Leveringen - 159084-2019

05/04/2019    S68

Spanje-Benalmádena: Bestelwagenverhuur met chauffeur

2019/S 068-159084

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Benalmádena
Nationaal identificatienummer: P2902500D
Postadres: Avenida Juan Luis Peralta, 20
Plaats: Benalmádena
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29639
Land: Spanje
Contactpersoon: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Benalmádena
E-mail: contratacion@benalmadena.es
Telefoon: +34 952579910
Fax: +34 952579908

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.benalmadena.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7y0FrkT0PgoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Fr7pnGxNDtGiEJrVRqloyA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7y0FrkT0PgoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Arrendamiento con opción de compra de 5 vehículos destinados al servicio de seguridad, un furgón de atestados y un vehículo todoterreno para patrulla de medioambiente

Referentienummer: 2019/401R
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60183000 Bestelwagenverhuur met chauffeur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Arrendamiento con opción de compra de 5 vehículos destinados al servicio de seguridad, un furgón de atestados y un vehículo todoterreno para patrulla de medioambiente.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 437 935.20 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro arrendamiento 5 turismos, patrulla de seguridad

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro arrendamiento 5 turismos patrulla de seguridad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Plazo de entrega / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Precio por exceso de kilometraje / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 293 640.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro arrendamiento 1 furgón de atestados

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60183000 Bestelwagenverhuur met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro arrendamiento 1 furgón de atestados.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Plazo de entrega / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Precio por exceso de kilometraje / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 75 099.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro arrendamiento 1 todoterreno, patrulla verde

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro arrendamiento 1 todoterreno, patrulla verde.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Plazo de entrega / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Precio por exceso de kilometraje / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 795.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Capacidad de obrar,

— No prohibición para contratar,

— No estar incurso en incompatibilidades,

— Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— Cumplimiento con las obligaciones tributarias,

— Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: conforme anexo 4 1 del PCAP.

Eventuele minimumeisen:

Umbral: 1,5. Expresión: 1,5 el valor estimado de cada lote.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: conforme anexo 4 2 del PCAP.

Eventuele minimumeisen:

Umbral: 70. Expresión: Igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato por cada lote.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo ambiental. Descripción: los vehículos deberán cumplir con la normativa europea Euro 6 sobre emisiones de gases contaminantes, especialmente los óxidos nitrosos o NO.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Ayuntamiento de Benalmádena

Datos de dirección:

— Calle: avenida Juan Luis Peralta,

— Código postal: 29639,

— Población: Benalmádena,

— País: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Juan Antonio de Bizarrón, s/n
Plaats: Sevilla
Postcode: 41001
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/04/2019