Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Leveringen - 158704-2021

31/03/2021    S63

Polen-Warschau: Huur of langetermijnhuur van voertuigen en aanverwante diensten voor de operationele activiteiten van Frontex

2021/S 063-158704

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frontex
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.frontex.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huur of langetermijnhuur van voertuigen en aanverwante diensten voor de operationele activiteiten van Frontex

Referentienummer: Frontex/OP/658/2020/RS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Huur of langetermijnhuur van voertuigen met vierwielaandrijving/automatische wielaandrijving en multifunctionele voertuigen voor de operationele activiteiten van Frontex.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Huur of langetermijnhuur van terreinvoertuigen met vierwielaandrijving/automatisch aangedreven wielen en aanverwante diensten voor de operationele activiteiten van Frontex

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34113200 Terreinvoertuigen
34113300 Terreinwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hoofdkantoor van Frontex in Warschau, Polen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leasing of langetermijnleasing van terreinvoertuigen met vierwielaandrijving/AWD-capaciteiten en bijbehorende diensten voor operationele activiteiten van Frontex.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Uiterste leveringstijd / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Reparatiebeheer / Weging: 15.
Kwaliteitscriterium - Naam: Onbeperkt aantal kilometers / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leasing of langetermijnleasing van multifunctionele voertuigen (MPV's) en bijbehorende diensten voor operationele activiteiten van Frontex

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34113200 Terreinvoertuigen
34113300 Terreinwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hoofdkantoor van Frontex in Warschau, Polen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leasing of langetermijnleasing van multifunctionele voertuigen (MPV's) en bijbehorende diensten voor operationele activiteiten van Frontex.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Uiterste leveringstijd / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Reparatiebeheer / Weging: 15.
Kwaliteitscriterium - Naam: Onbeperkt aantal kilometers / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 181-435944
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Frontex OP/658/2020/RS
Perceel nr.: 1
Benaming:

Leasing of langetermijnleasing van vierwielaangedreven/automatisch aangedreven voertuigen met offroad-capaciteiten en aanverwante diensten voor operationele activiteiten van Frontex

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dom Volvo Car Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 5213772723
Postadres: Puławska 558/560
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-884
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mleasing Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 5260212925
Postadres: Skorupki 5
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-963
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Huur of langetermijnhuur van multifunctionele voertuigen en aanverwante diensten voor de operationele activiteiten van Frontex

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dom Volvo Car Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 5213772723
Postadres: Puławska 558/560
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-884
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mleasing Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 5260212925
Postadres: Skorupki 5
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-963
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergruenewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/03/2021