Fournitures - 158922-2023

17/03/2023    S55

Slovaquie-Košice: Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygiène

2023/S 055-158922

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Numéro national d'identification: 00606707
Adresse postale: Rastislavova 43
Ville: Košice - mestská časť Juh
Code NUTS: SK042 Košický kraj
Code postal: 04190
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Katarína Kupcová
Courriel: katarina.kupcova@unlp.sk
Téléphone: +421 556153146
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1295
Adresse du profil d’acheteur: http://www.unlp.sk
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/461509
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38511/summary
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Prístrojové vybavenie endoskopického centra II

Numéro de référence: UNLP-2023-50-NZ-VS
II.1.2)Code CPV principal
33191000 Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygiène
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je dodanie nového, nerepasovaného a nepoužívaného endoskopického prístrojového vybavenia pre novo zriaďované endoskopické centrum : automatický dezinfektor jednokomorový, automatický dezinfektor dvojkomorový a tranzientný elastograf.

Predmet zákazky musí byť v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky potrebnej pre riadne a bezchybné používanie predmetu zákazky na stanovený účel v súlade so všetkými právnymi predpismi, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky), odborné zaškolenie personálu, ako aj poskytovanie autorizovaného záručného servisu v dĺžke 24 mesiacov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí Prílohu č. 6 Špecifikácia predmetu zákazky a samostatnú časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 200 177.50 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Automatický dezinfektor jednokomorový

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
51410000 Services d'installation de matériel médical
50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical
60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK042 Košický kraj
Lieu principal d'exécution:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, II. Interná klinika, pracovisko Tr. SNP 1, 040 11 Košice.

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom zákazky je dodanie jednokomorového automatického dezinfektora v počte 1 ks.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 20 377.50 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 90
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Automatický dezinfektor dvojkomorový

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
51410000 Services d'installation de matériel médical
50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical
60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK042 Košický kraj
Lieu principal d'exécution:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, II. Interná klinika, pracovisko Tr. SNP 1, 040 11 Košice.

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom zákazky je dodanie dvojkomorového automatického dezinfektora v počte 1 ks.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 44 800.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 90
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Tranzientný elastograf

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33124100 Appareils de diagnostic
51410000 Services d'installation de matériel médical
50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical
60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK042 Košický kraj
Lieu principal d'exécution:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, II. Interná klinika, pracovisko Tr. SNP 1, 040 11 Košice.

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom zákazky je dodanie tranzientného elastografu v počte 1 ks.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 135 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 90
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 ZVO predložením naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií vo formáte .pdf

Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do ZHS, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do ZHS podľa § 152 ZVO

Uchádzač môže podľa § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED").

Podmienky účasti preukazujúce osobné postavenie sú kompletne uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38511/summary

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzač preukáže

- podľa § 34 ods. 1 písm. a)zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Uchádzač môže podľa § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom JED.

Podmienky účasti preukazujúce technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť sú kompletne uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38511/summary

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie o dodaní tovaru rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 20/04/2023
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchèque
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 31/12/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 20/04/2023
Heure locale: 11:30
Lieu:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 043 90 Košice, Riaditeľstvo - zasadačka na 1. poschodí.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Otváranie ponúk bude v súlade s § 52 ods. 2 ZVO verejné, t.j. s účasťou uchádzačov, ktorí predložili ponuku, v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1/ Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO

2 / Komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať výlučne prostredníctvom elektronického komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38511/summary

3/ Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

4/ Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

5/ Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED).

6/Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v súťažných podkladoch, sa riadia príslušnými

ustanoveniami ZVO v platnom znení.

7/ Predmetné verejné obstarávanie nie je: zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií ani obstaraním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/03/2023