Services - 158783-2023

17/03/2023    S55

Tchéquie-Zlín: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

2023/S 055-158783

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Numéro national d'identification: 01312774
Adresse postale: Zarámí 88
Ville: Zlín
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 76041
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Petr Šošolík
Courriel: p.sosolik@spucr.cz
Téléphone: +420 725901845
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://spucr.cz
Adresse du profil d’acheteur: https://zakazky.spucr.cz

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota

Numéro de référence: SP16543/2019-525101
II.1.2)Code CPV principal
71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Lieu principal d'exécution:

katastrální území Chvalčov, okres Zlín, Zlínský kraj

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 48
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 109-265078

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: SP16543/2019-525101
Intitulé:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
19/05/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Numéro national d'identification: 41601483
Adresse postale: Slavíčkova 840/1b
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 63800
Pays: Tchéquie
Courriel: info@agroprojektpso.cz
Téléphone: +420 533033999
Adresse internet: http://www.agroprojektpso.cz/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 3 148 670.00 CZK

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@compet.cz
Téléphone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Adresse internet: http://www.compet.cz
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
VII.1.4)Description des prestations:

projekční a geodetické práce

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 48
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 3 196 550.00 CZK
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Numéro national d'identification: 41601483
Adresse postale: Slavíčkova 840/1b
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 63800
Pays: Tchéquie
Courriel: info@agroprojektpso.cz
Téléphone: +420 533033999
Adresse internet: http://www.agroprojektpso.cz/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

V průběhu zpracování díla vznikla potřeba zadání inženýrsko-geologického průzkumu

(IGP), který je podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení při zpracování

plánu společných zařízení. IGP je zpracováván firmou odlišnou od zhotovitele KoPÚ.

Teprve po předání podkladů IGP bude zhotovitel moci pokračovat ve vypracování níže

uvedených částí díla. Z tohoto důvodu je uzavřen dodatek na změnu termínu odevzdání dílčích částí díla.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

změna ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 3 196 550.00 CZK
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 3 196 550.00 CZK