Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tjenesteydelser - 159096-2023

17/03/2023    S55

Danmark-Odense: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2023/S 055-159096

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: MedCom
CVR-nummer: 26 91 99 91
Postadresse: Forskerparken 10
By: Odense M
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5230
Land: Danmark
Kontaktperson: Peder Illum
E-mail: pi@medcom.dk
Telefon: +45 65432030
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.medcom.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på nationalt plan eller forbundplan
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift og vedligeholdelse af Sundhedsdatanettet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sundhedsdatanettet er et fællesoffentligt lukket og sikret netværk til datakommunikation i den danske sundhedssektor for både offentlige og private parter. Sundhedsdatanettet binder lokale, sikrede net sammen i en fælles infrastruktur via Sundhedsdatanettets knudepunkt (SDX).

Dette udbud vedrører en transformation af det eksisterende netværk til en SD-WAN infrastruktur som skal kunne fungere på de datalinjer, som de tilsluttede allerede selv har anskaffet, hvormed Sundhedsdatanettet for de tilsluttede parter vil fremstå som et krypteret, fully meshed, virtuelt netværk. SD-WAN infrastrukturen skal kunne fungere sammen med aftalesystemet for at kunne transportere data i overensstemmelse med de aftaler de tilsluttede parter har indgået heri. Aftalesystemet er ikke en del af dette udbud.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 25 461 621.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32422000 Netkomponenter
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72315200 Drift af datanetværk
72511000 Tjenesteydelser i forbindelse med netstyringsprogrammel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Odense M

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sundhedsdatanettet er et fællesoffentligt lukket og sikret netværk til datakommunikation i den danske sundhedssektor for både offentlige og private parter. Sundhedsdatanettet binder lokale, sikrede net sammen i en fælles infrastruktur via Sundhedsdatanettets knudepunkt (SDX). Sundhedsdatanettet leverer digital understøttelse til operatører af væsentlige tjenester i sundhedssektoren, som er omfattet af den nuværende lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester (NIS) og den kommende NIS2-lov. Sundhedsdatanettet består i dag af datalinjer og aktivt netværksudstyr. Desuden er der til Sundhedsdatanettet en række støttesystemer, herunder aftalesystemet, hvori parter tilsluttet Sundhedsdatanettet udstiller services og indgår aftaler om adgange til udstillede services.

Dette udbud vedrører en transformation af det eksisterende netværk til en SD-WAN infrastruktur som skal kunne fungere på de datalinjer, som de tilsluttede allerede selv har anskaffet, hvormed Sundhedsdatanettet for de tilsluttede parter vil fremstå som et krypteret, fully meshed, virtuelt netværk bl.a. baseret på netværkskomponenter, som købes som en del af leverancen. SD-WAN infrastrukturen skal kunne fungere sammen med aftalesystemet for at kunne transportere data i overensstemmelse med de aftaler de tilsluttede parter har indgået heri. Aftalesystemet er ikke en del af dette udbud. SD-WAN infrastrukturen skal kunne understøtte tilsluttede parters adgang til at have overblik over driftstilstanden på de udbudte services samt over trafikken på egne aftaler. Leverandøren skal som SPOC kunne gennemskue det samlede netværksbillede og være med til at løse evt. fejl i Sundhedsdatanettet hurtigt i samarbejde med både tilsluttede parter, deres netværksleverandører, aftalesystemleverandøren og MedCom.

Leverandøren skal også kunne levere kvalitativ support hurtigt til de tilsluttede parters it-funktioner og også være klar til en pædagogisk support hvis en slutbruger skulle kontakte SPOC'en.

Leverandøren skal kunne tage ansvar for, at alle tilsluttede parter migreres til det nye netværk i overensstemmelse med den overordnede tidsplan og i samme periode at kunne håndtere nye tilslutninger smidigt og hurtigt med robuste leverancer af det nødvendige netværksudstyr.

Ydelsen skal leveres i compliance med de krav der stilles i ISO 27001 eller tilsvarende.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 191-541130
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Drift og vedligeholdelse af Sundhedsdatanettet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/02/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Nuuday - TDC Erhverv & NetDesign A/S
CVR-nummer: 40075291
Postadresse: Teglholmsgade 1
By: København SV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 25 461 621.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen til, at ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i delaftaler er, at ordregiver ikke vurderer, at det vil være praktisk muligt at opdele kontrakten i delkontrakter og en opdeling af kontrakten vil indebære en betydelig risiko for ordregiver. Desuden vil en opdeling af kontrakten samlet gøre indkøbet af ydelsen dyrere, idet ordregiver ikke vil kunne opnå markedsmæssige rabatter.

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. punkt I.3).

Ad punkt II.2.5) bemærkes, at underkriterierne pris og kvalitet er nærmere uddybet i udbudsmaterialet og der henvises hertil.

Såfremt ansøgningen indeholder flere versioner af det samme dokument, vil den seneste uploadede version være den gældende.

Al kommunikation ifm. udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål vedrørende prækvalifikationen stilles senest den 24. oktober 2022.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, samt § 134 a og § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 3 og nr. 4 og nr. 5 og nr. 6, nævnte forhold. Ordregiver gør opmærksom på, at den nationale udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a er gældende for dette udbud.

ESPD findes via det elektroniske udbudssystem. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 3 og nr. 4 og nr. 5 og nr. 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med Udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til Udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3.

Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Oplysninger herfra kan fremsendes efter anmodning.

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive forlængelser.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af bevilling. Ordregiver tager forbehold for at annullere udbuddet, såfremt priserne i udbuddet overstiger ordregivers bevillingsmæssige hjemmel.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2023