Marché de travaux - 158892-2023

17/03/2023    S55

Bulgarie-Sofia: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité

2023/S 055-158892

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: AGENTsIYa "PaTNA INFRASTRUKTURA"
Numéro national d'identification: 000695089
Adresse postale: bul. MAKEDONIYa No..3
Ville: gr.Sofiya
Code NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Code postal: 1606
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Svetlomira Nikolova
Courriel: sv.nikolova@api.bg
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.api.bg
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/18152

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ... прод. в II.1.4.

II.1.2)Code CPV principal
45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG42 Южен централен / Yuzhen tsentralen
II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

прод. от II.1.1. СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО 6 (ШЕСТ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

• ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВИДИН, ВРАЦА, МОНТАНА, ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН;

• ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, РАЗГРАД, РУСЕ И СИЛИСТРА;

• ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВАРНА, ДОБРИЧ, ШУМЕН И ТЪРГОВИЩЕ;

• ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ БУРГАС, СЛИВЕН, СТАРА ЗАГОРА И ЯМБОЛ;

• ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ КЪРДЖАЛИ, ПАЗАРДЖИК, ПЛОВДИВ, СМОЛЯН И ХАСКОВО;

• ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ БЛАГОЕВГРАД, ПЕРНИК, КЮСТЕНДИЛ И СОФИЯ.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 27/09/2022
Fin: 26/09/2025
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 199-561602

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 61837
Lot nº: 5
Intitulé:

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩ

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
27/09/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: ЮПИТЕР 05 ООД
Numéro national d'identification: 115578467
Adresse postale: ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, КВАРТАЛ КОМАТЕВО, ИМОТ No 15006
Ville: гр. Пловдив
Code NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Code postal: 4004
Pays: Bulgarie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 42 250 000.00 BGN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Комисия за защита на конкуренцията
Adresse postale: бул. Витоша № 18
Ville: София
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Courriel: delovodstvo@cpc.bg
Téléphone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Adresse internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/03/2023

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG42 Южен централен / Yuzhen tsentralen
VII.1.4)Description des prestations:

Изпълн. на об. поръч. включва дейности, които са свързани с ремонт и възстан. на увредени в следствие на пътно трансп. произш. предп. огради, както и доставка и монтаж на нови огран. сист. за пътища. В дейността се включ. операции, като доставка и монтаж на временна организ. на движ., съобр. класа на пътя, демонтаж на увредените ОСП и транспортирането им до складове, указани от възложителя. Реп. пътна мрежа в Р.България, е изгражданa и рехабилитирана в различни периоди, това е довело до наличието на различни видове огран. системи за пътища, монтирани през годините - от стоманени предпазни огради тип СПО 86, модерниз. системи тип СПО 97, огран. системи за пътища, съгласно БДС EN 1317 със степени на задържане N2, H1, H2 и H4b и различни зони на действие от W1 до W7. Производството, поддържането на склад, доставката и монтажа на детайли и компоненти от всички тези системи, е наложително с оглед своеврем. изпълн. на общ. поръч.

Доставката и монтажа на нови огран. сист. за обезоп. на Реп. път., отгов. на изискв. на серията стандарти БДС EN 1317, „Техн. прав. за прилож. на огран. сист. за пътища по Репу. път. мрежа на АПИ” от 2010 г., Указа. за изпълн. на начални и крайни елементи на огран. сист за пътища на АПИ, от 2021г, е другата основна дейност, която е необх. да бъде изпълн. в предмета на обще. пор., и включва:

Възстановяване и ремонт на:

ограничителни системи за пътища за пътна част, едностранна със степен на задържане N2, Н1, Н2 и H4b с различни зони на действие; ограничителни системи за пътища за пътна част, двустранна със степен на задържане H1 и H2 с различни зони на действие; ограничителни системи за пътища за съоръжения, със степен на задържане Н1, Н2 и H4b с различни зони на действие; елементи за начало/край на ограничителни системи за пътища за пътна част, със степен на задържане N2, Н1, Н2 и H4b с различни зони на действие; преходни елементи при различни видове ограничителни системи и при дилатационни фуги;

елементи за начало и край;

светлоотразители; комбинирана ограничителна система с парапет запревозни средства/пешеходци, със степен на задържане не помалка от Н1 и височина не по-малка от 1 100 мм; парапет за пешеходци с височина не помалка от 1 100 мм;

предпазна ограда/мрежа за пешеходци; предпазно пано за съоръжения; Защитно съоръжение за обезопасяване на пътен обект от свободно падане на скални маси; Защитно съоръжение за снегозадържане, съставено от носещи профили и плътни панели;

Нестандартни по размер и радиус елементи от ограничителни системи за пътища;

Монтаж и доставка на:

ограничителни системи за пътища за пътна част, едностранна със степен на задържане N2, Н1, Н2 и H4b с различни зони на действие;

ограничителни системи за пътища за пътна част, двустранна със степен на задържане H1 и H2 с различни зони на действие;

ограничителни системи за пътища за съоръжения, със степен на задържане Н1, Н2 и H4b с различни зони на действие;елементи за начало/край на ограничителни системи за пътища за пътна част, със степен на задържане N2,Н1, Н2 и H4b с различни зони на действие;преходни елементи при различни видове ограничителни системи и при дилатационни фуги;предпазен елемент за мотоциклетисти;елементи за начало и край;терминали;буфер срещу удар;светлоотразители;комбинирана ограничителна система с парапет запревозни средства/пешеходци, със степен на задържане не помалка от Н1 и височина не по-малка от 1 100 мм;парапет за пешеходци с височина не помалка от 1 100 мм;предпазна ограда/мрежа за пешеходци;предпазно пано за съоръжения; бетонов ограничител; Защитно съоръжение за обезопасяване на пътен обект от свободно падане на скални маси;Защитно съоръжение за снегозадържане, съставено от носещи профили и плътни панели;Нестандартни по размер и радиус елементи от ограничителни системи за пътища;

Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 27/09/2022
Fin: 26/09/2025
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 42 250 000.00 BGN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: ЮПИТЕР 05 ООД
Numéro national d'identification: 115578467
Adresse postale: ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, КВАРТАЛ КОМАТЕВО, ИМОТ No 15006
Ville: гр. Пловдив
Code NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Code postal: 4004
Pays: Bulgarie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

чл. 1. В чл. 6, ал. 1 от Договор № РД-37-40 от 27.09.2022г. цифрите и думите "42 250 000,00 (четиридесет и два милиона двеста и петдесет хиляди) лв. без ДДС, съответно 50 700 000,00 (петдесет милиона и седемстотин хиляди) лв. с ДДС " се заменят с "63 375 000 (шестдесет и три милиона триста седемседет и пет хиляди) лв. без ДДС, съответно 76 050 000 (седемдесет и шест милиона и петдесет хиляди) с ДДС"

VII.2.2)Raisons de la modification
Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE]
Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:

На основания чл. 116,ал. 1, т.1 от ЗОП, във връзка с разпоредбата на чл. 38, ал. 3, т.2 от Договор РД-37-40 от 27.09.2022 г.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 42 250 000.00 BGN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 63 375 000.00 BGN