Fournitures - 158737-2023

17/03/2023    S55

Pologne-Tarnów: Matériaux de réparation routière

2023/S 055-158737

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
Adresse postale: ul. Okrężna 11
Ville: Tarnów
Code NUTS: PL217 Tarnowski
Code postal: 33-100
Pays: Pologne
Courriel: m.miterka@mpgk.tarnow.pl
Téléphone: +48 146219373
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpgk.tarnow.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Komunalna Spółka z o.o.
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Sukcesywny zakup mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej dla potrzeb MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie w I połowie 2023 roku”

Numéro de référence: ZP/DD/2023/02
II.1.2)Code CPV principal
44113700 Matériaux de réparation routière
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Tarnowie w I połowie 2023 roku.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 389 160.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

SUKCESYWNY ZAKUP MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH NA GORĄCO

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44113620 Asphalte
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL217 Tarnowski
Lieu principal d'exécution:

Teren miasta Tarnowa

II.2.4)Description des prestations:

1.Przedmiotem tej części zamówienia jest sukcesywny zakup przez Zamawiającego mieszanek mineralno - asfaltowych na gorąco o następującym asortymencie i ilości:

mieszanka mineralno – asfaltowa warstwy ścieralnej AC5 S, AC8S i AC11S dla dróg KR1-4 - min. ilość zamówienia 200 Mg, max. ilość zamówienia 500 Mg

mieszanka mineralno – asfaltowa warstwy ścieralnej dla dróg KR5-6 - min. ilość zamówienia 1Mg, max. ilość zamówienia 10 Mg

mieszanka mineralno – asfaltowa warstwy wiążącej AC16W, AC22W dla dróg KR1-4 min. ilość zamówienia 100 Mg, max. ilość zamówienia 250 Mg

mieszanka mineralno – asfaltowa warstwy wiążącej dla dróg KR 5-6 min. ilość zamówienia 1Mg, max. ilość zamówienia 10 Mg

2.Wymagania, które muszą spełniać oferowane mieszanki mineralno- asfaltowe na gorąco:

1)mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco (dalej „materiały”) muszą być wolne od wad, wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót drogowych w zakresie odpowiadającym właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz innymi właściwymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach, spełniać parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w SWZ, odpowiadać warunkom technicznym WT-22010 „Mieszanki mineralno asfaltowe”, spełniać wymagania jakościowe określone normą PN-EN 13108-1:2016-07 lub równoważne oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane, jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski.

2)Pod pojęciem ww. równoważności Zamawiający rozumie, że oferowane materiały spełniają wymagania wymienionej normy w zakresie: Uziarnienie kruszywa, właściwości lepiszcza, Typ lepiszcza, jednorodność.

3)Materiały powinny posiadać dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie, który należy dostarczyć w dniu podpisania umowy, przed rozpoczęciem dostaw.

4)Wykonawca w dniu podpisania umowy, przed rozpoczęciem dostaw, dostarczy Zamawiającemu:

a)Kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego dla dostarczanego materiału,

b)receptę laboratoryjną wg. której będzie produkowana mieszanka mineralno asfaltowa zgodną z WT-2 2014 „Mieszanki mineralno asfaltowe”.

5)Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać od Wykonawcy aktualnych atestów, deklaracji zgodności lub badań laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Wykonawca ma obowiązek posiadać aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone mieszanki mineralno-asfaltowe odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

Pozostały opis przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Odległość od Zakładu Zamawiającego przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

SUKCESYWNY ZAKUP EMULSJI ASFALTOWEJ KATIONOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44113620 Asphalte
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL217 Tarnowski
Lieu principal d'exécution:

Teren miasta Tarnowa

II.2.4)Description des prestations:

1.Przedmiotem tej części zamówienia jest sukcesywny zakup przez Zamawiającego emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej o następującym asortymencie i ilości:

- Emulsja asfaltowa C65 B3 PU/RC min. ilość zamówienia 5 Mg, max. ilość zamówienia 50 Mg

2. Wymagania, które musi spełniać oferowana emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa:

1) emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa (dalej „materiały”) musi być wolna od wad, wprowadzona do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót drogowych w zakresie odpowiadającym właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz innymi właściwymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach, spełniać parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w SWZ, spełniać wymagania jakościowe określone normą PN-EN 13808:2013-10 lub równoważne oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne, w tym Krajową Deklarację Zgodności. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane, jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski.

2) Pod pojęciem ww. równoważności Zamawiający rozumie, że oferowane materiały spełniają wymagania wymienionej normy w zakresie: Właściwości organoleptyczne, Polarności cząstek, Indeksu rozpadu, Zdolności do penetracji, Zawartości asfaltu, Adhezji.

3) Materiały powinny posiadać dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie, który należy dostarczyć w dniu podpisania umowy, przed rozpoczęciem dostaw.

4) Wykonawca w dniu podpisania umowy, przed rozpoczęciem dostaw, dostarczy Zamawiającemu Kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego dla dostarczanego materiału,

5) Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać od Wykonawcy aktualnych atestów, deklaracji zgodności lub badan laboratoryjnych emulsji asfaltowo kationowo szybkorozpadowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczona emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

Pozosty opis przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Odległość od Zakładu Zamawiającego przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 016-045240
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

SUKCESYWNY ZAKUP MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH NA GORĄCO

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 5260038485
Adresse postale: ul. Lipowa 5a
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 52-200
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 280 657.50 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 279 410.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

SUKCESYWNY ZAKUP EMULSJI ASFALTOWEJ KATIONOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/02/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Nrr Grupa Poldim sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 8733054881
Adresse postale: Sieradza 190
Ville: Żabno
Code NUTS: PL217 Tarnowski
Code postal: 33-240
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 122 590.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 109 750.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023