Marché de travaux - 158797-2023

17/03/2023    S55

Pologne-Rzeszów: Ouvrages maritimes

2023/S 055-158797

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Numéro national d'identification: 368302575
Adresse postale: ul. Hanasiewicza 17 B
Ville: Rzeszów
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: 35-103
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Zagadnienia formalnoprawne: Łukasz Gacek, tel. +48 178537445, zagadnienia techniczne: Wojciech Sławiński, tel. +48 178537452.
Courriel: rzeszow@wody.gov.pl
Téléphone: +48 178537400
Fax: +48 178536421
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wody.gov.pl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie drugiej części zadania pn.: „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok”

Numéro de référence: RZ.ROZ.2810.108.2020
II.1.2)Code CPV principal
45244000 Ouvrages maritimes
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71351923 Services de levés bathymétriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Lieu principal d'exécution:

Miasto Rzeszów, woj. podkarpackie

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drugiej części przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót odmuleniowych (bagrowniczych) zbiornika wodnego na rzece Wisłok w Rzeszowie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze;

2) wydobycie osadów;

3) zagospodarowanie osadów.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

2. Przedmiotowe zamówienie stanowi drugą część zamówienia polegającego na odtworzeniu pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Fin: 30/12/2022
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – Oś priorytetowa II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, nr projektu: POIS.02.05.00-00-0002/17.

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 025-057917

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 1
Intitulé:

Wykonanie drugiej części zadania pn.: „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok”

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
28/01/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Transpol Lider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Numéro national d'identification: 556-276-22-49
Adresse postale: Łojewo 70
Ville: Inowrocław
Code NUTS: PL617 Inowrocławski
Code postal: 88-101
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 44 855 013.00 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/03/2023

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
45244000 Ouvrages maritimes
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71351923 Services de levés bathymétriques
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Lieu principal d'exécution:

Miasto Rzeszów, woj. podkarpackie

VII.1.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drugiej części przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót odmuleniowych (bagrowniczych) zbiornika wodnego na rzece Wisłok w Rzeszowie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze;

2) wydobycie osadów;

3) zagospodarowanie osadów.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

2. Przedmiotowe zamówienie stanowi drugą część zamówienia polegającego na odtworzeniu pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Fin: 30/12/2022
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 46 560 870.17 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Transpol Lider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Numéro national d'identification: 556-276-22-49
Adresse postale: Łojewo 70
Ville: Inowrocław
Code NUTS: PL617 Inowrocławski
Code postal: 88-101
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego (waloryzacja) z kwoty: 44 855 013,00 zł netto, 55 171 665,99 zł z podatkiem VAT na kwotę: 46 560 870,17 zł netto, 57 269 870,31 zł z podatkiem VAT.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

Zmiana umowy jest konieczna z uwagi na n/w okoliczności:1) Wybuch w dniu 24.02.2022 r. wojny w Ukrainie, stanowiący okoliczność nagłą i nieprzewidywalną, która ma cechy siły wyższej,2) Wojna spowodowała szereg negatywnych zdarzeń gospodarczych całkowicie niezależnych od stron umowy, takich jak istotny wzrost cen materiałów budowlanych i surowców.3) Skala wyżej wymienionych zjawisk ma charakter nadzwyczajny i niemożliwy do przewidzenia przez strony umowy.4) Okoliczności wskazane powyżej w sposób rzeczywisty i realny wpłynęły na rentowność realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie mógł skalkulować w swojej ofercie zmian w zakresie ujętym w aneksie, gdyż są to okoliczności wykraczające poza zwykłe ryzyko kontraktowe Wykonawcy.5) Wzrost wynagrodzenia wprowadzony aneksem nie przekracza 50% wynagrodzenia pierwotnie określonego w umowie.6)Powyższe okoliczności wypełniają przesłanki zmiany umowy, określone w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 44 855 013.00 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 46 560 870.17 PLN