Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varer - 159325-2023

17/03/2023    S55

Danmark-Grindsted: Affaldssække og -poser af polyethylen

2023/S 055-159325

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Billund kommune
CVR-nummer: 29189765
Postadresse: Jorden Rundt 1
By: Grindsted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7200
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Yogasundram
E-mail: msyo@billund.dk
Telefon: +45 79727239
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.billund.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/billund-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=133025
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af papiraffaldssække og køkkenposer til Billund Kommune

Sagsnr.: 133025
II.1.2)Hoved-CPV-kode
19640000 Affaldssække og -poser af polyethylen
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

I Billund Kommune sorterer borgerne det daglige affald fra husholdningen i de 2 fraktioner madaffald og restaffald. Madaffald er for eksempel kød, frugt og grøntsager (”vådt affald”). Restaffald er alt det øvrige affald, f.eks. mælkekartoner, stanniol, engangsbleer og støv-sugerposer. Borgerne har et 2-delt affaldsstativ med papirsække til henholdsvis mad- og restaffald. Sækkene hentes hver 14. dag. Forår og efterår får borgerne udleveret 100 stk. 8 liters køkkenposer af papir til indendørs opsamling af madaffald. Til indendørs opsamling af restaffaldet må der bruges plastikposer, som borgerne selv køber.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33772000 Engangsprodukter af papir
18930000 Tasker, sække, poser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Billund Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I Billund Kommune sorterer borgerne det daglige affald fra husholdningen i de 2 fraktioner madaffald og restaffald. Madaffald er for eksempel kød, frugt og grøntsager (”vådt affald”). Restaffald er alt det øvrige affald, f.eks. mælkekartoner, stanniol, engangsbleer og støv-sugerposer. Borgerne har et 2-delt affaldsstativ med papirsække til henholdsvis mad- og restaffald. Sækkene hentes hver 14. dag. Forår og efterår får borgerne udleveret 100 stk. 8 liters køkkenposer af papir til indendørs opsamling af madaffald. Til indendørs opsamling af restaffaldet må der bruges plastikposer, som borgerne selv køber. For så vidt angår papiraffaldssække og køkkenposer af papir har Ordregiver et behov på følgende mængde: Type Størrelse Estimeret forbrug i antal:- Køkkenposer 8 L 2.000.000 pr. år - Sække til madaffald 90 L 240.000 pr. år - Sække til madaffald 150 L 5.000 pr. år - Sække til restaffald 150 L 260.000 pr. år - Ekstra sække til restaffald 150 L 5.000 pr. år Med følgende afvigelse:- Køkkenposer 8L + 10% - Sække til madaffald Ca. 90L  + 10% - Sække til madaffald Ca. 150L + / - 5%- Sække til restaffald Ca. 150L + / - 5% - Ekstra sække til restaffald Ca. 150L + / - 5% De angivne mængde på papiraffaldssække og køkkenposer af papir er vejledende, og baserer sig på historisk forbrug. Aftaleperioden er 24 måneder fra tidspunktet for kontraktens underskrift, og er uopsigeligt for begge parter. Kontrakten kan efter 2 år opsiges med et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Der er mulighed for option af 2X12 måneder. Ordregiver har med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet aftale kan opnås mere fordelagtige priser. Udbuddet opsplittes ikke i delaftaler, idet det vurderes, at en opsplitning vil medføre betydelige risici for manglende stordriftsfordele. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det med hensigtsmæssigt med én samlet kontrakt. 

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste to (3) afsluttede regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”. Egenkapitalen skal oplyses.Hvis Tilbudsgiver baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen er opfyldt, når egnetheden baseres på anden enheds kapacitet eller tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium).ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om Tilbudsgivers samlede egenkapital, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver kigger på Egenkapital og omsætning. Bemærk følgende: Ordregiver kontrollerer ansøgers oplysninger i ESPD’et vedrørende omsætning og egenkapital ved gennemgang af ansøgers offentliggjorte årsrapporter. Hvis ansøger ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsrapporter, skal ansøger endeligt dokumentere omsætning og egenkapital på en anden passende måde, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – på tidspunktet for tilbuddets afgivelse - opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede omsætning i det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgivers omsætning har været minimum 3.000.000 kr. i det seneste afsluttede årsregnskab. Har Tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver via Tilbudsgivers bogholderi kan dokumentere, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal havde den fornødne omsætning. Dokumentationen skal være attesteret af en uafhængig revisor. Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital (over nul). Har Tilbudsgiver ikke afsluttet nogen regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra Tilbudsgivers bogholderi, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har en positiv egenkapital. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne fremvise en reference liste, med angivelse af minimum 1 offentlig kunde. 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143 for at byde på opgaven: Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver kan anføre en reference liste med angivelse af minimum 1 kunde, hvor tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år fra tilbudsfristen, har leveret samme eller lignende produkter. Tilbudsgiver skal kort beskrive leverancen, det tilhørende formål, angive leverings- og kontraktperioden samt navn og telefonnummer på modtager hos den ordregivende myndighed. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.  Reference listen fra ESPD’et betragtes som udgangspunkt som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.T

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Denne rammeaftale omfatter levering af affaldssække af papir og køkkenposer af papir til Ordregiver. Produkterne er nærmere beskrevet i kravspecifikationen og tilbudslisten (bilag 2 og 3). De forbrugsmængder, der er oplyst i forbindelse med udbuddet, er derfor alene et estimat.Denne aftale er en rammeaftale i overensstemmelse med reglerne i udbudsloven. 

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/05/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/05/2023
Tidspunkt: 14:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

På Ordregivers opfordring skal Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger, fremlægger dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med prækvalifikation, jf. Udbudslovens § § 144 og 152. Hvis Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentation i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra: - Skifteretten v. Domstolsstyrelsen - Skatteforvaltning - ATP- Politiet (Kriminalregisteret)Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en "samtykkeerklæring", som skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten. Serviceattesten bestilles hos Virk. Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra dato som Ordregiver har fastsat som frist. Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de samme dokumentation som de danske Tilbudsgiver. Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/03/2023