Services - 158907-2023

17/03/2023    S55

Polska-Zielona Góra: Usługi szpitalne i podobne

2023/S 055-158907

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
Krajowy numer identyfikacyjny: 04
Adres pocztowy: ul. Podgórna 9 b
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-057
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Olichwer
E-mail: M.Olichwer@nfz-zielonagora.pl
Tel.: +48 683287765
Faks: +48 683287700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nfz.zielonagora.pl
Adres profilu nabywcy: www.nfz.zielonagora.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM

II.1.2)Główny kod CPV
85110000 Usługi szpitalne i podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zabezpieczenie świadczeń na terenie powiatu gorzowskiego

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 731 411.40 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zabezpieczenie świadczeń na terenie powiatu gorzowskiego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: kompleksowość / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 56
Kryterium jakości - Nazwa: dostępność / Waga: 13
Kryterium jakości - Nazwa: ciagłość / Waga: 22
Kryterium jakości - Nazwa: inne / Waga: 2
Cena - Waga: 5
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 181-512946
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 04-23-000042/SPO/14/1/14.5160.026.04/01
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 731 411.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 731 411.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Lubuski OW NFZ
Adres pocztowy: ul. Podgórna 9b
Miejscowość: Zielona Góra
Kod pocztowy: 65-056
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2023