Leveringen - 15862-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Toegangscontrolesysteem

2018/S 009-015862

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 247-517742)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stolichna obshtina
000696327
ul. „Moskovska“ No. 33
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Dobrina Yordanova
Telefoon: +359 29377366
E-mail: d.vasileva@sofia.bg
Fax: +359 29377234
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sofia.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Изграждане и поддръжка на система за контрол на достъпа към пешеходни зони и/или обекти с контролиран достъп, чрез използването на автоматизирани средства за контрол на достъпа на територията на СO

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42961100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Разработване на проектна документация за монтажа и работата на подвижни автоматизирани средства за контрол на достъпа на превозни средства – Включва разработката на проектна документация за всички елементи необходими за правилната работа на средствата за контрол на достъпа и прилежащата им инфраструктура (проект на електрозахранване, проект за организация на движението, проект за видеонаблюдение, проект за комуникационна свързаност с „Център за управление на трафика“ и др.)

Строително монтажни дейности – включва извършването на всички необходими строително монтажни дейности, които са описани в проектната документация, за изграждането и пускането в работен режим на средствата за контрол на достъпа на превозни средства.

Поддръжка на съществуващите средства за контрол на достъпа на превозни средства и прилежащата им система за тяхното управление и мониторинг.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 247-517742

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
In plaats van:
Datum: 25/01/2018
Plaatselijke tijd: 17:30
Te lezen:
Datum: 08/02/2018
Plaatselijke tijd: 17:30
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Условия за отваряне на офертите
In plaats van:
Datum: 26/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 09/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Извършени са промени в документацията за участие, а именно: в Приложение № 1„Техническа спецификация“, точка 5.3 и в Образец № 3 „Проект на Договор“, чл. 6, ал. 2.

Направените промени са обозначени в друг цвят. Възложителят предоставя пълен, неограничен достъп до променената документация в „Профила на купувача“.