Services - 158443-2023

17/03/2023    S55

Pologne-Bytom: Services de réparation et d'entretien

2023/S 055-158443

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Numéro national d'identification: 6262619005
Adresse postale: ul. Strzelców Bytomskich 207
Ville: Bytom
Code NUTS: PL22 Śląskie
Code postal: 41-914
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Elżbieta Ligacz
Courriel: eligacz@srk.com.pl
Téléphone: +48 324321083
Fax: +48 323513587
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.srk.com.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.srk.com.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
I.5)Activité principale
Autre activité: Górnictwo - likwidacja kopalń

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Pokój II”

Numéro de référence: ZP-P-0004/22
II.1.2)Code CPV principal
50000000 Services de réparation et d'entretien
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

„Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu

zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK

„Pokój I - Pokój II”

Część I – „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym”,

Część II – „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie mechanicznym

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 8 935 160.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część I – „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym”

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
65320000 Exploitation d'installations électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu

Oddział w Rudzie Śląskiej

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój I-Pokój II”

ul. Niedurnego 13

41 – 710 Ruda Śląska

II.2.4)Description des prestations:

1. Zamówienie obejmuje świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń, obiektów powierzchniowych i dołowych niezbędnych do prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz przygotowania go do całkowitej likwidacji. Usługa polegać będzie między innymi na obsłudze i utrzymaniu w prawidłowym stanie technicznym:

1.1. Stacji transformatorowo rozdzielczej 110/6 kV, rozdzielń średniego (6 kV) i niskiego napięcia na dole i powierzchni zakładu górniczego wraz z siecią kablową i przynależnymi do nich instalacjami,

1.2. Centrali systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej,

1.3. Dyspozytorni systemów dyspozytora ruchu,

1.4. Magistralnych i pozostałych sieci telekomunikacyjnych,

1.5. Maszyn i urządzeń, w tym górniczych wyciągów szybowych zabudowanych w szybach „Lech I” i „Lech II”, „Wanda” przedział I i przedział II wraz z urządzeniami przyszybowymi,

1.6. Stacji wentylatorów głównego przewietrzania zlokalizowanej przy szybie „Lech II”,

1.7. Dwóch pompowni głównego odwadniania zlokalizowanych na poziomie 600 m i 790 m,

1.8. Urządzeń elektrycznych zabudowanych w wyrobiskach górniczych,

1.9. Pozostałych urządzeń elektrycznych zabudowanych w pomieszczeniach biurowych i warsztatowych na powierzchni zakładu górniczego

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część II – „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie mechanicznym

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71334000 Services d'ingénierie mécanique et électrique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu

Oddział w Rudzie Śląskiej

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój I-Pokój II”

ul. Niedurnego 13

41 – 710 Ruda Śląska

II.2.4)Description des prestations:

1.1. Zamówienie obejmuje świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń, obiektów powierzchniowych i dołowych niezbędnych do prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz przygotowania go do całkowitej likwidacji. Usługa polegać będzie między innymi na obsłudze i utrzymaniu w prawidłowym stanie technicznym:

1.1. Maszyn i urządzeń, w tym górniczych wyciągów szybowych zabudowanych w szybach „Lech I” i „Lech II”, „Wanda” przedział I i przedział II wraz z urządzeniami przyszybowymi,

1.2. Stacji wentylatorów głównego przewietrzania zlokalizowanej przy szybie „Lech II”,

1.3. Dwóch pompowni głównego odwadniania zlokalizowanych na poziomie 600 m i 790 m oraz pomocniczych pompowni zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach kopalni,

1.4. Sieci rurociągów p.poż, sprężonego powietrza i odwadniania,

1.5. Wymiennikowni ciepła zlokalizowanej przy szybie „Wanda”,

1.6. Pozostałych urządzeń energomechanicznych zabudowanych w pomieszczeniach użytkowych i warsztatowych na powierzchni zakładu górniczego,

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 239-689419
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Część I – „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym”

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/02/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Rudpol-Opa Sp. z o.o
Numéro national d'identification: 6411006154
Ville: Ruda Śląska
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 41-701
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Opa-Ekspert Sp. z o.o
Numéro national d'identification: 6412479044
Ville: Świętochłowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 41-605
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Universal Energy Sp. z o.o
Numéro national d'identification: 2220897186
Ville: Mysłowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 41-400
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Universal Energy Sp. z o.o. Sp.K
Numéro national d'identification: 2220918184
Adresse postale: Oświęcimska 54
Ville: Mysłowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 41-400
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 725 980.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 5 725 980.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Część II – „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie mechanicznym

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/02/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Universal Energy Sp. z o.o
Numéro national d'identification: 2220897186
Adresse postale: Oświęcimska 54
Ville: Mysłowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 41-400
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Karbon Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 9542306102
Adresse postale: Obroki 77
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 40-833
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Universal Energy Sp. z o.o. Sp.K
Numéro national d'identification: 2220918184
Adresse postale: Oświęcimska 54
Ville: Mysłowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 41-400
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 169 400.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 3 209 180.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę w następujących okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów - art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp ;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady - art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp;

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych - art. 109 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp;

6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia - art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę w następujących okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie:

Dla Części I - 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Dla Części II - 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa)

5. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX ustawy Pzp.

6. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel. +48 22 458 78 01

Internet: www.uzp.gov.pl

Faks +48 22 458 78 00

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Adresse postale: ul. Strzelców Bytomskich 207
Ville: Bytom
Code postal: 41-914
Pays: Pologne
Courriel: przetargi@srk.com.pl
Adresse internet: www.srk.com.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023