Marché de travaux - 158589-2020

03/04/2020    S67

Pologne-Nidzica: Travaux de construction de réservoirs

2020/S 067-158589

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Nadleśnictwo Nidzica
Numéro national d'identification: nie dotyczy
Adresse postale: Dębowa 2A
Ville: Nidzica
Code NUTS: PL622 Olsztyński
Code postal: 13-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Justyna Rogowska
Courriel: nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 896252841
Fax: +48 896252879
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_nidzica
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Nidzica - jednostka nieposiadajaca osobowości prawnej
I.5)Activité principale
Autre activité: gospodarka leśna

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj trzech zbiorników wodnych małej retencji na terenie Nadleśnictwa Nidzica

Numéro de référence: Z.082.I.6.2019.ZG5
II.1.2)Code CPV principal
45247270 Travaux de construction de réservoirs
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj trzech zbiorników wodnych małej retencji na terenie Nadleśnictwa Nidzica”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, opracowań, zaświadczeń i pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a także wykonanie obiektów małej retencji wg zasad obowiązujących w „Podręczniku wdrażania projektu” przygotowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych część I i II na każdą część zamówienia. Zaplanowano wybudowanie trzech zbiorników wodnych o pow. 0,10 ha, 0,15 ha i 0,05 ha.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach o nr ewidencyjnych: 3041/2 obręb Napiwoda, 3274/1 obręb Orłowo, 3097/1 Jabłonka, gm. Nidzica.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL622 Olsztyński
Lieu principal d'exécution:

Działki o nr ewidencyjnych: 3041/2 obręb Napiwoda, 3274/1 obręb Orłowo, 3097/1 Jabłonka, gm. Nidzica, POLSKA.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, opracowań, zaświadczeń i pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a także wykonanie obiektów małej retencji wg zasad obowiązujących w „Podręczniku wdrażania projektu” przygotowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Część I i II.

Sporządzający dokumentację zobowiązany jest m.in. do:

1) sporządzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych;

2) sporządzenia operatu wodno-prawnego;

3) sporządzenia wniosku i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Koszty uzyskania ...

4) sporządzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego, opracowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w oparciu o niezbędne pomiary geodezyjne, geotechniczne, hydrologiczne i gruntowe wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami;

5) sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót z elementami formularza ofertowego;

6) sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR);

7) sporządzenia wniosku i uzyskania w imieniu Zamawiającego (inwestora) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w celu realizacji ww. zadania wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi;

8) pełnienia nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji inwestycji w oparciu o sporządzoną dokumentację

projektową, tj. do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich wymaganych prawem przez właściwe organy projektów,

uzgodnień i decyzji.

Dopuszcza się zmiany lokalizacji obiektów określonej na poziomie wstępnego projektu po wykonaniu map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, z zastrzeżeniem, że stałą i niepodlegającą zmianom jest minimalna wielkość retencjonowanej wody. Celem inwestycji jest retencjonowanie wody dla celów przyrodniczych.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej (Fundusz Spójności) w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020.

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 231-565399
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj trzech zbiorników wodnych małej retencji na terenie Nadleśnictwa Nidzica

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Treść JEDZ określona została w załączniku nr 2 do SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

Zgodnie z postanowieniami załącznika I do rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16) JEDZ w przypadku gdy zamówienia dzielą się na części oraz warunki udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych części są różne, należy wypełnić JEDZ dla każdej części.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 900,00 PLN (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100 zł).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone wedle wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych i poręczenia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BOŚ SA O/Olsztyn nr rachunku: 90 1540 1072 2001 5071 0710 0001 z adnotacją „Wadium MRN N. Nidzica”. Wadium w formie gotówki nie będzie przyjmowane w kasie Nadleśnictwa. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy deponować w kasie w siedzibie zamawiającego (pokój nr 25).

Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/03/2020