Bauleistung - 158509-2022

Submission deadline has been amended by:  216552-2022
25/03/2022    S60

Rumänien-Vaslui: Bauarbeiten

2022/S 060-158509

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AQUAVAS SA
Nationale Identifikationsnummer: RO 17986823
Postanschrift: Strada: Stefan cel Mare, nr. 70
Ort: Vaslui
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Postleitzahl: 730169
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Catalin MUSAT
E-Mail: aquavasuip@gmail.com
Telefon: +40 235311600
Fax: +40 235311900
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aquavaslui.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100139252
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Surse, aductiuni, tratari Zapodeni, Muntenii de Sus, Tanacu, Valeni, Feresti, Stefan cel Mare, Balteni, Delesti, Cozmesti, Osesti, Pungesti, Ivanesti (VS-CL-G03)

Referenznummer der Bekanntmachung: 17986823_2022_PAAPD1349644
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contractul de lucrari cuprinde atat proiectarea de detaliu cât si executia constructiilor civile, a instalatiilor mecanice, electrice si automatizare, inclusiv furnizarea si montarea echipamentelor aferente, pentru extinderea surselor, aductiunilor si gospodãriilor de apa.

Orice operator economic interesat poate sa solicite clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, numai in SEAP, nu mai tarziu de 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau de informatii suplimentare precizate mai sus cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 77 586 317.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44162500 Trinkwasserrohrleitungen
45232152 Bau von Pumpstationen
45247270 Bauarbeiten für Sammelbecken
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Hauptort der Ausführung:

Judetul Vaslui

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Proiectul include realizarea următoarelor lucrări de alimentare cu apă la nivelul judetului Vaslui: Surse in Pungesti Gospodării de apă si aductiuni in Zapodeni, Muntenii de Sus, Tanacu, Valeni, Feresti, Stefan cel Mare, Balteni, Delesti, Cozmesti, Osesti, Pungesti, Ivanesti.

Contractantul va proiecta si executa lucrarile aferente acestei proceduri in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire. In caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarea si cantitatile minime necesare realizarii contractului, respectiv:

a) Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie– cuprinzând proiectarea procesului tehnologic si a constructiilor, instalatiilor si echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul de captare, tratare, pompare etc.

b) Intocmirea documentatiilor pentru obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare executiei proiectului, de la toate autorităţile mentionate in Certificatul de Urbanism, conform legislatiei in vigoare in domeniul construcţiilor din Romania.

c) Execuţia lucrărilor inclusiv furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor şi punerea în funcţiune a obiectivelor.

d) Instruirea personalului operatorului

e) Intocmirea desenelor post executie si a documentelor necesare Cărţii Construcţiei conform HG 273/1994 cu modificările ulterioare.

f) Testare si punere in functiune.

g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor

Durata de executie a lucrarilor este de 18 luni de la data ordinului de incepere si 36 luni perioada de notificare a defectelor

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Metodologie adecvată (Planul de management al calitatii lucrarilor executate) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 54
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in judeţul Vaslui, în perioada 2014 – 2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea 99/2016

Conditie de calificare:

Fiecare operator economic (ofertantul unic/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016

Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre fiecare operator economic (ofertantul unic/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant) participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei sale.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:

1. a) pentru sediul principal al operatorului economic: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;

b) pentru sediile secundare/punctele de lucru ale operatorului economic: o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv la momentul prezentarii;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4. in cazul in care, in tara de origine sau in tara in care operatorul economic este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele 1-3, sau documentele nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere, sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana.

Cerinta nr. 2: Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016

Entitatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla în oricare din situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolelor mentionate sunt urmatoarele:

Besleaga Gabriel – director general, administrator executiv

Tibulca Dumitru – director economic, administrator executiv

Bahnariu Ticu – director tehnic,

Musat Catalin – manager UIP REGIONAL,

Baciu Costica – expert achizitii publice,

Gartu Margareta – expert achizitii publice,

Docan Lucica – contabil sef UIP,

Prisacaru Paraschiva Mihaiela – consilier juridic,

Grigoras Daniela – sef birou juridic,

Haret Catalin – presedinte CA,

Costachescu Ioana – membru CA,

Tibulca Ioan – membru CA.

Persoanele juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico – economice incluse in Documentatia de Atribuire (denumirea Proiectantului): Asocierea RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL Bucuresti– RAMBOLL DANMARK A/S Copenhaga – SC INTERDEVELOPMENT SRL Bucuresti

Modalitatea de îndeplinire:

Fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant) va completa campurile corespunzatoare din DUAE.

La solicitarea Entitatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta declaratii din partea fiecarui operator economic (ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant) privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 la momentul prezentarii – Formular nr. 3C din sectiunea Formulare.

Cerinta nr. 3: Detalii privind asocierea, sustinerea de catre terti, subcontractarea

Ofertantul are obligatia depunerii urmatoarelor documente, dupa caz:

3.1. acordul de asociere, conform Formularului nr. 3A din sectiunea Formulare;

3.2. imputernicire de reprezentare din partea ofertantului unic/fiecarui ofertant asociat, conform Formular nr. 3B din sectiunea Formulare;

3.3. angajament ferm privind sustinerea financiara (Formular nr. 4 din sectiunea Formulare) si/sau angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala – experienta similara (Formular nr. 5 din sectiunea Formulare)

3.4. ofertantul are obligatia sa prezinte documentele anexe la respectivul angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere;

3.5. acordul/acordurile de subcontractare;

3.6. declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential (Formular nr. 7 din sectiunea Formulare);

3.7. declaratie de acceptare a conditiilor contractuale (Formular nr.8 din sectiunea Formulare).

3.8. scrisoarea de inaintare a ofertei (Formularul 14 din sectiunea Formulare)

Modalitate de indeplinire

- Ofertantul are obligatia incarcarii in SEAP, odata cu oferta, a formularelor DUAE ale fiecarui operator economic (ofertantul unic/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant);

- Ofertantul are obligatia incarcarii in SEAP, odata cu oferta si formularele DUAE, a documentelor precizate la punctele: 3.1.), 3.2.), 3.3.), 3.4), 3.5.), 3.6), 3.7.) si 3.8.).

Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate pentru fiecare tert sustinator in parte doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea Entitatii Contractante.

Conditie de calificare:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant).

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din aceste documente trebuie sa fie reale / valabile la data prezentarii acestora.

Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului va fi prezentat in integralitate, si din cuprinsul lui trebuie sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara operatorul economic conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana.

Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.

Nota 2: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE.

Nota 3: Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certificatul Constatator va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCerinta nr. 1:Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani financiari (2019, 2020, 2021) trebuie să fie de minim 70.000.000 RON.Pentru conversia în lei, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu astfel: - anul 2019: 1 Euro = 4.7453 Lei; - anul 2020: 1 Euro = 4.8383 Lei; - anul 2021: 1 Euro = 4.9215 Lei.Nota:In cazul in care ofertantul este o asociere, cerinta se considera indeplinita prin insumarea mediilor cifrelor de afaceri globale pentru ultimii 3 ani financiari (2019, 2020, 2021) ale tuturor membrilor asocierii.Cerinta nr. 2:Situatia economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 - 200 din Legea nr. 99/2016.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare prezentand un angajament ferm in acest sens din partea tertului/tertilor.In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial.Ofertantul este obligat sa prezinte angajamentul ferm al tertului sustinator financiar – cifra de afaceri prin incarcarea acestuia in SEAP impreuna cu oferta.NOTA:In cazul in care ofertantul este o asociere, sau beneficiaza de sustinerea acordata de unul sau mai multi terti sustinatori, cerinta se considera indeplinita prin:1. insumarea cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii si/sau tertului/tertilor sustinator(i) financiar(i), dupa caz, pentru anul respectiv.;2. efectuarea mediei aritmetice a sumelor calculate la punctul 1 pentru toti anii.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru Cerinta nr. 1: 1. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" . Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2019, 2020 si 2021 sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat si/sau tertul/tertii sustinator/sustinatori, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. 2. Ofertantul va prezenta, dupa caz, pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) situatiile financiare sau extrasele din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta in legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic, pentru ultimii 3 ani in care este indeplinita cerinta. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. 3. In cazul in care, din motive obiective si justificate ofertantul nu este in masura sa prezinte documentele prevazute la punctul 2), operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat) poate sa faca dovada indeplinirii cerintei prin orice alt document pe care entitatea contractanta il poate considera adecvat. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana. Pentru Cerinta nr. 2: 1. Operatorul economic (tertul/tertii sustinatori financiari) va prezenta angajamentul ferm al tertului sustinator, scanat dupa original, in conformitate cu Formularul nr. 4 din sectiunea Formulare. Angajamentul ferm impreuna cu documentele anexe la respectivul angajament, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta. 2. Ofertantul are obligatia sa prezinte documentele anexe la respectivul angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Aceste documente sunt: 2.1. situatiile financiare sau extrasele din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta in legislatia tarii in care este stabilt operatorul economic, pentru oricare din ultimii 3 ani in care este indeplinita cerinta. 2.2. in cazul in care, din motive obiective si justificate ofertantul nu este in masura sa prezinte documentele prevazute la punctul 2.1), operatorul economic (tertul/tertii sustinatori financiari) este autorizat sa faca dovada indeplinirii cerintei prin orice alt document pe care entitatea contractanta il poate considera adecvat. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta nr. 1 Experienta similara in conformitate cu art. 192 lit. a) din Legea nr. 99/2016 Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei similare, in conformitate cu art. 192 lit. a) din Legea nr. 99/2016, respectiv sa dovedeasca faptul ca în ultimii 5 ani împliniti la data limita de depunere a ofertelor au dus la bun sfarsit/finalizat, activitati similare obiectului contractului sau infrastructura similara din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, în maximum 5 contracte, respectiv construire si/sau reabilitare si/sau modernizare retele apa de minim 100 km. Note: 1. Sintagma „lucrari duse la bun sfarsit” inseamna: a) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmite in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul in care face parte obiectul contractului, sau b) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor, sau c) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala. 2. Perioada de referinta - respectiv ultimii 5 ani - va fi intotdeauna calculata in sens invers pornind de la data comunicata in anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei. In situatia in care Entitatea Contractanta va proceda la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării. Cerinta nr. 2 Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196, 197, 199, 200 din Legea nr. 99/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului experienta similara. Ofertantul are obligatia sa prezinte documentele anexe la respectivul angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. In conformitate cu art. 199 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic si tertul/ tertii sustinator/ sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. NOTA: In cazul in care ofertantul este o asociere, sau beneficiaza de sustinerea acordata de unul sau mai multi terti sustinatori, cerinta se considera indeplinita prin insumarea experientei similare a tuturor membrilor asocierii si/sau tertului/tertilor sustinator(i), dupa caz.

Proportia de subcontractare Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentele din valoarea totala a contractului ale partilor subcontractate si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul are obligatia de a prezenta acordul/acordurile de subcontractare.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Implementarea unui sistem de management al mediului in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cerinta nr. 1: 1. Fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator) va completa campurile corespunzatoare din DUAE. 2. Doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelordupa finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta la solicitarea Entitatii contractante, dupa caz, pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, certificate de predare-primire; recomandări, procese-verbale de recepţie, certificări de bună execuţie, certificate constatatoare, sau altele asemenea, enumerarea nefiind cumulativa; Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul public sau privat al contractului, tipul si cantitatea lucrarilor executate precum si faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit. In situatia in care operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat) a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa calitatea de subcontractant/asociat, cu indicarea partii de contract indeplinite de acesta. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana. Cerinta nr. 2: 1. Operatorul economic (tertul/tertii sustinatori pentru sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a ofertantului – experienta similara) va prezenta scanat, dupa original, semnat cu semnatura electronica extinsa, angajamentul ferm al tertului sustinator in conformitate cu Formularul nr. 5 din sectiunea Formulare. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta. 2. Doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta la solicitarea Entitatii contractante documentele anexe la respectivul angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Aceste documente sunt: contractul/contractele sau parti relevante ale contractului/contractelor declarate si documentele constatatoare eliberate de beneficiari publici sau privati la terminarea contractelor de servicii care sa contina datele de identificare a contractului/contractelor declarate. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul public sau privat al contractului, tipul si cantitatea lucrarilor executate precum si faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit. In situatia in care tertul sustinator a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa calitatea de subcontractant/asociat, cu indicarea partii de contract indeplinite de acesta. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana.

1. Completarea DUAE se va face de catre fiecare subcontractant in conformitate cu Notificarea ANAP din 02.07.2019 referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). 2. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. 3. Ofertantul are obligatia sa incarce in SEAP acordul/acordurile de subcontractare impreuna cu DUAE si cu oferta.

1. Operatorii economici (ofertant unic/ ofertanti asociati) vor prezenta certificate valabile emise de organisme de certificare independente si bazate pe seriile de standarde europene relevante care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitati in domeniul în care se încadreaza activitatea/activitatile principala (e) ce fac obiectul contractului sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. 2. Documentele mentionate la punctul 1) vor fi valabile la data prezentarii acestora. 3. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana. 4. Documentele si modul de prezentare solicitate la punctele 1), 2) si 3) pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ ofertant asociat in cazul unei asocieri) vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea Entitatii Contractante. 5. Fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat in cazul unei asocieri) va completa campurile corespunzatoare din DUAE, sectiunea IV D, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. din 02.07.2019 referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". In acest caz, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul depunerii ofertelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire

Operatorii economici (ofertant unic/ ofertanti asociati) vor prezenta certificate valabile emise de organisme de certificare independente si bazate pe seriile de standarde europene relevante care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activitati in domeniul în care se încadreaza activitatea/activitatile principala (e) ce fac obiectul contractului sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. 2. Documentele mentionate la punctul 1) vor fi valabile la data prezentarii acestora. 3. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana. 4. Documentele si modul de prezentare solicitate la punctele 1), 2) si 3) pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ ofertant asociat in cazul unei asocieri) vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea Entitatii Contractante. 5. Fiecare operator economic (ofertant unic/ ofertant asociat in cazul unei asocieri) va completa campurile corespunzatoare din DUAE, sectiunea IV D, in conformitate cu Notificarea ANAP din 2.07.2019 referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul depunerii ofertelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. Clauza suspensiva: Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat/local si fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice.In cazul in care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor de la bugetul de stat/local si din fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza in termen de 120 zile de la data comunicarii ofertantului castigator, Autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 225 alin. (1) lit.c) teza a II-a din Legea nr.99/2016, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie sectoriala.Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiei suspensive de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.2. In cazul in care Entitatea Contractanta solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor, ofertantul este obligat sa procedeze si la prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii ofertei si garantiei de participare, acesta va fi exclus din procedura.3. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului.4. Solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici privind documentatia de atribuire vor fi prezentate in limba romana si se vor adresa in mod exclusiv in SEAP/SICAP in cadrul anuntului de participare. 5. Entitatea Contractanta va organiza vizite ale ofertantilor, pe amplasamentul lucrarilor. Informatii referitoare la aceste vizite si programul lor se vor transmite printr-o adresa ce va fi postata in SEAP in cadrul anuntului de participare. Data vizitei: 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea Contractanta precizeaza ca vizita in amplasament nu este obligatorie.6. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ”sau echivalent”. 7. Documentul DUAE se completeaza conform cerintelor din Fisa de date si se transmite pentru fiecare operator economic.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Cuantumul garanției de participare: 770.000 lei

Perioada de valabilitate: 120 de zile, calculata de la data limita de depunere a ofertelor.

Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata Entitatii Contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor prin incarcarea acesteia in SEAP impreuna cu oferta.

Garantia de participare se constituie prin virament bancar în contul RO60RNCB0259028452770001 deschis la BCR Vaslui, cod fiscal AQUAVAS SA: RO17986823, de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.

Garantia trebuie să fie irevocabila.

Instrumentul de garantare trebuie să prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Garantia emisa în altă limba decat limba romana va fi prezentata, însotita de traducerea autorizata în limba romana.

In cazul depunerii de oferta în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si trebuie să mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Instrumentul de garantare va fi emis respectand cerintele din Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie in lei in conformitate cu art. 45 si art. 46, alin. (1) din HG nr. 394/2016, astfel:

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Pentru operatorii economici straini, se recomanda emiterea garantiei de buna executie de către o instituţie de credit ori de o societate de asigurari care sa aibă corespondent în România sau care sa fie autorizata sa desfasoare activitate in Romania, in conformitate cu prevederile legale specifice.

sau

b) Da... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016.

Fiecare ofertant va completa in DUAE informatiile privind asocierea.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Procedura de atribuire este initiata sub incidenta clauzei suspensive asa cum este descrisa la punctul 1) de la sectiunea III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/05/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/05/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

-

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Formularul DUAE este configurat direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire in conformitate cu Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE in procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace electronice (www.anap.gov.ro).

Sectiunile/campurile din formularul DUAE se vor completa de catre operatorii economici (ofertant unic, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz), conform instructiunilor din DUAE aflate in corespondenta cu sectiunile Fisei de date.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Contestatie 10 zile conf. art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: AQUAVAS SA
Postanschrift: Strada Stefan cel Mare, nr.70
Ort: Vaslui
Postleitzahl: 730169
Land: Rumänien
E-Mail: aquavasuipregional@gmail.com
Telefon: +40 235311600
Fax: +40 235311900
Internet-Adresse: www.aquavaslui.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/03/2022