Leveringen - 15869-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Motorvoertuigen voor goederenvervoer

2018/S 009-015869

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 245-511673)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Kroatië
Telefoon: +385 16503788
E-mail: javna.nabava@zagreb.hr
NUTS-code: HR041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zagreb.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostavna i teretna vozila – grupe

Referentienummer: 2017-1367
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukladno toč. 4. Opis predmeta nabave DON-a.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 245-511673

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 18/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 05/02/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 18/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 05/02/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: