Fournitures - 158734-2023

17/03/2023    S55

Tchéquie-Prague: Transformateurs

2023/S 055-158734

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 032-092317)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PREdistribuce, a.s.
Numéro national d'identification: 27376516
Adresse postale: Svornosti 3199/19a
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 15000
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. - Žaneta Horská
Courriel: administrace@krutakpartners.cz
Téléphone: +420 777508984
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.predistribuce.cz/
Adresse du profil d’acheteur: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001566

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dodávka 1 ks transformátoru T101, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro TR Praha - HOLEŠOVICE a 1 ks transformátoru T101, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV) pro TR Praha - PRAŽAČKA

II.1.2)Code CPV principal
31170000 Transformateurs
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 ks vnitřních transformátorů, a to pro následující investiční akce zadavatele:

• Obnova transformátoru T101 TR 110/22 kV Praha - HOLEŠOVICE (dodávka nového transformá-toru T101, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV)

• Obnova transformátoru T101 TR 110/22 kV Praha - PRAŽAČKA (dodávka nového transformáto-ru T101, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV)

Podrobné informace v ZD.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 032-092317

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Au lieu de:
Date: 27/03/2023
Heure locale: 10:30
Lire:
Date: 30/03/2023
Heure locale: 10:30
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek
Au lieu de:
Date: 27/03/2023
Heure locale: 10:40
Lire:
Date: 30/03/2023
Heure locale: 10:40
VII.2)Autres informations complémentaires: