Services - 158886-2023

17/03/2023    S55

Finlande-Tampere: Services de transport de colis

2023/S 055-158886

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Numéro national d'identification: 0952029-9
Adresse postale: PL 69
Ville: Tampere
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
Code postal: 33541
Pays: Finlande
Courriel: contracts.fdflogcom@mil.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.puolustusvoimat.fi

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Pikarahtipalveluiden sopimusmuutos

II.1.2)Code CPV principal
60161000 Services de transport de colis - CB36 - FE02
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Hankinnan kohteena on pikarahtipalveluiden järjestäminen Puolustusvoimille. Pikarahdit sisältävät tavaran noudon lähettäjältä, kuljettamisen, jakelun vastaanottajalle sekä kuljetusten vaatimat huolintatoimenpiteet maailmanlaajuisesti. Puitesopimuksella on ollut kaksi toimittajaa.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 18/12/2016
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: PVSOP 647/2016, PVSOP 648/2016
Intitulé:

Pikarahtipalveluiden sopimusmuutos

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
18/12/2016
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Dhl Express (Finland) Oy
Numéro national d'identification: 2717767-4
Adresse postale: Tullimiehentie 10
Ville: Vantaa
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
Code postal: 01530
Pays: Finlande
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: TNT Suomi Oy
Numéro national d'identification: 0603365-5
Adresse postale: Tullimiehentie 2
Ville: Vantaa
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
Code postal: 01530
Pays: Finlande
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 750 000.00 EUR

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Markkinaoikeus
Adresse postale: Sörnäistenkatu 1
Ville: Helsinki
Code postal: 00580
Pays: Finlande
Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/03/2023

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
60161000 Services de transport de colis - CB36 - FE02
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
VII.1.4)Description des prestations:

Tällä päätöksellä jatketaan vanhaa sopimusta PVSOP 647/2016 sopimuskumppanin Fedex/TNT kunnes uusi puitesopimus on voimassa tai kunnes tämän sopimusmuutoksen arvo tulee täyteen.

Sopimusta jatkettiin aiemmin ja jatko perustui Hankintalain 136 § 2 momentin kohtaan 5, jonka mukaan sopimuksen arvon muutoksen tulee olla pienempi kuin 10 prosenttia alkuperäisen palvelu- tai tavarahankintasopimuksen tai palveluja koskevan käyttöoikeussopimuksen arvosta eikä saa ylittää EU -kynnysarvoa. Nyt tehtävän muutos perustuu Hankintalain 136 § 3 momenttiin.

Sopimusten jatkaminen on välttämätöntä, koska sillä on olennaista vaikutusta Puolustusvoimien suorituskykyyn ja mahdollisuuteen suorittaa lakisääteiset tehtävät.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 12
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 299 999.00 EUR
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: TNT Suomi Oy
Numéro national d'identification: 0603365-5
Adresse postale: Tullimiehentie 2
Ville: Vantaa
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
Code postal: 01530
Pays: Finlande
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Kyseessä kuljetussopimuksen jatkaminen kunnes uusi puitesopimus on voimassa tai kunnes tämän sopimusmuutoksen arvo tulee täyteen.

Hankintalain 136 § 2 momentin kohdan 3 mukaisesti nyt tehtävässä hankinnassa muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen ostettavan palvelun, hinnoittelumekanismien ja sopimusehtojen ollessa samat.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

Pikarahtipalveluiden uusi puitesopimus on yritetty kilpailuttaa uudestaan syksyn 2021 aikana kahdesti. Molemmat hankintakierrokset jouduttiin keskeyttämään.

Pikarahtipalvelut kilpailutettiin neuvottelumenettelyn kautta vuoden 2022 aikana. Neuvottelumenettely päätyi kuitenkin molempien saatujen tarjousten hylkäämiseen ja neuvottelut jouduttiin keskeyttämään.

Puitesopimusta yritettiin kilpailuttaa nopeutettuna avoimena EU-kilpailutuksena helmikuun 2023 aikana. Avoimen kilpailutuksen saadut tarjoukset jouduttiin hylkäämään tarjouspyynnön vastaisina.

Hankintayksikkö on useamman kerran yrittänyt kilpailuttaa sopimusta uudestaan, eikä ole kyennyt ennakoimaan usean kilpailutuksen epäonnistumista.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 750 000.00 EUR
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 1 124 999.00 EUR