Diensten - 15922-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Chester: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2018/S 009-015922

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Countess of Chester Hospital NHS Foundation Trust
Liverpool Road
Chester
CH2 1UL
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1244365143
E-mail: info@coch-cps.co.uk
NUTS-code: UKD63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.coch.nhs.uk

I.1)Naam en adressen
Full details of the eligible users are available at the internet address below
Full details of the eligible users are available at the internet address below
Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@coch-cps.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nhssourcing.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.nhssourcing.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.nhssourcing.co.uk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

National Framework Agreement for Salary Sacrifice (Car Leasing) Schemes

Referentienummer: F/046/CAR/17/IB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Countess of Chester Hospital NHS Foundation Trust's Commercial Procurement service seeks to establish a single supplier framework agreement to deliver Optional Remuneration Arrangement (OPRA) benefit schemes that will provide a range of lease cars to the employees of Participating Organisations.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 37 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
34110000
48000000
48220000
50000000
50100000
50111110
50112000
66114000
66516100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Public sector organisations may utilise salary sacrifice schemes to help motivate and engage employees and demonstrate the value that the organisation places on them.

The Framework Agreement will provide the means for public sector employers to offer lease car salary sacrifice schemes to their employees. The service offering should provide value for money and enable employees to choose cars from a range of manufacturers, across a range of car categories.

Salary sacrifice schemes offered under the terms of the Framework Agreement will provide employees with the means to obtain the car
of their choice, to their desired specification (subject to any CO2 emissions limit set by individual organisations), at a competitive price with affordable payments typically over a period of up to 36 months that are paid directly from their monthly salary.

Salary sacrifice schemes offered under the terms of the framework agreement will offer a range of financial (where permitted) and non-financial benefits to employees accessing individual salary sacrifice schemes and to public sector organisations offering individual salary sacrifice schemes to their employees.

Salary sacrifice schemes offered under the terms of the framework agreement will be easy for employees to enter and for employers to administer with a high degree of self-service using a state of the art online portal developed specifically for salary sacrifice type services that is simple and intuitive to use for employees and for the Administration, Human Resources, Finance and any other authorised departmental users in public sector organisations. The online portal should have Single Sign On (SSO) capability that is compatible with a range of employee benefit providers.

A list of eligible users of the proposed framework agreement is available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.nhssourcing.co.uk

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

The Awarding Authority reserves the right to carry out an electronic auction.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/02/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/02/2018
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Royal Courts of Justice
London
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The Countess of Chester Hospital NHS Foundation Trust will incorporate a standstill period at the point information on the award of the framework agreement is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. The standstill period, which will be for a minimum of 10 calendar days, provides time for unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the framework agreement is entered into.

The Public Contracts Regulations 2015 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2018