Diensten - 15913-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Denemarken-Brøndby: Reclamediensten

2018/S 009-015913

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Danske Lotteri Spil A/S
33034482
Korsdalsvej 135
Brøndby
2605
Denemarken
Contactpersoon: Nicholaj Alstrøm
Telefoon: +45 31145485
E-mail: nal@a-2.dk
NUTS-code: DK012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.danskespil.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Spillevirksomhed

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rammeaftale om levering af reklamebureauydelser til Danske Lotteri Spil A/S

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79341000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Danske Lotteri Spil A/S er ved at forberede et udbud af reklamebureauydelser. Danske Lotteri Spil vil gerne give de interesserede leverandører mulighed for at høre nærmere om Danske Lotteri Spil kommende udbud af reklamebureauydelser samt den påtænkte proces, herunder udfyldelse af tilbud og ESPD, proceduren herfor, samt om adgangen til at fremkomme med skriftlige spørgsmål.

Derfor afholder Danske Lotteri Spil et orienteringsmøde den 5. februar 2018 fra Kl. 14-15.30. Det samlede materiale forventes offentliggjort den 2. februar 2018.

Se mere om udbuddet og mødested i afsnit II.2.4) Beskrivelse af udbuddet nedenfor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79341000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mødet foregår hos Danske Spil A/S, Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby, lokale 186 (Auditorium)

Henvendelse ved deltagelse i orienteringsmødet sker i Danske Spils reception.

I forhold til parkering skal deltagerne være opmærksomme på at få deres nummerplade registreret i receptionen.

Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes tilbudsgiver senest den 05 februar 2018, kl 10 meddele, pr. mail til nal@a-2.dk, hvorvidt tilbudsgiver agter at deltage i orienteringsmødet og med hvilket antal deltagere samt navne og virksomhedsnavn (maks, tre deltagere pr. interesseret virksomhed).

Præsentation fra orienteringsmødet vil efterfølgende blive gjort tilgængelig via udbudshjemmesiden (EU-Supply).

Lidt omkring udbuddet:

Udbuddet omfatter indgåelse af en række rammeaftaler vedr. levering af reklamebureauydelser, forventeligt indenfor følgende områder:

• Strategisk kommunikationsrådgivning.

• Branding og positionering.

• Kreativ strategi-/oplæg.

• Kampagneoplæg – både digitalt, offline og trade.

• Kampagneeksekvering - f.eks. grafiske og digital produktion, reklamefilm, printannoncer osv.

Udbuddet forventes opdelt i følgende delaftaler:

• Delaftale 1: Reklamebureauydelser - Lotto og Vikinglotto.

• Delaftale 2: Reklamebureauydelser – Eurojackpot.

• Delaftale 3: Reklamebureauydelser - Quick.

Der indgås rammeaftale med én leverandør pr. delaftale.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
02/02/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018