Marché de travaux - 158715-2023

17/03/2023    S55

Tchéquie-Prague: Travaux de construction de routes

2023/S 055-158715

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Numéro national d'identification: 65993390
Adresse postale: Na Pankráci 546/56
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 140 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Marek Bednář
Courriel: marek.bednar@rsd.cz
Téléphone: +420 954917462
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz
Adresse du profil d’acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

D49 4901 Hulín - Fryšták

Numéro de référence: 60018459
II.1.2)Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Lieu principal d'exécution:

Zlínský kraj

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Realizace stavby úseku rychlostní silnice v kategorii R 24,5 / 120. Stavba části rychlostní silnice o následujících parametrech: délka trasy 17,5 km, 2 MÚK (Holešov, Třebětice), 15 mostů, 10 nadjezdů, 5 mostů na přeložkách a 8 protihlukových stěn.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 46
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Poskytování prací je financováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Současně lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 017-034308

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 60018459
V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
30/09/2008
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Skanska DS a.s.-vedoucí účastník sdružení "Sdružení Hulín-Fryšták"
Numéro national d'identification: 26271303
Adresse postale: Bohunická 133/50
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 619 00
Pays: Tchéquie
Courriel: skanska@skanska.cz
Téléphone: +420 572435111
Adresse internet: https://www.skanska.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Stavby silnic a železnic, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924
Adresse postale: Národní třída 10
Ville: Praha 1
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 113 19
Pays: Tchéquie
Courriel: sekretariat@eurovia.cz
Téléphone: +420 224951111
Adresse internet: https://www.ssz.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Metrostav a.s.
Numéro national d'identification: 00014915
Adresse postale: Koželužská 2246/5
Ville: Praha 8
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 180 00
Pays: Tchéquie
Courriel: info@metrostav.cz
Téléphone: +420 266019000
Adresse internet: https://www.metrostav.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Dálniční stavby Praha, a.s.
Numéro national d'identification: 40614948
Adresse postale: Na Bělidle 198/21
Ville: Praha 5
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 150 00
Pays: Tchéquie
Courriel: dsp@dsp.cz
Téléphone: +420 222868225
Adresse internet: https://www.dsp.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Numéro national d'identification: 45273910
Adresse postale: Dubečská 3238
Ville: Praha 10
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 100 00
Pays: Tchéquie
Courriel: info@porr.cz
Téléphone: +420 267226111
Adresse internet: https://www.porr.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 5 959 599 027.54 CZK

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zadavateli není známo zda dodavatel je malý či střední podnik.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Lieu principal d'exécution:

Zlínský kraj

VII.1.4)Description des prestations:

Jedná se o kladné změny ve výši 613 488,03 Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. Z důvodu dosažení potřebné konsolidace v přiměřeném čase jsou navržena sanační opatření pod konsolidačními násypy v rámci SO216 v podobě sanační vrstvy z kameniva drceného v tl. 0,50 m obalené do separační geotextílie. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 61.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 1
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 613 488.03 CZK
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Skanska a.s.-vedoucí účastník sdružení "Sdružení Hulín-Fryšták"
Numéro national d'identification: 26271303
Adresse postale: Křižíkova 682/34a
Ville: Praha 8
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 186 00
Pays: Tchéquie
Courriel: skanska@skanska.cz
Téléphone: +420 267095111
Adresse internet: https://www.skanska.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: EUROVIA CS, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924
Adresse postale: U Michelského lesa 1581/2
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 140 00
Pays: Tchéquie
Courriel: sekretariat@eurovia.cz
Téléphone: +420 224951111
Adresse internet: https://www.eurovia.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Metrostav Infrastructure a.s.
Numéro national d'identification: 24204005
Adresse postale: Koželužská 2246/5
Ville: Praha 8
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 180 00
Pays: Tchéquie
Courriel: info@m-infra.cz
Téléphone: +420 266018461
Adresse internet: https://www.m-infra.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: STRABAG a.s.
Numéro national d'identification: 60838744
Adresse postale: Kačírkova 982/4
Ville: Praha 5
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 158 00
Pays: Tchéquie
Courriel: info.cz@strabag.com
Téléphone: +420 222868225
Adresse internet: https://www.strabag.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: PORR a.s.
Numéro national d'identification: 43005560
Adresse postale: Dubečská 3238/36
Ville: Praha 10
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 100 00
Pays: Tchéquie
Courriel: porras@porr.cz
Téléphone: +420 267226111
Adresse internet: https://www.porr.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Jedná se o kladné změny ve výši 613 488,03 Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

Jedná se o kladné změny ve výši 613 488,03 Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. Z důvodu dosažení potřebné konsolidace v přiměřeném čase jsou navržena sanační opatření pod konsolidačními násypy v rámci SO216 v podobě sanační vrstvy z kameniva drceného v tl. 0,50 m obalené do separační geotextílie. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 61.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 6 112 591 001.57 CZK
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 6 113 204 489.60 CZK