Werken - 158480-2019

05/04/2019    S68

Duitsland-Dortmund: Loodgietersuitrusting

2019/S 068-158480

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund
Postadres: Emil-Figge-Str. 91
Plaats: Dortmund
NUTS-code: DEA52 Dortmund, Kreisfreie Stadt
Postcode: 44227
Land: Duitsland
Contactpersoon: Projekteinkauf
E-mail: BLBVergabe@blb.nrw.de
Telefoon: +49 23199535-900
Fax: +49 23199535-990
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.blb.nrw.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: teilrechtsfähiges Sondervermögen des Landes NRW

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BLB NRW Dortmund (Bund) – Glückauf-Kaserne Unna, Kamener Str. 91-93, 59425 Unna; Neubau von 5 Unterkunftsgebäuden/Sanitärtechnik – 1. BA / 010-19-00377

Referentienummer: 010-19-00377
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39715300 Loodgietersuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715000 Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting
45232150 Werkzaamheden in verband met waterleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA5C Unna
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/11/2019
Einde: 18/02/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/04/2019