Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 159016-2023

17/03/2023    S55

Polen-Rogóźno: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2023/S 055-159016

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GMINA ROGÓŹNO
Nationaal identificatienummer: REGON 871118661
Postadres: Rogóźno 91B
Plaats: Rogóźno
NUTS-code: PL616 Grudziądzki
Postcode: 86-318
Land: Polen
E-mail: pzp@rogozno.ug.gov.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rogozno.ug.gov.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto i Gmina Łasin
Plaats: Łasin
NUTS-code: PL616 Grudziądzki
Land: Polen
E-mail: umig@lasin.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://lasin.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
Plaats: Łasin
NUTS-code: PL616 Grudziądzki
Land: Polen
E-mail: sekretariat@zgklasin.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.zgklasin.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plaats: Radzyń Chełmiński
NUTS-code: PL616 Grudziądzki
Land: Polen
E-mail: urzad@radzynchelminski.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.radzynchelminski.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Ryńsk
Plaats: Ryńsk
NUTS-code: PL616 Grudziądzki
Land: Polen
E-mail: poczta@gminarynsk.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gminarynsk.pl/index.php
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Świecie Nad Osą
Plaats: Świecie Nad Osą
NUTS-code: PL616 Grudziądzki
Land: Polen
E-mail: gmina@swiecienadosa.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.swiecienadosa.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im Macieja z Miechowa w Łasinie
Plaats: Łasin
NUTS-code: PL616 Grudziądzki
Land: Polen
E-mail: spzozlasin@poczta.onet.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://spzozlasin.pl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/transakcja/736830
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/transakcja/736830
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.06.2023r. do 31.12.2023r.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL616 Grudziądzki
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zamawiający opisani w Rozdziale I SWZ przeprowadzają wspólnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (art. 38 Pzp). Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty jest Gmina Rogóźno. Zamówienia udzielą (podpiszą umowy na dostawę energii elektrycznej) zamawiający opisani w Rozdziale XVIII.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 900 560.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/04/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/07/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/04/2023
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2023