Fournitures - 158990-2020

03/04/2020    S67

Slovaquie-Banská Bystrica: Mobilier

2020/S 067-158990

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Banskobystrický samosprávny kraj
Numéro national d'identification: 37828100
Adresse postale: Nám. SNP 23
Ville: Banská Bystrica
Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Code postal: 974 01
Pays: Slovaquie
Courriel: monika.debnarova@bbsk.sk
Téléphone: +421 484325133
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3406
Adresse du profil d’acheteur: https://www.bbsk.sk/
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d’achat
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7064/summary
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7064/summary
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Autre activité: Verejná správa

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dodanie nábytku

Numéro de référence: 1165/2020
II.1.2)Code CPV principal
39100000 Mobilier
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým je interiérové vybavenie - nábytky a s tým súvisiace služby. Jedná sa o nábytok, ktorý bude umiestnený predovšetkým v kancelárskych priestoroch, v priestoroch škôl (triedy, kabinety, školské jedálne), školských internátov, kultúrnych zariadení (knižnice, divadlá) a sociálnych zariadení (domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb) a iné.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému Josephine.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 4 200 000.00 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39110000 Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes
39120000 Tables, armoires, bureaux et bibliothèques
39130000 Mobilier de bureau
39140000 Mobilier de maison
39143110 Lits, literie et tissus d'ameublement spéciaux
39150000 Mobilier et équipements divers
39160000 Mobilier scolaire
39170000 Mobilier de magasin
39180000 Mobilier de laboratoire
39190000 Papier peint et autres revêtements
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Lieu principal d'exécution:

Banskobystrický kraj

II.2.4)Description des prestations:

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému Josephine.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 4 200 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 55
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Pod obnoveným obstarávaním má verejný obstarávateľ na mysli vyhlasovanie konkrétnych výziev na predkladanie ponúk v rámci vytvoreného DNS.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Záujemca preukáže splnenie podmienky účasti spôsobom uvedeným v v súlade s ust. § 32 ods. 2 až 7 ZVO.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:

— výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží úradne overené plnomocenstvo a údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov

— potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,

— potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,

— doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti B., ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) Komunikácia tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet obstarávania, t.j. interiérové vybavenie - nábytky a s tým súvisiace služby, za predchádzajúce tri roky, ktorý musí obsahovať:

— minimálne jednu dodávku obsahujúcu kancelárske stoličky,

— minimálne jednu dodávku obsahujúcu kancelárske stoly a

— minimálne jednu dodávku obsahujúcu kancelársky nábytok (skrine, konferenčné stolíky a podobne).

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

Všetky potrebné informácie o elektronickej aukcii budú špecifikované v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk, ktorými sa budú zadávať zákazky v rámci vytvoreného DNS a v následných výzvach na účasť v elektronickej aukcii.

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 04/05/2020
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 11/05/2020
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchèque

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1. Verejný obstarávateľ vystupuje v predmetnom verejnom obstarávaní ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO.

2. Dynamický nákupný systém je v prípade tohto verejného obstarávania definovaný ako elektronický proces určený na obstarávanie tovarov bežne a všeobecne dostupných na trhu. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí o zaradenie do DNS a následnom zasielaní výziev komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom systému Josephine https://josephine.proebiz.com

3. Žiadosť o zaradenie do DNS (ďalej aj žiadosť o účasť) je žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ktorou záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti v znení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a SP. Žiadosť o zaradenie do DNS je možné predkladať počas celej doby trvania DNS.

4. Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument.

5. Do DNS bude zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie a splnil podmienky účasti. Počet záujemcov nie je obmedzený.

6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.

7. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody - Dynamický nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do 31. decembra 2025 podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

8. Všetky ďalšie informácie, požiadavky a podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných ustanoveniach ZVO.

9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
01/04/2020