Services - 15923-2018

13/01/2018    S9    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Kaczory: Forestry services

2018/S 009-015923

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory
570064406
ul. Kościelna 17
Kaczory
64-810
Poland
Contact person: Kinga Wyżkiewicz
Telephone: +48 672831461
E-mail: kaczory@pila.lasy.gov.pl
Fax: +48 672831462
NUTS code: PL411

Internet address(es):

Main address: www.bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_kaczory

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_kaczory/zamowienia_publiczne
Additional information can be obtained from another address:
Nadleśnictwo Kaczory
570064406
ul. Kościelna 17
Kaczory
64-810
Poland
Contact person: Kinga Wyżkiewicz
Telephone: +48 672831461
E-mail: kaczory@pila.lasy.gov.pl
Fax: +48 672831462
NUTS code: PL411

Internet address(es):

Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_kaczory/zamowienia_publiczne

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Nadleśnictwo Kaczory
570064406
ul. Kościelna 17
Kaczory
64-810
Poland
Contact person: Kinga Wyżkiewicz
Telephone: +48 672831461
E-mail: kaczory@pila.lasy.gov.pl
NUTS code: PL411

Internet address(es):

Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_kaczory/zamowienia_publiczne

I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: leśnictwo i pozyskanie drewna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kaczory w roku 2018 – II postępowanie.

Reference number: SA.270.1.1.2018.KW
II.1.2)Main CPV code
77200000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kaczory w roku 2018.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2 - Opis przedmiotu Zamówienia - Pozyskanie Drewna.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (pakiety).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 440 915.54 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zagospodarowania lasu i pozyskania drewna w Leśnictwie Zielonagóra

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
75251120
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
77211200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL411
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Kaczory: leśnictwo Zielonagóra.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2 - Opis przedmiotu Zamówienia - Pozyskanie Drewna.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.2. mają charakter szacunkowy,

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.

W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego. Pozostałe wymagania w tym zakresie zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 10.1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 917 461.66 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do Pakietu I Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w kwocie:

Dla Pakietu I nie większej niż 131 000,00 PLN netto,

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert:

1.cena - 60 %

2.samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia - 40 %

Podzielona na dwa subkryteria:

2.1) samodzielna realizacja pozyskania drewna - 20 %,

2.2) samodzielna realizacja pielęgnacji upraw, CW, CP - 20 %

Wadium dla Pakietu I w wysokości 19 000,00 PLN.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Wartość zam.podstawowego 655 461,66 PLN netto.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zagospodarowania lasu i pozyskania drewna w Leśnictwie Mościska i Brzostowo

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
75251120
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
77211200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL411
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Kaczory: leśnictwo Mościska i Brzostowo.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2 - Opis przedmiotu Zamówienia - Pozyskanie Drewna.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.2. mają charakter szacunkowy,

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.

W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego. Pozostałe wymagania w tym zakresie zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10.1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 004 635.38 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do Pakietu II Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w kwocie:

Dla Pakietu II nie większej niż 286 000,00 PLN netto,

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert:

1.cena - 60 %

2.samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia - 40 %

Podzielona na 2 subkryteria:

— samodzielna realizacja pozyskania drewna - 20 %,

— samodzielna realizacja pielęgnacji upraw, CW, CP - 20 %.

Wadium dla Pakietu II w wysokości 42000,00 PLN.

Termin, związania ofertą wynosi 60 dni.

Wartość zam. podstawowego 1 432 635,38 PLN netto.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zagospodarowania lasu i pozyskania drewna w Leśnictwie Kalina i Radacznica

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
75251120
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
77211200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL411
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Kaczory: leśnictwo Kalina i Radacznica.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2 - Opis przedmiotu Zamówienia - Pozyskanie Drewna.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.2. mają charakter szacunkowy,

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.

W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego. Pozostałe wymagania w tym zakresie zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10.1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 005 924.44 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do Pakietu III Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w kwocie:

Dla Pakietu III nie większej niż 286 000,00 PLN netto,

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert:

1.cena- 60 %

2.samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia- 40 %

Podzielona na dwa subkryteria:

2.1) samodzielna realizacja pozyskania drewna - 20 %,

2.2) samodzielna realizacja pielęgnacji upraw, CW, CP - 20 %

Wadium dla Pakietu III w wysokości 43 000,00 PLN

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Wartość zam. podstawowego 1 433 924,44 PLN netto.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Prace z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa realizowane na terenie Nadleśnictwa Kaczory

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL411
Main site or place of performance:

Szkółka leśna Nadleśnictwa Kaczory, teren Nadleśnictwa Kaczory.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1 mają charakter szacunkowy,

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.

W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 414 404.06 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do Pakietu IV Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w kwocie:

Dla Pakietu IV nie większej niż 59 000,00 PLN netto.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert:

1.cena- 60 %

2.samodzielna realizacja całości zamówienia- 40 %

Wadium dla Pakietu IV w wysokości 8 000,00 PLN

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Wartość zam. podstawowego 296 404.06 PLN netto.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochrona przeciwpożarowa na terenie Nadleśnictwa Kaczory

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
75251120
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL411
Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Kaczory,

Punkt Alarmowo dyspozycyjny Piła, 64-920 ul. Moniuszki 1.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1 mają charakter szacunkowy,

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 98 490.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do Pakietu V Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w kwocie:

Dla Pakietu V nie większej niż 14 000,00 PLN netto,

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert:

1.cena- 60 %

2.samodzielna realizacja całości zamówienia- 40 %

Wadium dla Pakietu V w wysokości 2 000,00 PLN.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Wartość zam. podstawowego 70 490.00 PLN netto.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I

59 377,72 PLN

II) dla Pakietu II

262 702,60 PLN

III) dla Pakietu III

260 193,05 PLN

IV) dla Pakietu IV

53 352,73 PLN

V) dla Pakietu V

12 688,20 PLN

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej – informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ;Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:

A)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I

59 377,72 PLN

II) dla Pakietu II

262 702,60 PLN

III) dla Pakietu III

260 193,05 PLN

IV) dla Pakietu IV

53 352,73 PLN

V) dla Pakietu V

12 688,20 PLN

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

— dla Pakietu I.

Zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 570 026,14 PLN brutto.

I-dla Pakietu II zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 1 260 972,47 PLN brutto.

— dla Pakietu III zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 1 248 926,62 PLN brutto,

— dla Pakietu IV zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa, na kwotę nie mniejszą niż 256 093,10 PLN brutto,

— dla Pakietu V zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasów, na kwotę nie mniejszą niż 60 903,36 PLN brutto.

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

— dla Pakietu I:co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna,co najmniej 1 szt. pługa przeznaczonego do przygotowania gleby, w tym 1 szt. pługa typu LPZ,co najmniej 1szt. maszyny do rozdrabniania pozostałości pozrębowych,

— dla Pakietu II:co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,co najmniej 1szt. pługa przeznaczonego do przygotowania gleby, w tym 1 szt. pługa typu LPZ,co najmniej 1szt. maszyny do rozdrabniania pozostałości pozrębowych,

— dla Pakietu III:co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,co najmniej 2szt. pługów przeznaczonych do przygotowania gleby, w tym 1 szt. pługa typu LPZ i 1 szt. pługofreza,co najmniej 1szt. maszyny do rozdrabniania pozostałości pozrębowych,

— dla Pakietu IV:co najmniej 1 szt. ciągnika rolniczego,co najmniej 1 szt. pługa rolniczego,co najmniej 1 szt. przyczepy do ciągnika rolniczego,co najmniej 1 szt. opryskiwacza ciągnikowego,co najmniej 1 szt. rozrzutnika nawozu,co najmniej 1 szt. rozrzutnika obornika,co najmniej 1 szt. brony talerzowej,co najmniej 1 szt. brony zwykłej, co najmniej 1 szt. kultywatora,co najmniej 1 szt. szparownika do szkółkowania,co najmniej 1 szt. siewnika do siewu z substratem,co najmniej 1 szt.siewnika do siewu pełnego,co najmniej 1 szt. opielacza wielorzędowego,co najmniej 1 szt. wyorywacza klamrowego z podcinaczem,co najmniej 1 szt. wyorywacza klamrowego,co najmniej 1 szt. wyorywacza zagonowego,co najmniej 1 szt. skrzynki naczepowej,

— dla Pakietu V co najmniej 1 szt. ciągnika z pługiem.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek ten,w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony,jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje.

— dla Pakietu I W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych)minimum 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką.

W przypadku pozycji z pozyskania w systemie mieszanym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których dopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych)min. 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką lub w przypadku,gdy Wykonawca deklaruje posiadania 1 maszyny typu harwester (informację o posiadaniu należy umieścić w części IV lit. C wiersz dziewiąty(pkt 9)JEDZ),powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu min. 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i1 osobą operatorem harwestera), min. 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa,wykonującej nadzór w wymiarze czasu pracy min.½ etatu,min.1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania ciągnikiem.

— dla Pakietu II W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym(pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych)min.5 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką; W przypadku pozycji z pozyskania w systemie mieszanym(pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których dopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) min. 7 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką lub w przypadku,gdy Wykonawca deklaruje posiadania 1 maszyny typu harwester (informację o posiadaniu należy umieścić w części IV lit. C wiersz dziewiąty (pkt 9)JEDZ),powyższy warunek zostanie uznany za spełniony,przy dysponowaniu min. 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i 1 osobą operatorem harwestera, min.1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa,wykonującej nadzór w wymiarze czasu pracy min.½ etatu; min.2 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania ciągnikiem,

— dla pakietu III W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym(pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych)min. 4 osobami,które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką;W przypadku pozycji z pozyskania w systemie mieszanym(pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których dopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych)min. 9 osobami,które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką lub w przypadku,gdy Wykonawca deklaruje posiadania 1 maszyny typu harwester (informację o posiadaniu należy umieścić w części IV lit. C wiersz dziewiąty(pkt 9)JEDZ),powyższy warunek zostanie uznany za spełniony,przy dysponowaniu min. 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i 1 osobą operatorem harwestera, min. 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym,leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa,wykonującej nadzór w wymiarze czasu pracy min.½ etatu min. 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi;min.2 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania ciągnikiem,

— dla Pakietu IV min.1 osobą która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi, min.1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania ciągnikiem,

— dla Pakietu V min.1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania ciągnikiem.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10.1-10.3 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym pakiecie.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 1,5 %ceny całkowitej podanej w ofercie.Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 % wartości przedmiotu umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/04/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2018
Local time: 10:30
Place:

Siedziba Nadleśnictwa Kaczory,ul. Kościelna 17,64-810 Kaczory, pokój nr 5.

Information about authorised persons and opening procedure:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części-Pakietów.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy,którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o kt. mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 PZP.

Na podstawie:

— art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę,w stosunku do którego otwarto likwidację,w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.1508) lub którego upadłość ogłoszono,z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r.-Prawo upadłościowe(tekst jedn. Dz.U.z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.),

— art. 24 ust. 5 pkt. 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę,który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,co podważa jego uczciwość,w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

— art.24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który,z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP,co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

— art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publ. wykonawcę będącego osobą fizyczną,którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku,jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych,

— art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zam. publ. wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie,o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5PZP,

— art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zam. publ. wykonawcę,wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym,jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,

— art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zam. publ. wykonawcę,który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,z wyjątkiem przypadku,o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania,o kt. mowa w pkt. 6.1 SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o kt. mowa w pkt. 6.2 SIWZ. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiajacemu:

— oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postęp. określonych wSIWZ i braku podstaw do wykluczenia,złożone na formularzu JEDZ,

— dokumenty wsk. w pkt. 7.1 lit.b-lSIWZ Wykonawca będzi obowiązany złożyć w terminie zgodnie z SIWZ,

— oświadczenie-zał.7,8,9 do SIWZ.

Zgodnie z pkt.7 SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza - Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: zp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza - Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: zp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza- Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: zp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018