Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 159196-2023

17/03/2023    S55

Polen-Dąbrowa Górnicza: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten

2023/S 055-159196

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Dąbrowa Górnicza
Nationale Identifikationsnummer: REGON 276255312
Postanschrift: ul. Graniczna 21
Ort: Dąbrowa Górnicza
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Postleitzahl: 41-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Inspektor WID Bożena Kozieł
E-Mail: bkoziel@dg.pl
Telefon: +48 322956700
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823
Adresse des Beschafferprofils: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie – Etap IV”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.WID.271.4.8.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Zakres robót obejmuje:

- budowę dróg lokalnych wokół terenów inwestycyjnych,

- budowę ścieżek rowerowych i chodników,

- budowę zjazdów publicznych na działki inwestycyjne,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno-chłonnymi,

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej,

- budowę sieci kanalizacji odprowadzającej wody prowadzone suchą doliną,

- przebudowę tłoczni ścieków,

- budowę sieci wodociągowej,

- budowę oświetlenia,

- budowę kanalizacji kablowej dla sieci telekomunikacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

1.2. Zamówienie będzie realizowane na podstawie:

- projektów budowlanych i technicznych,

- STWiOR

- specyfikacji warunków zamówienia,

- postanowień zawartych w treści przyszłej umowy,

Kontynuacja w sekcji II.2.4. ogłoszenia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
45233222 Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Dąbrowa Górnicza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kontynuacja z sekcji II.1.4. ogłoszenia:

(...)

1.3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz.110 z późn. zm.).

b) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.).

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzeniem(Dz. U z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.).

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z późn. zm.).

e) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)

f) Zarządzeniem nr 1686.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 07.04.2021r. w sprawie: ochrony zadrzewień na placu budowy, oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

1.4. Zamawiający zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2. GWARANCJA I RĘKOJMIA

2.1. Wykonawca udziela 5 lat okresu gwarancji na przedmiot umowy obejmujący licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.

2.2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi rozszerza się na okres gwarancji.

2.3. Pozostałe regulacje dot. gwarancji i rękojmi zawarte zostały w § 17 projektowanych postanowień umownych stanowiących załącznik 7 do SWZ.

3. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

3.1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.

3.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

3.3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

3.4. Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

3.5. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 82 926 829.26 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Dot. sekcji II.2.6.ogł- wskazana wartość obejmuje zamówienia podobne- wartość zamówienia podstawowego- 41.463.414,63 zł,

1. Zamawiający uzyskał z Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępną Promesę NR Edycja5RSP/2022/137/PolskiLad dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Szacunkowa kwota promesy wynosi :48.020.000,00 zł.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I. Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

II.PODSTAWY WYKLUCZENIA.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa :

- w art. 108 ust. 1 pkt.1-6) Pzp.

- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego -szczegółowe okoliczności wykluczenia z tego tytułu określono w Rozdziale III pkt 2 ppkt 2.2.1., 2.2.2. 2.2.3. SWZ)

- w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - szczegółowe okoliczności wykluczenia z tego tytułu określono w Rozdziale III pkt 2 ppkt 2.3. SWZ).

III. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ, ŚRODKI DOWODOWE DOT. BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tzn. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć :

2. oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2. SWZ – w formie JEDZ (zgodnie z wymogami szczegółowymi zawartymi w Rozdz. IV pkt. 1.2.- 1.5. SWZ)

3. oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1:pkt 1.2. a) – b) SWZ – w formie JEDZ oraz pkt 1.2. c) SWZ – na wzorze Załącznika nr 9 do SWZ

4. kosztorysy ofertowe wykonane metodą uproszczoną polegającą na obliczaniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, bez podatku VAT. Wskazane jest wykonanie zbiorczego zestawienia kosztorysów ofertowych. Zamawiający wymaga, aby opisy robót pozycji przedmiarowych, jednostek miar i ilości tych jednostek w kosztorysach ofertowych odpowiadały opisom robót pozycji przedmiarowych, jednostkom miar i ich ilościom z pozycji przedmiarowych Zamawiającego, przy czym podstawy wyceny podane w przedmiarze robót nie są obligatoryjne i należy je traktować poglądowo

5. zestawienie materiałów równoważnych, o ile Wykonawca zastosował rozwiązania równoważne.

6. wadium (Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego). Czynność ta skróci czas badania ofert.

7. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,

8. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 5),

9. zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy - wzór zobowiązania -Zał. nr 11 do SWZ.

10. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - zgodnie z wymogami szczegółowymi określonymi w Rozdziale IV pkt 1 ppkt. 8) lit. a SWZ

b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamaw. dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym)

-kontynuacja w sekcji III.1.2. ogłoszenia, w części :Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji jako pkt. II

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

I. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

II. Kontynuacja z sekcji III.1.1) ogłoszenia pkt. III OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ, ŚRODKI DOWODOWE DOT. BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

(...)

11. zestawienie materiałów równoważnych, o ile Wykonawca zastosował rozwiązania równoważne.

Uwagi:

a/ Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 7 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

b/ Zapisy pkt. 7 i 8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

c/ Zapisy pkt.7i 8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

2. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

− sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SWZ ;

3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach:

- o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp

- w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), ze zmianami;

- w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wzór oświadczenia Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji zawartych w ww. oświadczeniach stanowi – Zał. nr 6 do SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum:

1.1. 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z mieszanki SMA wraz ze ścieżką rowerową o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej i chodnikiem,

1.2. 2 roboty bud. poleg. na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej z rur GRP w zakresie średnic ≥300 mm o min. długości 2000 m oraz siecią kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych w zakresie średnic ≥200 mm o min. długości 1000 m każda

1.3. 1 robotę bud. poleg. na modernizacji lub przebudowie tłoczni ścieków.

Zamawiający dopuszcza możliwość wylegitymowania się przez Wykonawcę realizacją poszczególnych rodzajów robót w ramach jednego zadania pod warunkiem wykazania i udokumentowania ich pełnego zakresu.

Uwagi:

a/ Pojęcie budowy oraz przebudowy należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

b/ Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

c/ W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

2. skieruje do realizacji zamówienia:

2.1. min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

Wymagane doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na min. 2 zrealizowanych zadaniach o wartości min. 10 mln brutto każde polegających na budowie lub przebudowie drogi wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy.

2.2. min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowl. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

2.3. min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowl. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

Uwagi:

a/ W przypadku osób, które nabyły uprawnienia poza terytorium RP, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a) ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich U.E.

b/ Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania więcej niż jednego uprawnienia przez jedną osobę.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

I. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia :

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SWZ;

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią zał.nr 7 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień umowy zgodnie z § 12 umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zgodnie z art. 138 ust. 4 Pzp (składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 Pzp)

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/04/2023
Ortszeit: 11:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/04/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt.2 i pkt. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – vide pkt. 10 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ).

II. WYKONAWCY MAJACY SIEDZIBE ZA GRANICA RP.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w SWZ. Dokument, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

III. WYKONACA POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNEGO PODMIOTU.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2.1 pkt 1) oraz pkt 3) SWZ dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów pod-stawy wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 2.2. oraz 2.3 w Rozdziale IV SWZ stosuje się odpowiednio.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590 ustawy Pzp).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

II. Wszelkie spory pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wynikające z umowy, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddają polubownemu rozwiązaniu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

III. Szczegółowe informacje dot. RODO zawarte zostały w Rozdziale I pkt 16 SWZ.

IV. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ.

V. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na zasadach określonych w Rozdziale I pkt 12 SWZ.

VI. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na zasadach określonych w Rozdziale XIII SWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023