Supplies - 159151-2021

31/03/2021    S63

Hungary-Budapest: Diagnostic agents

2021/S 063-159151

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
National registration number: 15598347241
Postal address: Keleti Károly u. 24.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1024
Country: Hungary
Contact person: Pálmai Réka
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Telephone: +36 303114830
Fax: +36 17002293
Internet address(es):
Main address: https://www.nebih.gov.hu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000206682021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000206682021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Agrár szakigazgatás

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Robotizálható mágneses nukleinsav kivonó készlet

Reference number: EKR000206682021
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Robotizálható mágneses nukleinsav kivonó készlet beszerzése

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
NUTS code: HU232 Somogy
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Main site or place of performance:

1143 Budapest, Tábornok u. 2. (NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság),

4031 Debrecen, Bornemissza u. 3–7. (NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság)

7401 Kaposvár, Cseri út 18.

II.2.4)Description of the procurement:

Robotizálható mágneses nukleinsav kivonó készlet beszerzése

A keretmennyiség a teljes szerződéses időtartamra: maximum 800 000 reakció elvégzéséhez elegendő robotizálható mágneses nukleinsav kivonó készlet hívható le, amely tartalmazza az egy minta (alvadásban gátolt vér, szövet, savó, sperma, belső szervek, bélsár, tej, tamponminták) tekintetében a nukleinsavak kivonásához szükséges összes oldatot és a Kingfisher Flex berendezéssel kompatibilis, a kivonási folyamathoz szükséges műanyagárut (megfelelő mennyiségű „deep well plates” és „tip-comb/Rod Cover”), valamint esetlegesen a reakció kivitelezéséhez szükséges egyéb kiegészítő anyagokat. Ajánlattevőnek teljes nukleinsav (RNS és DNS) kivonására alkalmas készletet kell megajánlania. A közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban részletezettek szerint.

A szerződés időtartama a szerződés aláírásától számított 24 hónapig terjedő határozott időtartam, de legfeljebb a maximálisan lehívható mennyiség kimerüléséig tart.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. értékelési részszempont: A karakterkorlátozás okán, az ajánlati felhívás VI.3) alpontjában rögzített 2. értékelési résszempont szerint. / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

Igazolási mód:

1. Előzetesen igazolás: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–o) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

2. Utólagos igazolás: A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–ka) és kc)–o) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek az Alkr. 8. §, 10.§, 12.–16. § szerint kell igazolnia, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan – elektronikus űrlap kitöltésével – meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő Alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–o) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Irányadó a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdése, a Kbt. 74. § (1) bekezdése, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.–16.§-ok, és a

Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kbt. 65. § (12) bekezdése.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M/1. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában az EEKD-t az ajánlatot benyújtónak kell kitöltenie. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)–(5), (7); 3. § (1), (3), (5), (6); 6. § (1); 7. §. Közös ajánlattétel esetén – a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján – az M/1. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek, továbbá a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:

Ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) és (1a) bek. a) pontja, 21/A. §-a alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett robotizálható mágneses nukleinsav kivonó készlet szállítására vonatkozó referenciáit az alábbiak szerint:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. szerinti módon az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő év, hó, nap megjelöléssel), a szállítás tárgyát és mennyiségét (reakciószám), oly módon, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, valamint a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a referenciát nyújtó személy nevét, elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referencia igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. A minimumkövetelményként előírtak több referenciával is igazolhatók.

A III.1.3) M/1. pont szerinti követelmény a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, bármilyen robotizálható mágneses nukleinsav kivonó készlet szállítására vonatkozó referenciával, amelynek mennyisége legalább 75 000 reakció elvégzéséhez szükséges kivonó készlet.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Eladó a terméket az arra vonatkozó eseti megrendelés leadásától számított 3 munkanapon belül köteles a Vevő részére átadni. Vevő előteljesítést elfogad. Az eseti megrendelés szerinti termék ellenértékének kifizetése az Eladó által szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalás útján történik. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5)–(6), (11) bekezdései szerint kell eljárni. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint. Fedezet: saját forrás. A részleteket a keretmegállapodás tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő Kbt. 134. § (2)–(3) bek. szerinti biztosítékot nem ír elő.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/04/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/04/2021
Local time: 13:00
Place:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu).

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu). Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a, illetve a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Részajánlattételi kizárásának indoka: A beszerzés tárgyát képező termék esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, mivel a feladat ellátása egységes teljesítési struktúrát igényel. Kbt. 50. § (2) bek. k) pont indoklás: A beszerzés tárgyát képező termék esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, mivel a feladat ellátása egységes teljesítési struktúrát igényel. AF II.2.3) pont kiegészítése: A teljesítés helyei:

— 1143 Budapest, Tábornok utca 2. (NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság)

— 4000 Debrecen, Bornemissza utca 3–7. (NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság)

— 7401 Kaposvár, Cseri út 18. (NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság)

AK nem vállal jelen eljárás keretében megkötendő keretmegállapodásban lehívási kötelezettséget.

Az ért. szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0–100 pont. Pontsz.kiosztásának módsz: Az ajánlati felhívás II.2.5) pont szerinti értékelési szempontok: 1. értékelési részszempont (Egy reakció nettó ajánlati ára (HUF/reakció)): fordított arányosítás;

2. értékelési részszempont (A megajánlott termék olyan kivonó készlet, amelyben a nukleinsavak kivonásához szükséges összes oldat és a Kingfisher Flex berendezéssel kompatibilis, a kivonási folyamathoz szükséges műanyagáru (megfelelő mennyiségű „deep well plates” és „tip-comb/Rod Cover”) egy gyári kiszerelésben (egy cikkszám alatt) érhetők el.

(Igen/Nem): pontozás. Az értékelés rendszerét részletesen a KD tartalmazza. Az ajánlati kötöttség 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan, AK a IV.2.6) pontban foglalt 1 hónap alatt 30 napot ért. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlatba a Kbt.66. § (5) és 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. AT-nek(közös ATk-nek) az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2), (5), (6) szerint, a 66. § (6) esetében nemlegesen is. Az ajánlatban részletes árajánlatot kell benyújtani. Az eljárás során a kommunikáció a Kbt.41/A.§ és 41/C.§ szerint történik.

Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja. AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81 .§ (5) bek.]. AK nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) e) pontját.

FAKSZ: dr. Csendes Richárd, lajstromszám: 00015.

Ajánlatkérő a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak. A bontásra vonatkozó információk: Kbt. 68. § (1), (1a), (2)–(4), (6) bek. szerint. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas

Jelen eljárásban irányadó idő: közép-európai (CET) idő szerint.

AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozásához, továbbá nem teszi kötelezővé, és nem teszi lehetővé, hogy a nyertes Ajánlattevő(k) a keretmegállapodás teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.

AK nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.

Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni. Az eljárás a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás

Megkötésére irányul. AK a keretmegállapodás második részében az egyes mennyiségeket közvetlen megrendeléssel hívja le, mellyel

Kapcsolatosan további információt a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmaz.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/03/2021