Fournitures - 158708-2023

17/03/2023    S55

Roumanie-Piatra Neamț: Produits en plastique

2023/S 055-158708

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: R.N.P. - ROMSILVA prin DIRECTIA SILVICA NEAMT
Numéro national d'identification: RO1590120
Adresse postale: Str. V.A. Urechia, nr. 24, jud. Neamt
Ville: Piatra-Neamt
Code NUTS: RO214 Neamţ
Code postal: 610100
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: DANA ISCIUC
Courriel: achizitii@neamt.rosilva.ro
Téléphone: +40 233211696
Fax: +40 213169745
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rosilva.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: regie autonoma
I.5)Activité principale
Autre activité: Silvicultura si exploatari forestiere

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Sisteme marcare bușteni fasonați și sisteme profile anticrăpătură - D.S. Neamț

Numéro de référence: 13381/ 21.10.2022
II.1.2)Code CPV principal
19520000 Produits en plastique
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Necesitatea autorității contractante este de a achiziționa ,,Sisteme marcare bușteni fasonați și sisteme profile anticrăpătură”, cu caracteristicile din caietul de sarcini. Achiziția sistemelor de marcare bușteni fasonați și sistemelor profile anticrăpătură este oportună pentru activitatea de gestionare a masei lemnoase de la nivelul Direcției Silvice Neamț.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si compet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare cu 11 zile inainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la Sectiunea I.3 din Fisa de date a achizitiei.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 597 078.00 RON
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sistem marcare bușteni fasonați

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
19520000 Produits en plastique
44512300 Marteaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO214 Neamţ
Lieu principal d'exécution:

Magazia Centrala a Directiei Silvice Neamt, subunitate a Directiei Silvice Neamt, din strada Nordului, nr. 4, localitatea Piatra Neamt, judet Neamt, telefon 0233/212676, persoana de contact dl Șandor Vasile.

II.2.4)Description des prestations:

Necesitatea autorității contractante este de a achiziționa ,,Sisteme marcare bușteni fasonați și sisteme profile - Lot nr. 1 Sistem marcare bușteni fasonați,”, cu caracteristicile din caietul de sarcini. La finalizarea procedurii de achiziție se va încheia un acord cadru pe o perioadă de 3 ani (36 de luni), pentru achiziția de ”Sisteme marcare bușteni fasonați și sisteme profile anticrăpătură - Lot nr. 1 Sistem marcare bușteni fasonați”, acord cadru care va intra în vigoare la data semnării de către părți și va produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a produselor contractate în cadrul lotului.

Acordul cadru, pe fiecare lot în parte, se va derula prin încheierea contratelor subsecvente, estimate a se încheia semestrial, în funcție de necesitățile autorității contractante. În executarea Contractului subsecvent se va emite notă de comandă. Contractul subsecvent și nota de comandă se vor emite în aceeași zi. Contractele subsecvente nu se vor atribui prin reluarea competiției.

Cantitățile minime și maxime estimate ale acordului cadru, respectiv ale unui contract subsecvent:

1. Plăcuțe din plastic de marcat bușteni fasonați:

- Cantitate minimă estimată AC: 100000 buc;

- Cantitate maximă estimată AC: 1152000 buc;

- Cantitate minimă estimată contract subsecvent: 16675 buc;

- Cantitate maximă estimată contract subsecvent: 192000 buc;

2. Set dispozitive speciale pentru aplicarea plăcuțelor:

- Cantitate minimă estimată AC: 10 seturi;

- Cantitate maximă estimată AC: 135 seturi;

- Cantitate minimă estimată contract subsecvent: 2 seturi;

- Cantitate maximă estimată contract subsecvent: 23 seturi;

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sistem profile anticrăpătură

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
19520000 Produits en plastique
44512300 Marteaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO214 Neamţ
Lieu principal d'exécution:

Magazia Centrala a Directiei Silvice Neamt, subunitate a Directiei Silvice Neamt, din strada Nordului, nr. 4, localitatea Piatra Neamt, judet Neamt, telefon 0233/212676, persoana de contact dl Șandor Vasile.

II.2.4)Description des prestations:

Necesitatea autorității contractante este de a achiziționa ,,Sisteme marcare bușteni fasonați și sisteme profile - Lot nr. 2 Sistem profile anticrăpătură,”, cu caracteristicile din caietul de sarcini. La finalizarea procedurii de achiziție se va încheia un acord cadru pe o perioadă de 3 ani (36 de luni), pentru achiziția de ”Sisteme marcare bușteni fasonați și sisteme profile anticrăpătură - Lot nr. 2 Sistem profile anticrăpătură”, acord cadru care va intra în vigoare la data semnării de către părți și va produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a produselor contractate în cadrul lotului.

Acordul cadru, pe fiecare lot în parte, se va derula prin încheierea contratelor subsecvente, estimate a se încheia semestrial, în funcție de necesitățile autorității contractante. În executarea Contractului subsecvent se va emite notă de comandă. Contractul subsecvent și nota de comandă se vor emite în aceeași zi. Contractele subsecvente nu se vor atribui prin reluarea competiției.

Cantitățile minime și maxime estimate ale acordului cadru, respectiv ale unui contract subsecvent:

1. Profile din plastic anticrăpătură:

- Cantitate minimă estimată AC: 50000 buc;

- Cantitate maximă estimată AC: 500400 buc;

- Cantitate minimă estimată contract subsecvent: 8335 buc;

- Cantitate maximă estimată contract subsecvent: 83400 buc;

2. Dispozitive pentru aplicarea profilelor anticrăpătură:

- Cantitate minimă estimată AC: 8 buc;

- Cantitate maximă estimată AC: 108 buc;

- Cantitate minimă estimată contract subsecvent: 2 buc;

- Cantitate maximă estimată contract subsecvent: 18 buc;

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 210-600710
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 51
Lot nº: 1
Intitulé:

Acord cadru Lot nr. 1 Sisteme marcare bușteni fasonați

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Bradul Alb
Numéro national d'identification: RO 21366498
Adresse postale: Strada Petofi Sandor, Nr. 5
Ville: Dumbravita
Code NUTS: RO424 Timiş
Code postal: 307160
Pays: Roumanie
Courriel: bradul.alb2007@gmail.com
Téléphone: +40 723371301
Fax: +40 356009231
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 555 300.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 390 870.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 54
Lot nº: 2
Intitulé:

Acord cadru Lot nr. 2 Sisteme profile anticrăpătură

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Bradul Alb
Numéro national d'identification: RO 21366498
Adresse postale: Strada Petofi Sandor, Nr. 5
Ville: Dumbravita
Code NUTS: RO424 Timiş
Code postal: 307160
Pays: Roumanie
Courriel: bradul.alb2007@gmail.com
Téléphone: +40 723371301
Fax: +40 356009231
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 465 120.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 206 208.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Garanţia de participare se va constitui cu scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire.

Garanţia de participare se va constitui în cuantum de 920,00 lei pentru Lot nr. 1 Sistem marcare bușteni fasonați, respectiv 770,00 lei pentru Lotul nr. 2 Sistem profile anticrăpătură, valori ce nu depășesc 1% din valoarea estimată fără T.V.A. a celui mai mare contract subsecvent, pentru fiecare lot în parte, în conformitate cu prevederile art. 35 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Garanţia de participare se constituie prin:

a) virament bancar în contul RO 47 BRDE 280 SV 02378682800, deschis la BRD Piatra Neamt, RO 1590120, J40/450/1991;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de produse a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire, respectiv de 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă și necondiționată.

Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Data de referintă pentru cursul de schimb leu/alta monedă este ziua a cincea înainte de data limita de depunere a ofertelor, la cursul BNR.

Dovada constituirii garanției de participare se va posta în SEAP odată cu oferta, iar în cazul instrumentului de garantare acesta se va transmite și în original, la sediul autorității contractante, până la data limită de depunere a ofertei.

Garantia de participare se restituie în conditiile prevazute la art. 154¹ din Legea nr. 98/ 2016 și 38 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, în contul IBAN declarat în formularul Declaratie privind datele de identificare sau în contul IBAN declarat de ofertant în Cererea de restituire a garanției de participare.

2. ATENTIONARI SPECIALE:

Autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor, DUAE (Document Unic de Achiziție European), ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii:

a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016;

b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă;

c) dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a îndeplini criteriile de calificare si selectie va completa un singur DUAE.

In cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreuna, trebuie prezentat câte un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate pentru fiecare dintre operatorii economici participanti în cadrul grupului.

În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională invocând susţinerea unui terţ, DUAE include informaţiile menţionate mai sus cu privire la terţul susţinător.

În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi.

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/ subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea in cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

Nepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau a acordul de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale asociatului/subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. În cazul şi în măsura în care autoritatea contractantă are posibilitatea de a obţine certificatele sau informaţiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date naţionale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, nu se vor mai solicita acele documente justificative.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP/SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant, aceștia având în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .pdf sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

Autoritatea/entitatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul derulării procedurii, să depună toate sau o parte dintre certificatele și documentele justificative solicitate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.

Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.

Astfel cum s-a precizat anterior, DUAE constă într-o declarație oficială a operatorului economic, potrivit căreia nu se aplică motivele relevante de excludere, sunt îndeplinite criteriile de selecție relevante și vor fi furnizate informațiile relevante solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/03/2023