Fournitures - 158462-2023

17/03/2023    S55

Roumanie-Sibiu: Équipements médicaux

2023/S 055-158462

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Municipiul Sibiu
Numéro national d'identification: 4270740
Adresse postale: Strada: Brukenthal Samuel, nr. 2
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 550178
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: CODRUTA SIRBU
Courriel: codruta.sirbu@sibiu.ro
Téléphone: +40 269208880
Fax: +40 269208813
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sibiu.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE MEDICALE IN VEDEREA DOTARII SPATIILOR NOI AMENAJATE IN CADRUL PROIECTULUI : CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE

Numéro de référence: 4270740_2022_PAAPD1344066
II.1.2)Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Contract de furnizare de produse avand ca obiect: ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE MEDICALE IN VEDEREA DOTARII SPATIILOR NOI AMENAJATE IN CADRUL PROIECTULUI : CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE,

LOTUL NR. 1 – ACHIZIȚIE TRUSA SPECIALA MONTARE PERFUZIE INTRAOSOASA PENTRU PROIECTUL CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE

LOTUL NR. 2 – ACHIZIȚIE OTOSCOP SI OFTALMOSCOP PENTRU PROIECTUL CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE

LOTUL NR. 3 – ACHIZIȚIE CARUCIOR/MASA INSTRUMENTAR PENTRU PROIECTUL CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE

LOTUL NR. 4 – ACHIZIȚIE LAMPI EXAMINARE PENTRU PROIECTUL CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE

Se vor respecta cerintele specifice din Caietul de sarcini

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 21

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Durata contractului : 3 luni, de la data semnării acestuia de către ambele părţi

Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului :

- maxim 60 zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre achizitor

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 25 989.67 RON
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

ACHIZIȚIE LAMPI EXAMINARE

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Municipiul SIBIU

II.2.4)Description des prestations:

ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE MEDICALE IN VEDEREA DOTARII SPATIILOR NOI AMENAJATE IN CADRUL PROIECTULUI : CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE

LOTUL NR. 4 – ACHIZIȚIE LAMPI EXAMINARE PENTRU PROIECTUL CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE

Se vor respecta cerintele specifice din Caietul de sarcini

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 21

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Durata contractului : 3 luni, de la data semnării acestuia de către ambele părţi

Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului :

- maxim 60 zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre achizitor

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Programul Operational Regional 2014-2020 Axa Prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale “, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale

II.2.14)Informations complémentaires

1.In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj total prin aplicarea criteriului de atribuire ,,pretul cel mai scazut”, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara, in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

2. Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 – Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu character personal, conform RGPD.

3. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

ACHIZIȚIE TRUSA SPECIALA MONTARE PERFUZIE INTRAOSOASA

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Municipiul Sibiu

II.2.4)Description des prestations:

ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE MEDICALE IN VEDEREA DOTARII SPATIILOR NOI AMENAJATE IN CADRUL PROIECTULUI : CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE,

LOTUL NR. 1 – ACHIZIȚIE TRUSA SPECIALA MONTARE PERFUZIE INTRAOSOASA PENTRU PROIECTUL CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE

Se vor respecta cerintele specifice din Caietul de sarcini

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 21

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Durata contractului : 3 luni, de la data semnării acestuia de către ambele părţi

Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului :

- maxim 60 zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre achizitor

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Programul Operational Regional 2014-2020 Axa Prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale “, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale

II.2.14)Informations complémentaires

1.In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj total prin aplicarea criteriului de atribuire ,,pretul cel mai scazut”, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara, in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

2. Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 – Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu character personal, conform RGPD.

3. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

ACHIZIȚIE OTOSCOP SI OFTALMOSCOP

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Municipiul SIBIU

II.2.4)Description des prestations:

ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE MEDICALE IN VEDEREA DOTARII SPATIILOR NOI AMENAJATE IN CADRUL PROIECTULUI : CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE,

LOTUL NR. 2 – ACHIZIȚIE OTOSCOP SI OFTALMOSCOP PENTRU PROIECTUL CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE

Se vor respecta cerintele specifice din Caietul de sarcini

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 21

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Durata contractului : 3 luni, de la data semnării acestuia de către ambele părţi

Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului :

- maxim 60 zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre achizitor

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Programul Operational Regional 2014-2020 Axa Prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale “, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale

II.2.14)Informations complémentaires

1.In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj total prin aplicarea criteriului de atribuire ,,pretul cel mai scazut”, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara, in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

2. Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 – Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu character personal, conform RGPD.

3. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

ACHIZIȚIE CARUCIOR/MASA INSTRUMENTAR

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Municipiul Sibiu

II.2.4)Description des prestations:

ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE MEDICALE IN VEDEREA DOTARII SPATIILOR NOI AMENAJATE IN CADRUL PROIECTULUI : CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE

LOTUL NR. 3 – ACHIZIȚIE CARUCIOR/MASA INSTRUMENTAR PENTRU PROIECTUL CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE

Se vor respecta cerintele specifice din Caietul de sarcini

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 21

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Durata contractului : 3 luni, de la data semnării acestuia de către ambele părţi

Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului :

- maxim 60 zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre achizitor

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Programul Operational Regional 2014-2020 Axa Prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale “, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale

II.2.14)Informations complémentaires

1.In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj total prin aplicarea criteriului de atribuire ,,pretul cel mai scazut”, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara, in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

2. Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 – Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu character personal, conform RGPD.

3. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 181-511382
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 34
Lot nº: 2
Intitulé:

LOTUL NR. 2 – ACHIZIȚIE OTOSCOP SI OFTALMOSCOP

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: N&B
Numéro national d'identification: RO18338870
Adresse postale: Strada Săvineşti, Nr. 6
Ville: Targu Mures
Code NUTS: RO125 Mureş
Code postal: 540172
Pays: Roumanie
Courriel: n4feri@gmail.com
Téléphone: +40 771496645
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 196.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 9 195.99 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 3 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Servicii de instalare, punere in functiune si service

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 36
Lot nº: 4
Intitulé:

LOTUL NR. 4 – ACHIZIȚIE LAMPI EXAMINARE

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Medical Gazplus
Numéro national d'identification: RO32666172
Adresse postale: Strada Puţul lui Zamfir, Nr. 48, Sector: 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 011684
Pays: Roumanie
Courriel: seap@medicalgp.ro
Téléphone: +40 736337746
Fax: +40 372004641
Adresse internet: www.medicalgp.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 22 852.06 RON
Valeur totale du marché/du lot: 13 759.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 35
Lot nº: 3
Intitulé:

LOTUL NR. 3 – ACHIZIȚIE CARUCIOR/MASA INSTRUMENTAR

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: N&B
Numéro national d'identification: RO18338870
Adresse postale: Strada Săvineşti, Nr. 6
Ville: Targu Mures
Code NUTS: RO125 Mureş
Code postal: 540172
Pays: Roumanie
Courriel: n4feri@gmail.com
Téléphone: +40 771496645
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 034.68 RON
Valeur totale du marché/du lot: 3 034.68 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 3 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Servicii de instalare, punere in functiune si service

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1.In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj total prin aplicarea criteriului de atribuire ,,pretul cel mai scazut”, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara, in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

2. Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 – Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu character personal, conform RGPD.

3. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/03/2023