Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 158710-2021

31/03/2021    S63

Włochy-Parma: Świadczenie usług bankowych

2021/S 063-158710

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 038-093882)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Adres pocztowy: Via Carlo Magno 1A
Miejscowość: Parma
Kod NUTS: ITH52 Parma
Kod pocztowy: 43126
Państwo: Włochy
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
Adres profilu nabywcy: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług bankowych

Numer referencyjny: OC/EFSA/FIN/2021/01
II.1.2)Główny kod CPV
66110000 Usługi bankowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie bezpośredniej umowy o usługi z jednym bankiem stosującym zasady obowiązujące w obszarze SEPA, w którym zostanie otwartych kilka rachunków bieżących w euro na potrzeby realizacji płatności EFSA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 038-093882

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/04/2021
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 06/04/2021
Czas lokalny: 14:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: