Marché de travaux - 158715-2023

17/03/2023    S55

Česko-Praha: Výstavba silnic

2023/S 055-158715

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Národní identifikační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Marek Bednář
E-mail: marek.bednar@rsd.cz
Tel.: +420 954917462
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.rsd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

D49 4901 Hulín - Fryšták

Spisové číslo: 60018459
II.1.2)Hlavní kód CPV
45233120 Výstavba silnic
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Zlínský kraj

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Realizace stavby úseku rychlostní silnice v kategorii R 24,5 / 120. Stavba části rychlostní silnice o následujících parametrech: délka trasy 17,5 km, 2 MÚK (Holešov, Třebětice), 15 mostů, 10 nadjezdů, 5 mostů na přeložkách a 8 protihlukových stěn.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 46
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Poskytování prací je financováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Současně lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 017-034308

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 60018459
V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
30/09/2008
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Skanska DS a.s.-vedoucí účastník sdružení "Sdružení Hulín-Fryšták"
Národní identifikační číslo: 26271303
Poštovní adresa: Bohunická 133/50
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 619 00
Země: Česko
E-mail: skanska@skanska.cz
Tel.: +420 572435111
Internetová adresa: https://www.skanska.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Stavby silnic a železnic, a.s.
Národní identifikační číslo: 45274924
Poštovní adresa: Národní třída 10
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 113 19
Země: Česko
E-mail: sekretariat@eurovia.cz
Tel.: +420 224951111
Internetová adresa: https://www.ssz.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Metrostav a.s.
Národní identifikační číslo: 00014915
Poštovní adresa: Koželužská 2246/5
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 180 00
Země: Česko
E-mail: info@metrostav.cz
Tel.: +420 266019000
Internetová adresa: https://www.metrostav.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Dálniční stavby Praha, a.s.
Národní identifikační číslo: 40614948
Poštovní adresa: Na Bělidle 198/21
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 150 00
Země: Česko
E-mail: dsp@dsp.cz
Tel.: +420 222868225
Internetová adresa: https://www.dsp.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Národní identifikační číslo: 45273910
Poštovní adresa: Dubečská 3238
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 100 00
Země: Česko
E-mail: info@porr.cz
Tel.: +420 267226111
Internetová adresa: https://www.porr.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 5 959 599 027.54 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Zadavateli není známo zda dodavatel je malý či střední podnik.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/03/2023

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
45233120 Výstavba silnic
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Zlínský kraj

VII.1.4)Popis zakázky:

Jedná se o kladné změny ve výši 613 488,03 Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. Z důvodu dosažení potřebné konsolidace v přiměřeném čase jsou navržena sanační opatření pod konsolidačními násypy v rámci SO216 v podobě sanační vrstvy z kameniva drceného v tl. 0,50 m obalené do separační geotextílie. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 61.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 1
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 613 488.03 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Skanska a.s.-vedoucí účastník sdružení "Sdružení Hulín-Fryšták"
Národní identifikační číslo: 26271303
Poštovní adresa: Křižíkova 682/34a
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 186 00
Země: Česko
E-mail: skanska@skanska.cz
Tel.: +420 267095111
Internetová adresa: https://www.skanska.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: EUROVIA CS, a.s.
Národní identifikační číslo: 45274924
Poštovní adresa: U Michelského lesa 1581/2
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
E-mail: sekretariat@eurovia.cz
Tel.: +420 224951111
Internetová adresa: https://www.eurovia.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Metrostav Infrastructure a.s.
Národní identifikační číslo: 24204005
Poštovní adresa: Koželužská 2246/5
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 180 00
Země: Česko
E-mail: info@m-infra.cz
Tel.: +420 266018461
Internetová adresa: https://www.m-infra.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: STRABAG a.s.
Národní identifikační číslo: 60838744
Poštovní adresa: Kačírkova 982/4
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 158 00
Země: Česko
E-mail: info.cz@strabag.com
Tel.: +420 222868225
Internetová adresa: https://www.strabag.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: PORR a.s.
Národní identifikační číslo: 43005560
Poštovní adresa: Dubečská 3238/36
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 100 00
Země: Česko
E-mail: porras@porr.cz
Tel.: +420 267226111
Internetová adresa: https://www.porr.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Jedná se o kladné změny ve výši 613 488,03 Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3.

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

Jedná se o kladné změny ve výši 613 488,03 Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. Z důvodu dosažení potřebné konsolidace v přiměřeném čase jsou navržena sanační opatření pod konsolidačními násypy v rámci SO216 v podobě sanační vrstvy z kameniva drceného v tl. 0,50 m obalené do separační geotextílie. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 61.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 6 112 591 001.57 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 6 113 204 489.60 CZK