Services - 158859-2023

17/03/2023    S55

Pologne-Nawojowa: Services prestés par les psychiatres ou les psychologues

2023/S 055-158859

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NAWOJOWEJ
Numéro national d'identification: REGON 365987383
Adresse postale: ul. Podkamienne 8
Ville: Nawojowa
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Code postal: 33-335
Pays: Pologne
Courriel: kierownik@pcuw.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pcuw.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.

Numéro de référence: PCUW 261.2.2023
II.1.2)Code CPV principal
85121270 Services prestés par les psychiatres ou les psychologues
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 306 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lekarz neonatolog

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85140000 Services de santé divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Lieu principal d'exécution:

Powiat Nowosądecki

II.2.4)Description des prestations:

Lekarz neonatolog - profilaktyka, diagnozowanie i leczeniem schorzeń u noworodków u których istnieje podejrzenie nieprawidłowego rozwoju. (200 godzin)

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w granicach +/- 30 % (prawo opcji). Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Wykonawcy nie przysługuje również roszczenie wykonania zwiększonej wartości Zamówienia o 30 %. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie 70% wartości umowy.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Pozostałe informacje zostały zawarte w dokumentach postępowania

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Terapia Metodą Vojty

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85121270 Services prestés par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Lieu principal d'exécution:

Powiat Nowosądecki

II.2.4)Description des prestations:

terapia dzieci mająca na celu uzyskanie przez ośrodkowy układ nerwowy dostępu do poszczególnych częściowych wzorców motorycznych, niezbędnych do wykonania określonego ruchu. (1500 godzin)

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w granicach +/- 30 % (prawo opcji). Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Wykonawcy nie przysługuje również roszczenie wykonania zwiększonej wartości Zamówienia o 30 %. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie 70% wartości umowy.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Pozostałe informacje zostały zawarte w dokumentach postępowania

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Terapia Metodą VOJTY

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85121270 Services prestés par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Lieu principal d'exécution:

Powiat Nowosądecki

II.2.4)Description des prestations:

terapia dzieci mająca na celu uzyskanie przez ośrodkowy układ nerwowy dostępu do poszczególnych częściowych wzorców motorycznych, niezbędnych do wykonania określonego ruchu. (1500 godzin)

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w granicach +/- 30 % (prawo opcji). Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Wykonawcy nie przysługuje również roszczenie wykonania zwiększonej wartości Zamówienia o 30 %. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie 70% wartości umowy.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Pozostałe informacje zostały zawarte w dokumentach postępowania

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Terapia Metodą Neurofeedback

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85121270 Services prestés par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Lieu principal d'exécution:

Powiat Nowosądecki

II.2.4)Description des prestations:

Terapia Metodą Neurofeedback - trening poprawiający efektywność pracy mózgu, wzmacniający kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie. Neuronauka – terapia dzieci mająca na celu poprawę umiejętności kodowania, konsolidowania oraz aktywowania informacji, przekładająca się na poprawę percepcji oraz koncentracji. Terapia dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej – przy wykorzystaniu TI Terapia dzieci Metodą VR 3D - terapia dzieci przy wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości do leczenia zaburzeń ruchowych i poznawczych polegająca na poprawie neuroplastyczności mózgu czyli zdolności komórek nerwowych do zmiany połączeń i zachowania w odpowiedzi na nowe informacje. (900 godzin)

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w granicach +/- 30 % (prawo opcji). Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Wykonawcy nie przysługuje również roszczenie wykonania zwiększonej wartości Zamówienia o 30 %. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie 70% wartości umowy.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Pozostałe informacje zostały zawarte w dokumentach postępowania

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Aucune offre ou aucune offre/demande de participation appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure restreinte
Explication:

Postępowanie o zamówienie publiczne dla ww. postępowań prowadzone jest w trybiez wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą pzp. W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Joanna Kasprzycka 33-300
Numéro national d'identification: 7342874556
Adresse postale: Ul. Wincentego Pola 70
Ville: Nowy Sącz
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Code postal: 33-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 18 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”
Numéro national d'identification: 7340024150
Adresse postale: ul. Freislera 10
Ville: Nowy Sącz
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Code postal: 33-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 72 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Intitulé:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: FIZJOTERAPIA MARCIN FRĄCZEK
Numéro national d'identification: 7343203433
Adresse postale: UL. KOŚCIUSZKI 1A
Ville: Nowy Sącz
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Code postal: 33-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 145 800.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Intitulé:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ALMMed – Terapia Centrum Neurofeedbacku, Neurodydaktyki, Diagnozy, Terapii Dzieci i Młodzieży
Numéro national d'identification: 7341184499
Adresse postale: ul. Śniadeckich 14
Ville: Nowy Sącz
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Code postal: 33-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 81 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
12/03/2023