Dienstleistungen - 15943-2018

13/01/2018    S9    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Dryanovo: Schneeräumung

2018/S 009-015943

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Obshtina Dryanovo
000215729
ul. „Bacho Kiro“ No. 19
Dryanovo
5370
Bulgarien
Kontaktstelle(n): inzh. Plamen Penchev
Telefon: +359 6762962
E-Mail: penchev@dryanovo.bg
Fax: +359 6764303
NUTS-Code: BG322

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dryanovo.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://213.16.45.6:56789/ImeonWeb/frmaop.aspx?hidemenu=y

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://213.16.45.6:56789/ImeonWeb/frmaop.aspx?hidemenu=y
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в населените места с организирано сметоизвозване и на общинска пътна мрежа на територията на община Дряново за експлоатационни сезони 2018/2019; 2019/2020 и 2020/2021 г.“.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в населените места с организирано сметоизвозване и на общинската пътна мрежа на територията на община Дряново за експлоатационни сезони 2018/2019; 2019/2020 и 2020/2021 г.“, включващи почистване от сняг и лед, третиране против заледяване на настилките и съоръженията и просветляване на участъците от провиснали клони и храсти, които затрудняват движението както на автомобили, така и на машините, извършващи услугата. Изпълнението на поръчката не трябва да предизвиква нарушаване целостта на пътната настилка, както и опасности за живота и здравето на хората.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 578 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG322
Hauptort der Ausführung:

Община Дряново.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в населените места с организирано сметоизвозване и на общинската пътна мрежа на територията на община Дряново за експлоатационни сезони 2018/2019; 2019/2020 и 2020/2021 г.“, включващи почистване от сняг и лед, третиране против заледяване на настилките и съоръженията и просветляване на участъците от провиснали клони и храсти, които затрудняват движението както на автомобили, така и на машините, извършващи услугата. Изпълнението на поръчката не трябва да предизвиква нарушаване целостта на пътната настилка, както и опасности за живота и здравето на хората.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 578 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /специализиран оборот/, в размер не по-малък от 500 000 /петстотин хиляди/ BGN в рамките на последните 3 /три/ отчетни години.

Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /специализиран оборот/, се разбира оборот, реализиран от „Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги“.

Забележка: Попълва се част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а, т. 2а) от ЕЕДОП.

Документи за доказване.

За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят един или няколко от следните документи във връзка с поставените изисквания:

1. удостоверения от банки;

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката;

Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът следва да докаже, че има опит в извършването на дейности — идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка.

Предвид горното участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата 2 (две) услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.

За дейност, идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира услуга, свързана с „Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги“.

Забележка: Попълва се част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП.

2. Участникът да разполага със собствено или ползвано на друго правно основание оборудване /механизация/ минимум, както следва:

1) Снегорин с двойно предаване — трактор „Беларус“ с гребло или еквивалент — 3 бр.;

2) Снегорин с двойно предаване Т 150 с гребло или еквивалент — 2 бр.;

3) Верижен трактор с гребло — 1 бр.;

4) Песъкоразпръсквач с гребло — 4 бр.;

5) Товарач на инертни материали — 1 бр.;

6) Самосвал — 2 бр.;

7) Багер — 1 бр.;

8) Моторни резачки — 2 бр.

Забележка: Попълва се част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 9) от ЕЕДОП.

Документи за доказване на изискването: списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството.

3. Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР, както следва:

1. Ръководно-експертен екип:

1.1 Строителен инженер по пътно строителство със стаж 3 год. или строителен техник със стаж 5 год. — 1 бр.;

1.2. Шофьори — 8 бр.;

1.3 Общи работници — 8 бр.

Забележка: Попълва се част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 2) от ЕЕДОП.

Документи за доказване на изискването: списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството и лицата, които ще изпълняват строителството.

4. Всеки участник трябва да е сертифициран в сферата на поръчката по следните стандарти:

— EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП,

— EN ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки съгласно чл. 63, ал. 1, 11 от ЗОП.

Забележка: Попълва се част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.

Преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител, представя: за доказване изпълнението на това минимално изискване се представя заверено копие от валидни Сертификати или еквивалентни документи.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/02/2018
Ortszeit: 17:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/02/2018
Ortszeit: 10:30
Ort:

Заседателната зала на община Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018