Fournitures - 158775-2023

Submission deadline has been amended by:  208386-2023
17/03/2023    S55

Slovaquie-Žilina: Essence sans plomb

2023/S 055-158775

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Žilinský samosprávny kraj
Numéro national d'identification: 37808427
Adresse postale: Komenského 48
Ville: Žilina
Code NUTS: SK031 Žilinský kraj
Code postal: 01109
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Iveta Hlavatá
Courriel: obstaravanie@zask.sk
Téléphone: +421 415032111 / 415032410
Fax: +421 415032431
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zilinskazupa.sk
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/460664
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/460664
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Autre activité: regionálna samospráva - orgán verejnej moci

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek

II.1.2)Code CPV principal
09132100 Essence sans plomb
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je zabezpečenie Nákupu rafinérskych produktov pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody (ďalej len zmluva resp. RD) a nákup motorovej nafty vrátane jej dovozu do nádrží umiestnených vo vybraných strediskách závodov Kysuce, Liptov a Orava. Zoznam miest kde sú umiestnené palivové nádrže je súčasťou súťažných podkladov.

Jedná sa o:

Motorová nafta prostredníctvom palivových kariet

predpokladaný objem nákupu je 550 000 litrov ročne. (2 200 000 litrov za 48 mesiacov)

Automobilový benzín prostredníctvom palivových kariet

Predpokladaný objem nákupu je 70 000 litrov ročne. (280 000 litrov za 48 mesiacov)

LPG plyn prostredníctvom palivových kariet

predpokladaný objem nákupu je 2 500 litrov ročne. (10 000 litrov za 48 mesiacov)

Motorová nafta do nádrží vrátane dopravy

predpokladaný objem nákupu je 420 000 litrov ročne. (1 680 000 litrov za 48 mesiacov)

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 5 589 396.00 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09134100 Huile diesel
09133000 Gaz de pétrole liquéfié (LPG)
60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
30163100 Cartes pour l'achat de carburant
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK031 Žilinský kraj
Lieu principal d'exécution:

Pal. karty: SC ŽSK ŽA; Závod H.P., KY, OR, LI a TU a ich strediská. Nad. nádrže: Závod KY, LI,OR strediská: Nová Bystrica, Čadca, Makov, Holica-Kvačany, D. Kubín, NO a Trstená.

II.2.4)Description des prestations:

Jedná sa o predpokladané množstvá:

Motorová nafta prostredníctvom palivových kariet

predpokladaný objem nákupu je 550 000 litrov ročne. (2 200 000 litrov za 48 mesiacov)

Automobilový benzín prostredníctvom palivových kariet

Predpokladaný objem nákupu je 70 000 litrov ročne. (280 000 litrov za 48 mesiacov)

LPG plyn prostredníctvom palivových kariet

predpokladaný objem nákupu je 2 500 litrov ročne. (10 000 litrov za 48 mesiacov)

Motorová nafta do nádrží vrátane dopravy

predpokladaný objem nákupu je 420 000 litrov ročne. (1 680 000 litrov za 48 mesiacov)

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 5 589 396.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Osobné postavenie uchádzač preukáže v zmysle § 32 ods. 1 zákona o VO. Z dôvodu

obmedzeného rozsahu bunky tohto formulára je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedené v časti A.2 súťažných podkladov - Podmienky účasti uchádzačov, bod A.2.1 Osobné postavenie.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Verejný obstarávateľ neuplatňuje podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. m) zákona

ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,

1.

vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo

2.

certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

UPOZORNENIE:

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť - z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté). Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Uchádzač predloží doklady:

-opis ponúkaného tovaru vrátane predloženia prospektového materiálu alebo fotografií tovaru podľa ponuky,

-bezpečnostný list ponúkaného tovaru,

-identifikáciu pôvodu ponúkaných tovarov (výrobcu a krajinu pôvodu tovaru),

-kópiu vyhlásenia o zhode, resp. certifikátu (kópia nemusí byť úradne overená) pre motorovú naftu s cetanovým číslom 51 a vyšším, spĺňajúcu požiadavky normy STN EN 590 a bezolovnatý benzín s okt. číslom min. 95 spĺňajúcu požiadavky normy STN EN 228, alebo ekvivalentnej, vydaného autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s platnými technickými špecifikáciami.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu a potvrdenie vydané v tretej krajine, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Sú uvedené v návrhu rámcovej dohody, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 14/04/2023
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchèque
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 30/06/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 14/04/2023
Heure locale: 10:30
Lieu:

Verejný obstarávateľ zabezpečí on-line sprístupnenie ponúk uchádzačov, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

V okamihu otvorenia ponúk, IS EVO vygeneruje a odošle zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1.Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Systém EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/ . Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://eplatforma.vlada.gov.sk/.

2. Súťažné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa pri príslušnej zákazke a budú tiež sprístupnené záujemcom v systéme EVO. Link na súťažné podklady:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/460664

3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.

4. Podmienkou komunikácie v systéme EVO je, aby záujemca/uchádzač bol evidovaný v informačnom systému ÚVO ako užívateľ za hospodársky subjekt. V prípade, že hospodársky subjekt nie je v informačnom systéme ÚVO (ďalej len IS ÚVO) evidovaný, vytvorí si účet v IS ÚVO.

5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači smerovať svoje otázky na: E-mail: eplatforma@vlada.gov.sk

Telefón: +421 2 20925 100- počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00; Webová stránka: http://www.eplatforma.gov.sk.

7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO.

8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o VO, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

9. Otváranie ponúk: Bližšie informácie sú uvedené v časti V. bod 22. súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ zabezpečí on-line sprístupnenie ponúk uchádzačov, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie.

10. Výsledkom VO bude uzatvorenie rámcovej dohody.

11. Nevyžaduje sa zábezpeka.

12. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani nie je obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

13. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky verejný obstarávateľ uvádza v zmysle § 28 ods. 2 ZVO v bode 3.1 súťažných

podkladoch.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023