Fournitures - 159357-2019

05/04/2019    S68

België-Brussel: Vuilniswagens

2019/S 068-159357

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Brussel, departement Aankoopcentrale
Nationaal identificatienummer: 0207.373.429_203
Postadres: Negende Linielaan 39
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: centraal secretariaaat, bureau D12
E-mail: CDA.mfvo@brucity.be
Telefoon: +32 22794200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.brussels.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering van vuilniswagens en de overname van afgeschreven vuilniswagens

Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/009997/LDR-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144511 Vuilniswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering van vuilniswagens voor de cel Openbare Reinheid van het departement Wegeniswerken en de overname van afgeschreven vuilniswagens

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 279 360.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vuilniswagen (MTM van 16 000 kg) voor de cel Openbare Reinheid en de overname van een afgeschreven vuilniswagen.

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144511 Vuilniswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ruimingskaai 1 te 1000 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van een vuilniswagen (MTM van 16 000 kg) voor de cel Openbare Reinheid van het departement Wegeniswerken en overname van een afgeschreven vuilniswagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De milieuprestaties van het voorgestelde voertuig / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: De technische kwaliteit van het voorgestelde materiaal / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: De aard, omvang en termijn van de waarborg / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: De organisatie van de naverkoopdienst / Weging: 10
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vuilniswagen (MTM van 26 000 kg) voor de cel Openbare Reinheid en de overname van een afgeschreven vuilniswagen.

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144511 Vuilniswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ruimingskaai 1 te 1000 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van een vuilniswagen (MTM van 26 000 kg) voor de cel Openbare Reinheid van het departement Wegeniswerken en overname van een afgeschreven vuilniswagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De milieuprestaties van het voorgestelde voertuig / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: De technische kwaliteit van het voorgestelde materiaal / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: De aard, omvang en termijn van de waarborg / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: De organisatie van de naverkoopdienst / Weging: 10
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Reclameborden op de zijkanten van de vuilniswagen waar affiches gemakkelijk kunnen ingeplaatst en uitgehaald worden

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 216-493445
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CDA/009997/LDR
Perceel nr.: 01
Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vuilniswagen (MTM van 16 000 kg) voor de cel Openbare Reinheid en de overname van een afgeschreven vuilniswagen.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MOL CY NV
Plaats: Staden
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8840
Land: België
Internetadres: www.molcy.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 495.87 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 100.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CDA/009997/LDR
Perceel nr.: 02
Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vuilniswagen (MTM van 26 000 kg) voor de cel Openbare Reinheid en de overname van een afgeschreven vuilniswagen.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MOL CY NV
Plaats: Staden
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8840
Land: België
Internetadres: www.molcy.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 165 289.26 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 154 260.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):

— Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11

— Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be

— Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11

— Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Postadres: Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1040 / 1000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in de artikelen 23 tot 27 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23.8.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/04/2019