Προμήθειες - 159422-2020

03/04/2020    S67

Ελλάδα-Άρτα: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

2020/S 067-159422

Ανακοίνωση τροποποίησης

Τροποποίηση σύμβασης/παραχώρησης κατά τη διάρκεια ισχύος της

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αρταίων
Ταχ. διεύθυνση: Περιφ. Οδός και Αυξεντίου
Πόλη: Άρτα
Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα
Ταχ. κωδικός: 471 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Περιφ. Οδός και Αυξεντίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: petsimeris@arta.gr
Τηλέφωνο: +30 2681362243
Φαξ: +30 2681362269
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.arta.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ετών 2018 - 2019 (και προαίρεση γάλακτος Δήμου Αρταίων).

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Δήμος Αρταίων: Φρέσκο γάλα — Κ' ομάδα (Δ.Ε. Άρτας).

Αριθμός τμήματος: 52
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15511000 Γάλα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Άρτα, στις εγκαταστάσεις που θα καθορισθούν από τον Δήμο, π.χ. Δημοτικό Κατάστημα και αμαξοστάσιο (βάσει του άρθρου 6.1 της διακήρυξης).

II.2.4)Περιγραφή της προμήθειας κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης:

Φρέσκο γάλα για δικαιούχους υπαλλήλους. Συνολικά 145.340 λίτρα (τα 33.540 προαίρεση).

II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 24
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης σχετικά με την εν λόγω σύμβαση
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 036-080896

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης

Σύμβαση αριθ.: 28
Αριθμός τμήματος: 52
Τίτλος:

Δήμος Αρταίων: Φρέσκο γάλα — Κ' ομάδα (Δ.Ε. Άρτας).

V.2)Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης/απόφασης ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης:
29/10/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Η σύμβαση/παραχώρηση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: Κακαβός Δημήτριος
Πόλη: Ιωάννινα
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης (τη στιγμή σύναψης της σύμβασης;χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία των προμηθειών: 149 547.42 EUR

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αρταίων (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταχ. διεύθυνση: Περιφ. Οδός και Αυξεντίου
Πόλη: Άρτα
Ταχ. κωδικός: 471 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: petsimeris@arta.gr
Τηλέφωνο: +49 2681362243
Φαξ: +49 2681362269
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://arta.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Άρθρα 16 και 17 της διακήρυξης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αρταίων
Ταχ. διεύθυνση: Περιφ. Οδός και Αυξεντίου
Πόλη: Άρτα
Ταχ. κωδικός: 471 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: petsimeris@arta.gr
Τηλέφωνο: +49 2681362243
Φαξ: +49 2681362269
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://arta.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/04/2020

Τμήμα VII: Τροποποιήσεις στη σύμβαση/παραχώρηση

VII.1)Περιγραφή της προμήθειας μετά τις τροποποιήσεις
VII.1.1)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15511000 Γάλα
VII.1.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
VII.1.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα
VII.1.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αφορά σε συμπλήρωση προμήθειας φρέσκου γάλακτος, για τη Δημοτική Αστυνομία, μετά από νομοθετική πρόβλεψη (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.2019) και αφορά σε 1.050 λίτρα από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο, και προαίρεση 30 % για 315 λίτρα.

VII.1.5)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 11
VII.1.6)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης: 1 419.60 EUR
VII.1.7)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: Κακαβός Δημήτριος
Πόλη: Ιωάννινα
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ: όχι
VII.2)Πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις
VII.2.1)Περιγραφή των τροποποιήσεων
Φύση και έκταση των τροποποιήσεων (με ένδειξη πιθανών προηγούμενων αλλαγών στη σύμβαση):

Προσθήκη στις υπηρεσίες δικαιούχων υπαλλήλων και της Δημοτικής Αστυνομίας (6 επιπλέον άτομα), για συνολικά 1.365 λίτρα φρέσκου γάλακτος (1.050 και 315 προαίρεση).

VII.2.2)Λόγοι τροποποίησης
Ανάγκη για πρόσθετα έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες από τον αρχικό ανάδοχο/παραχωρησιούχο (άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 89 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Περιγραφή των οικονομικών ή τεχνικών λόγων και των δυσχερειών ή της πρόκλησης περιττών δαπανών που δεν επιτρέπουν την αλλαγή αναδόχου:

Ύπαρξη σύμβασης σε εξέλιξη μέχρι Οκτώβριο 2020, με συμβατικές ρήτρες. Η συνολική αξία της συμπληρωματικής σύμβασης δεν ξεπερνά το 50 % της αξίας της αρχικής σύμβασης. Ανάγκη προέκυψε μετά από νομοθετική τροποποίηση και την προσθήκη νέων δικαιούχων υπαλλήλων φρέσκου γάλακτος, που δεν υπήρχαν στην περίοδο που συντάχθηκε η διακήρυξη (4372/8.6.2019 Υπουργική Απόφαση - ΦΕΚ 2208 Β'/8.6.2019).

VII.2.3)Αύξηση τιμής
Επικαιροποιημένη συνολική αξία της σύμβασης πριν από τις τροποποιήσεις (λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προηγούμενες τροποποιήσεις της σύμβασης και προσαρμογές τιμών και, στην περίπτωση της οδηγίας 2014/23/EΕ, τον μέσο πληθωρισμό στο οικείο κράτος μέλος)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 149 547.42 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης μετά τις τροποποιήσεις
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 150 967.02 EUR