Fournitures - 158483-2023

17/03/2023    S55

Hongrie-Mezőhegyes: Herbicides

2023/S 055-158483

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: 11043924204
Adresse postale: Jung József Tér 1
Ville: Mezőhegyes
Code NUTS: HU332 Békés
Code postal: 5820
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Gyenes Tiborné
Courriel: gyenes.tiborne@mezohegyesbirtok.hu
Téléphone: +36 68566566
Fax: +36 68566567
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mezohegyesbirtok.hu
Adresse du profil d’acheteur: http://www.mezohegyesbirtok.hu
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5)Activité principale
Autre activité: Mezőgazdaság

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Növényvédőszer beszerzése 2023

Numéro de référence: EKR000001102023
II.1.2)Code CPV principal
24453000 Herbicides
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Növényvédőszer beszerzése 2023

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24452000 Insecticides
24453000 Herbicides
24457000 Fongicides
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU332 Békés
Lieu principal d'exécution:

Magyarország_5820_Mezőhegyes

II.2.4)Description des prestations:

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt árubeszerzés keretében kívánja beszerezni 2023 évi növényvédőszereket az alábbi mennyiségekben:

Gyomírtó szer: 134 csomag, 505,2 kg, 18 890 liter.

Rovarölő szer: 4 675 kg, 1 005 liter

gombaölő szer: 5 300 liter

Lombtrágya: 12 350 liter

Érésgyorsító: 3 170 liter

Talajfertőtlenítő szer: 10 000 kg.

Biostimulátor: 80 liter

tarlókezelő szer: 1 200 liter.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) A II.2.7) pontban megadott időtartam vonatkozásában Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kezdés időpontja kizárólag tervezett dátum, amely a hirdetmény technikai feladhatóságát szolgálja.

2) Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben Ajánlattevő ajánlati ára a fedezet összegére tekintettel nem elegendő a II.2.4) pontban rögzített teljes mennyiség megváráslására Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 011-028573
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Növényvédőszer beszerzése 2023

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;

Az ajánlati felhívás VI.3) További információk 15) alpontjában rögzítésre került, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza. Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2023.03.01. 10:00) a fenti tárgyú eljárásban egyetlen egy ajánlat érkezett. Erre tekintettel bírálóbizottság javasolja Döntéshozó számára, hogy az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelennek, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

Ajánlattevő adatai:

FARMMIX Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 20.) adószám: 12113305-2-09

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/03/2023