Lieferungen - 158551-2023

17/03/2023    S55

Slovensko-Trenčín: Defribrilátory

2023/S 055-158551

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2023/S 025-072328)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Fakultná nemocnica Trenčín
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00610470
Poštová adresa: Legionárska
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91171
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Konrád Skibová, Ing. Michal Pesník
E-mail: jana.konrad-skibova@fntn.sk
Telefón: +421 326566235
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.fntn.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1359

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Defibrilátory

Referenčné číslo: FNTN-2022-08-ŠF-NZ-Defibrilátory
II.1.2)Hlavný kód CPV
33182100 Defribrilátory
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka tovaru Defibrilátory v počte 4 ks a Defibrilátor s meraním CO2 v počte 2 ks vrátane súvisiacich služieb ako súčasť projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je

uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/03/2023
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2023/S 025-072328

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 21/03/2023
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 29/03/2023
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 21/03/2023
Miestny čas: 09:30
má byť:
Dátum: 29/03/2023
Miestny čas: 09:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: