Bunuri - 159443-2017

27/04/2017    S82    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Suceava: Aparate de diagnosticare

2017/S 082-159443

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21
În atenția: ec. Guliciuc Dorel, ing. Lacramioara Murariu
720237 Suceava
România
Telefon: +40 230222098/295
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Fax: +40 230520412

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: unitate sanitara
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Contract de furnizare aparatura medicala, divizat pe 10 loturi.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

Cod NUTS RO215

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Contract de achizitie publica de aparatura medicala, divizat pe 10 loturi ,conform Caietului de sarcini si specificatiilor tehnice anexate la caietul de sarcini.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124100, 33121100, 33123200, 33161000, 33168000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Contract de furnizare aparatura medicala, divizat pe 10 loturi, conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice anexate la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 1 652 500 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 6 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Microtom
1)Descriere succintă
Conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice atasate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate contract: = 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 38 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 380 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Electrodermatom
1)Descriere succintă
Conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice atasate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33161000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate contract: = 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 100 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 000 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Electroencefalograf 32 canale
1)Descriere succintă
Conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice atasate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33121100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate contract: = 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 130 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 300 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Electroencefalograf 64 canale
1)Descriere succintă
Conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice atasate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33121100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate contract: = 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 450 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 4 500 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Unitati suspendate 2 posturi
1)Descriere succintă
Conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice atasate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate contract: = 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 150 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 500 RON.
Lot nr: 6 Denumire: Coledoscop
1)Descriere succintă
Conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice atasate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33168000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate contract: = 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 70 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 700 RON.
Lot nr: 7 Denumire: Aparat diagnostic neuropatie autonoma periferica
1)Descriere succintă
Conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice atasate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate contract: = 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 104 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 040 RON.
Lot nr: 8 Denumire: Pompa infuzie insulina
1)Descriere succintă
Conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice atasate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate contract: = 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 17 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 170 RON.
Lot nr: 9 Denumire: Electrocardiograf
1)Descriere succintă
Conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice atasate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33123200

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate contract: = 7 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 143 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 435 RON.
Lot nr: 10 Denumire: Linie electrofiziologie cardiaca
1)Descriere succintă
Conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice atasate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate contract: = 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 450 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 4 500 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Gar. de participare se achita in RON ptr. fiecare lot/loturi pentru care se depune oferta asa cum sunt specificate in sectiunea Informatii privind loturile a prezentei fise de date. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 90 zile de la data limita a depunerii ofertei. Garantia de participare se va const.conf. art.36 alin(1) din HG nr. 395/2016. Contul ptr. gar. de participare: RO34TREZ5915006XXX005872 – Trezoreria Suceava. Garantia de participare se poate constitui si prin depunere la casieria autoritatii contractante, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5 000 RON. Data ptr. care se determina echivalenta lei/alta valuta: data publicarii anuntului de participare. Banca ptr. echivalente leu/alta valuta: BNR. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR la data publicarii anuntului de participare. Eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma ale garantiei de participare,inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila (art. 132 alin. 3 din HG 395/2016). Dovada constituirii garantiei, se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa a ofertantului, pana la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie a contractului este de 5 % din valoarea fara TVA a contractului. Se constituie in orice forma permisa de lege, conform art. 40 din HG 395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
CJAS Suceava- buget asigurari, Consiliul Judetean Suceava, iar plata se efectueaza cu Ordin de Plata.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: In perioada de ofertare se va incarca in SEAP doar Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 60/ conf. Lg. 98/2016 odata cu DUAE, cf. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant). Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165,167 din Legea nr. 98/2016.Neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 se vor completa în DUAE, urmând ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz. conf. art. 63, alin 1) din LG 98/2016 coroborat cu art. 21 (5) din HG 395/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: ec. Vasile Rîmbu – manager, dr. Doina Elena Ganea-dir. medical, ec. C-tin. Boliacu - director financiar contabil, ec. C-tin Timofticiuc - director administrativ, ec. Daniela Crap – sef Birou Licitatii.
1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2. Aviz de functionare emis de MS in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 2/2014, art. 888, alin. (1-3) pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
1. Descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante, conf. art. 179, lit. l) din LG 98/2016.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
In perioada de ofertare se va solicita „Completarea DUAE”. Autoritatea contractanta va solicita prezentarea descrierilor sau fotografiilor doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
22562/10.04.2017
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 069-131093 din 7.4.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 6.6.2017 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
6.6.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30.6.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nu se accepta oferte alternative.DUAE poate fi accesat, in vederea completarii si depunerii, la adresele: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter https://ec.europa.eu/tools/espd (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ) si Notificarea 240/2016. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SEAP. Toate documentele atasate de catre ofertanti, vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa, conf. prevederilor art. 60 alin. 4 din HG 395/2016.

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21
720237 Suceava
România
Telefon: +40 230222098/262
Fax: +40 230510659

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25.4.2017