Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 158836-2023

17/03/2023    S55

Polen-Warschau: Personalcomputer

2023/S 055-158836

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Nationale Identifikationsnummer: 140610454
Postanschrift: Aleje Ujazdowskie 9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-583
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Jakubczuk
E-Mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Telefon: +48 224371343
Fax: +48 224371390
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://portal.smartpzp.pl/cba
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/cba
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Służba specjalna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umowy ramowej na zakup laptopów do ustaleń telekomunikacyjnych

Referenznummer der Bekanntmachung: 77/>PU/2022/EJ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000 Personalcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na zakup laptopów do ustaleń telekomunikacyjnych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 626 016.26 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest Zawarcie umowy ramowej na zakup laptopów do ustaleń telekomunikacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówień wykonawczych / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 209-594092
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umowy ramowej na zakup laptopów do ustaleń telekomunikacyjnych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/02/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MDP POLSKA ITS Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Migdałowa 4
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-796
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 626 016.26 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wolność 8
Ort: Radom
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 26-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 626 016.26 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.W terminie wyznaczonym do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1)Formularz ofertowy.

3)W celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ, zamawiający żąda dołączenia do oferty przedmiotowego środka dowodowego:

- Opisu oferowanego przez wykonawcę przedmiotem zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia

2. Zgodnie z zapasami art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,

w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w terminie 10 dni od daty wezwania, wskazanych poniżej podmiotowych środków dowodowych.

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

c) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.z2020r.poz.1076i1086),

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, 5, i 6 ustawy Pzp.

e) odpisu lub informacji z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

f) wykazu dostaw

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty określone w rozdziale VIII SWZ

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie tymczasowo zastępujące wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wymagane przed podpisaniem umowy wykonawczej w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie szczegółowej.

Termin realizacji zamówienia wykonawczego - maksymalnie 20 dni roboczych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Izby
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Izby
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023