Leveringen - 15876-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Elektriciteit

2018/S 009-015876

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 247-517880)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stolichna obshtina
000696327
ul. „Moskovska“ No. 33
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Elena Anastasova
Telefoon: +359 29377246
E-mail: e.anastasova@sofia.bg
Fax: +359 29377558
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sofia.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група“ по обособени позиции.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка е избор на доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП) за електрозахранване на обекти и съответните измервателни точки, присъединени на нива ниско и средно напрежение по две обособени позиции, съответно за нуждите на административните сгради на Столична община и за нуждите на ОП „Социален патронаж“.

Прогнозно количество електроенергия за три години за Обособена позиция 1 — 6 500 000 kWh.

Прогнозно количество електроенергия за три години за Обособена позиция 2 — 1 810 732 kWh.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 247-517880

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 25/01/2018
Plaatselijke tijd: 17:30
Te lezen:
Datum: 29/01/2018
Plaatselijke tijd: 17:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 26/01/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 30/01/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: III.2.2
In plaats van:

1. Участниците следва да нямат задължения към НЕК, ЕСО, БЕХ към момента на подаване на офертите.

2. Преди сключване на договора за обществената поръчка се представя документ за липса на задължения към НЕК, ЕСО, БЕХ.

Te lezen:

Точки 1 и 2 отпадат като изисквания към участниците.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Извършени са промени в документацията за обществената поръчка в раздел VI. Изисквания към изпълнението на поръчката, стр. 10, т. 22 и в Образец 1.1. и 1.2. „Техническо предложение“, стр. 35 и 37. Възложителят предоставя пълен достъп до променената документация в „Профила на купувача“.