kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 9) Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione dokumenty, załączniki i oświadczenia wymagane zapisami niniejszej SWZ. 10) Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 11) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

zamawiający wymaga aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. - zamawiający wymaga od wykonawcy uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 033-095333
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 18/04/2023
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 17/07/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 18/04/2023
Heure locale: 10:00
Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adresse postale: Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 3) 10 dni jeśli podstawą wniesienia środka odwoławczego jest treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub treść dokumentów zamówienia 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: KRAJOWA IZAB ODWOŁAWCZA
Adresse postale: Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023