Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 158613-2018

13/04/2018    S72

Polen-Warszawa: Ramavtal för utveckling av IKT-programvarulösningar avseende förvaltning av Frontex operationella resurser - Opera-systemet

2018/S 072-158613

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Nationellt registreringsnummer: 140232006
Postadress: Plac Europejski 6
Ort: Warszawa
Nuts-kod: PL911 Not specified
Postnummer: 00-844
Land: Polen
Kontaktperson: Frontex Procurement Team
E-post: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadress(er):
Allmän adress: https://frontex.europa.eu/
Upphandlarprofil: https://frontex.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3434
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för utveckling av IKT-programvarulösningar avseende förvaltning av Frontex operationella resurser - Opera-systemet

Referensnummer: Frontex/OP/63/2018/SB
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Föremål för kontraktet är utveckling av IKT-programvarulösningar avseende förvaltning av Frontex operationella resurser (utveckling av det befintliga Opera-systemet) - hädanefter definierat som Opera-systemet, inklusive uppgifter med anknytning till dess utformning, utveckling, testning, inrättning, datamigrering och utbildning av användare (internt och externt) och administratörer, enligt vad som anges i förfrågningsunderlaget (bilaga II till anbudsinfordran).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PL911 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Föremål för kontraktet är utveckling av IKT-programvarulösningar avseende förvaltning av Frontex operationella resurser (utveckling av det befintliga Opera-systemet) - hädanefter definierat som Opera-systemet, inklusive uppgifter med anknytning till dess utformning, utveckling, testning, inrättning, datamigrering och utbildning av användare (internt och externt) och administratörer, enligt vad som anges i förfrågningsunderlaget (bilaga II till anbudsinfordran).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kan förlängas, om nödvändigt, högst två gånger, varje gång för en period på ett (1) år och under samma villkor, efter Frontex eget gottfinnande. Dessutom omfattar detta ramavtal tredje linjens lösningssupport för en löptid på 5 år, med start från datumet för inrättningen av lösningen i produktionsmiljön.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla bevis på att denne är behörig att utföra kontraktet enligt nationell lagstiftning genom tillhandahållande av bevis för att anbudsgivaren redan är etablerad som en erkänd juridisk enhet och är inskriven i ett relevant yrkes- eller handelsregister.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 016-031822
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/06/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 24/06/2018
Lokal tid: 11:00
Plats:

Frontex lokaler, Plac Europejski 6, 00-844 Warszawa

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare som önskar närvara vid öppningsmötet ska skicka en bekräftelse via e-post eller fax till upphandlingsgruppen (procurement@frontex.europa.eu, fax +48222059501). Högst en företrädare per anbudsgivare får närvara vid öppningsmötet. Företrädare får endast närvara i egenskap av observatörer.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L - 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/04/2018