Leveringen - 15879-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Motorvoertuigen

2018/S 009-015879

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 236-489501)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15575
Bánk bán utca 8–12.
Budapest
1115
Hongarije
Contactpersoon: dr. Kovács Kinga Júlia
Telefoon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.budapestkozut.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.budapestkozut.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Személygépjárművek és kistehergépjárművek beszerzése és minőségi cseréje a Budapest Közút Zrt. részére

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

I. Részajánlat keretében beszerezni kívánt termék megnevezése; mennyisége

3 db alsó-középkategóriás személygépjármű

II. Részajánlat keretében beszerezni kívánt termék megnevezése; mennyisége

3 db alsó-középkategóriás (4X4) személygépjármű

III. Részajánlat keretében beszerezni kívánt termék megnevezése; mennyisége

3 db felső-középkategóriás személygépjármű

IV. Részajánlat keretében beszerezni kívánt termék megnevezése; mennyisége

1 db alsó-középkategóriás függőleges hátfalú személygépjármű

V. Részajánlat keretében beszerezni kívánt termék megnevezése; mennyisége

6 db kisáruszállító kistehergépjármű

VI. Részajánlat keretében beszerezni kívánt termék megnevezése; mennyisége

1 db vegyes használatú, zárt rakterű kistehergépjármű

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 236-489501

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Az ajánlatok, vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:
Datum: 12/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 17/01/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
In plaats van:
Datum: 12/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 16/02/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Az ajánlatok felbontásának feltételei
In plaats van:
Datum: 12/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 17/01/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

A közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg, közvetlenül értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték (közbeszerzési dokumentumokat elérték (letöltötték).