Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 158775-2023

17/03/2023    S55

die Slowakei-Žilina: Bleifreies Benzin

2023/S 055-158775

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Žilinský samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 37808427
Postanschrift: Komenského 48
Ort: Žilina
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Postleitzahl: 01109
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Iveta Hlavatá
E-Mail: obstaravanie@zask.sk
Telefon: +421 415032111 / 415032410
Fax: +421 415032431
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zilinskazupa.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/460664
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/460664
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: regionálna samospráva - orgán verejnej moci

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09132100 Bleifreies Benzin
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie Nákupu rafinérskych produktov pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody (ďalej len zmluva resp. RD) a nákup motorovej nafty vrátane jej dovozu do nádrží umiestnených vo vybraných strediskách závodov Kysuce, Liptov a Orava. Zoznam miest kde sú umiestnené palivové nádrže je súčasťou súťažných podkladov.

Jedná sa o:

Motorová nafta prostredníctvom palivových kariet

predpokladaný objem nákupu je 550 000 litrov ročne. (2 200 000 litrov za 48 mesiacov)

Automobilový benzín prostredníctvom palivových kariet

Predpokladaný objem nákupu je 70 000 litrov ročne. (280 000 litrov za 48 mesiacov)

LPG plyn prostredníctvom palivových kariet

predpokladaný objem nákupu je 2 500 litrov ročne. (10 000 litrov za 48 mesiacov)

Motorová nafta do nádrží vrátane dopravy

predpokladaný objem nákupu je 420 000 litrov ročne. (1 680 000 litrov za 48 mesiacov)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 589 396.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09134100 Dieselöl
09133000 Verflüssigtes Petroleumgas (LPG)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
30163100 Tankstellenkreditkarten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Hauptort der Ausführung:

Pal. karty: SC ŽSK ŽA; Závod H.P., KY, OR, LI a TU a ich strediská. Nad. nádrže: Závod KY, LI,OR strediská: Nová Bystrica, Čadca, Makov, Holica-Kvačany, D. Kubín, NO a Trstená.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jedná sa o predpokladané množstvá:

Motorová nafta prostredníctvom palivových kariet

predpokladaný objem nákupu je 550 000 litrov ročne. (2 200 000 litrov za 48 mesiacov)

Automobilový benzín prostredníctvom palivových kariet

Predpokladaný objem nákupu je 70 000 litrov ročne. (280 000 litrov za 48 mesiacov)

LPG plyn prostredníctvom palivových kariet

predpokladaný objem nákupu je 2 500 litrov ročne. (10 000 litrov za 48 mesiacov)

Motorová nafta do nádrží vrátane dopravy

predpokladaný objem nákupu je 420 000 litrov ročne. (1 680 000 litrov za 48 mesiacov)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 589 396.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Osobné postavenie uchádzač preukáže v zmysle § 32 ods. 1 zákona o VO. Z dôvodu

obmedzeného rozsahu bunky tohto formulára je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedené v časti A.2 súťažných podkladov - Podmienky účasti uchádzačov, bod A.2.1 Osobné postavenie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Verejný obstarávateľ neuplatňuje podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. m) zákona

ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,

1.

vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo

2.

certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

UPOZORNENIE:

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť - z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté). Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uchádzač predloží doklady:

-opis ponúkaného tovaru vrátane predloženia prospektového materiálu alebo fotografií tovaru podľa ponuky,

-bezpečnostný list ponúkaného tovaru,

-identifikáciu pôvodu ponúkaných tovarov (výrobcu a krajinu pôvodu tovaru),

-kópiu vyhlásenia o zhode, resp. certifikátu (kópia nemusí byť úradne overená) pre motorovú naftu s cetanovým číslom 51 a vyšším, spĺňajúcu požiadavky normy STN EN 590 a bezolovnatý benzín s okt. číslom min. 95 spĺňajúcu požiadavky normy STN EN 228, alebo ekvivalentnej, vydaného autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s platnými technickými špecifikáciami.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu a potvrdenie vydané v tretej krajine, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Sú uvedené v návrhu rámcovej dohody, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/04/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/04/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Verejný obstarávateľ zabezpečí on-line sprístupnenie ponúk uchádzačov, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

V okamihu otvorenia ponúk, IS EVO vygeneruje a odošle zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Systém EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/ . Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://eplatforma.vlada.gov.sk/.

2. Súťažné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa pri príslušnej zákazke a budú tiež sprístupnené záujemcom v systéme EVO. Link na súťažné podklady:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/460664

3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.

4. Podmienkou komunikácie v systéme EVO je, aby záujemca/uchádzač bol evidovaný v informačnom systému ÚVO ako užívateľ za hospodársky subjekt. V prípade, že hospodársky subjekt nie je v informačnom systéme ÚVO (ďalej len IS ÚVO) evidovaný, vytvorí si účet v IS ÚVO.

5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači smerovať svoje otázky na: E-mail: eplatforma@vlada.gov.sk

Telefón: +421 2 20925 100- počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00; Webová stránka: http://www.eplatforma.gov.sk.

7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO.

8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o VO, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

9. Otváranie ponúk: Bližšie informácie sú uvedené v časti V. bod 22. súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ zabezpečí on-line sprístupnenie ponúk uchádzačov, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie.

10. Výsledkom VO bude uzatvorenie rámcovej dohody.

11. Nevyžaduje sa zábezpeka.

12. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani nie je obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

13. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky verejný obstarávateľ uvádza v zmysle § 28 ods. 2 ZVO v bode 3.1 súťažných

podkladoch.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023