Fournitures - 158807-2020

Submission deadline has been amended by:  171584-2020
03/04/2020    S67

Tchéquie-Prostějov: Équipement pour bloc opératoire

2020/S 067-158807

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Středomoravská nemocniční, a.s.
Numéro national d'identification: 27797660
Adresse postale: Mathonova 291/1
Ville: Prostějov
Code NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Code postal: 796 04
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Tibor Ďurík
Courriel: tibor.durik@agel.cz
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://stredomoravskanemocnicni.agel.cz/index.html
Adresse du profil d’acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/SMN_zadavatel
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.tenderarena.cz/profily/SMN_zadavatel
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.tenderarena.cz/profily/SMN_zadavatel
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. (dotovaný zadavatel)
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Souprava vrtačka elektrická pro Nemocnici Prostějov

Numéro de référence: 1584-7/VZ-2020
II.1.2)Code CPV principal
33162100 Équipement pour bloc opératoire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu soupravu vrtačky elektrické spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001584 Přístrojová obměna a modernizace operačních sálů a lůžkového fondu oborů návazné péče Nemocnice Prostějov.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 790 305.00 CZK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33162100 Équipement pour bloc opératoire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Lieu principal d'exécution:

Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu soupravu elektrické vrtačky v nemocnici Prostějov.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Coût - Nom: Nabídková cena / Pondération: 100
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 790 305.00 CZK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 70
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001584 Přístrojová obměna a modernizace operačních sálů a lůžkového fondu oborů návazné péče Nemocnice Prostějov

II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

a) výpis z obchodního rejstříku / resp. živnostenské oprávnění pro obchodní činnost v případě, že dodavatel (fyzická osoba) není v obchodním rejstříku zapsán (pro identifikaci osoby, obchodního jména, IČO, sídla či místa podnikaní) a

b) doklady o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu VZ tj. distribuce a servisu požadovaného zdravotnického prostředku ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek (tj. registraci distributora zdravotnického prostředku a registraci osoby provádějící servis zdravotnického prostředku Státním ústav pro kontrolu léčiv).

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zadavatelem nejsou vyžadované.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Zadavatelem nejsou vyžadované.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1) Zadavatel v souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje, aby dodavatel v nabídce doložil dvě realizované dodávky stejného (identického) zdravotnického prostředku, jaké dodavatel nabízí v této VZ.

2) Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ technický popis (produktový list) k nabízenému zdravotnickému prostředku.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Ad 1) Zadavatel v souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje, aby dodavatel v nabídce doložil dvě realizované dodávky stejného (identického) zdravotnického prostředku, jaké dodavatel nabízí v této VZ.

Ad 2) Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ technický popis (produktový list) k nabízenému zdravotnickému prostředku s technickými parametry, které budou stejné nebo lepší než vyžaduje zadavatel.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 30/04/2020
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchèque
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 30/04/2020
Heure locale: 10:01

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/03/2020