Usluge - 158708-2016

Prikaži smanjeni prikaz

07/05/2016    S89

Hrvatska-Varaždin: Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

2016/S 089-158708

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Varaždinska županija
Nacionalni registracijski broj: 15877210917
Poštanska adresa: Franjevački trg 7
Mjesto: Varaždin
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Upravni odjel za proračun i javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Anita Strniščak, Marina Ivančević
E-pošta: anita.strniscak@vzz.hr
Telefon: +385 42390565
Telefaks: +385 42390543

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+003-0009709

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Prijevoz učenika osnovnih škola na području Varaždinske županije.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 2: Usluge cestovnog prijevoza (2), uključujući usluge oklopnih vozila, i kurirske usluge, osim prijevoza pošte
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Varaždinska županija.

NUTS kod HR014 Varaždinska županija

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Prijevoz učenika osnovnih škola na području Varaždinske županije.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 14 725 768,75 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
02/06-2015/06
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 234-425178 od 3.12.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 91/2016-AS Grupa br: 1 - Naziv grupe: Prijevoz učenika osnovnih škola na području Varaždinske županije
V.1)Datum sklapanja ugovora :
16.4.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Autobusni prijevoz d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 15263066301
Poštanska adresa: Gospodarska 56
Mjesto: Varaždin
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: snjezana.prelozicek@ap.hr
Telefon: +385 42372806
Telefaks: +385 42232041

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 17 747 200 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 14 725 768,75 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 2
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
4.5.2016